IFR

Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt gebruikt als dekking voor investeringsprojecten in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030. Het fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Voor een deel van de investeringen met een economisch of maatschappelijk nut worden de kapitaallasten uit (de rentebaten van) het IFR gedekt

Meerjarig verloop IFR

Op basis van de huidige gegevens ziet het meerjarig verloop van het IFR er als volgt uit:

Meerjarig verloop IFR

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beginstand (per 01-01)

498.872

532.095

497.011

457.059

428.618

411.709

Toevoegingen

74.475

43.339

22.095

13.051

30.791

21.909

Onttrekkingen OOP en kapitaallasten

39.954

78.423

62.046

41.492

47.701

27.692

Vrijval

1.298

0

0

0

0

0

Eindstand voor resultaatbestemming (per 31-12)

532.095

497.011

457.059

428.618

411.709

405.926

Resultaatbestemming

0

0

0

0

0

0

Eindstand na resultaatbestemming

532.095

497.011

457.059

428.618

411.709

405.926

Bij programmabegroting 2018 wordt op basis van de besluitvorming rond Voorjaarsnota 2017 verder uitgewerkt.