Baten en Lasten

Baten en lasten (meerjarig)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Totaal baten

0

323

438

400

400

400

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

2

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

321

438

400

400

400

Totaal lasten

0

101.451

103.267

104.554

102.011

102.350

Apparaatslasten

0

100.928

103.051

104.338

101.795

102.134

Inhuur

0

11.735

3.653

4.273

3.743

3.714

Overige apparaatslasten

0

8.102

9.358

10.667

8.465

8.560

Personeel

0

81.091

90.040

89.398

89.587

89.860

Interne Lasten

0

523

216

216

216

216

Overige doorbelastingen

0

523

216

216

216

216

Programmalasten

0

0

0

0

0

0

Overige programmalasten

0

0

0

0

0

0

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

0

0

Saldo voor VPB en reserveringen

0

-101.128

-102.829

-104.154

-101.611

-101.950

VPB

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reserveringen

0

-101.129

-102.827

-104.156

-101.612

-101.952

Resultaat

0

-101.131

-102.831

-104.156

-101.615

-101.954

Toelichting op de tabel
Baten

Als gevolg van de herziening van het BBV zijn de voorschriften voor de vaststelling door de raad van de beleidsprogramma’s gewijzigd. Dee programma’s dienen exclusief overhead te worden gepresenteerd. Ook moetseparaat inzicht gegeven worden in de overhead. In financiële zin gebeurt dit via het overzicht van baten en lasten.
De baten van het product Clusterondersteuning bevatten de baten die vanuit de verschillende producten en programma's aan het product Clusterondersteuning worden toegerekend. Gerelateerd aan personeelslasten, bijvoorbeeld detacheringen.

Lasten

De lasten van het product Clusterondersteuning bestaan uit (met name) de apparaatslasten (personeel, inhuur en overige apparaatslasten) die vanuit de verschillende producten en programma's aan het product Clusterondersteuning worden toegerekend.

Reserves

N.v.t.

Meerjarig verloop

Voor een verdere toelichting en een toelichting op het meerjarig verloop verwijzen we naar de toelichting op de baten en lasten die bij de afzonderlijke producten en programma's is opgenomen.