Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cluster specifieke overhead

Technische Wijzigingen

-838

-5.736

-6.996

-5.166

-5.505

Totaal

-838

-5.736

-6.996

-5.166

-5.505

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cluster specifieke overhead

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen omissieregeling

-100.292

-97.096

-97.161

-96.452

-96.452

Bijstellingen voorjaarsnota

-838

-5.736

-6.996

-5.164

-5.504

Totaal bijgestelde begroting

-101.131

-102.831

-104.156

-101.616

-101.955

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Clusterspecifieke overhead

Technische mutaties diversen

-838

-5.736

-6.996

-5.166

-5.505

Totaal

-838

-5.736

-6.996

-5.166

-5.505

Technische mutaties diversen (van - € 838 tot - € 5,5 mln)

Analoog aan hetgeen in paragraaf 3.52.2 is toegelicht over de baten en lasten van het product Clusterondersteuning, bestaan de bijstellingen op dit product voornamelijk uit bijstellingen van personeel, inhuur en overige apparaatslasten die vanuit de verschillende producten en programma's aan het product Clusterondersteuning worden toegerekend.
Een toelichting hierop wordt gegeven bij de afzonderlijke producten en programma's is opgenomen.