MIP

Bij Begroting 2015 heeft de gemeenteraad de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) 2015 – 2018 vastgesteld. De MIP geeft een planning voor 4 jaar aan (gelijk aan de raadsperiode) en is een uitsnede van de LTIP. In de planning worden de volgende categorieën gehanteerd:

  • Verplichte projecten: juridisch en/of bestuurlijk verplichte projecten.
  • Reservering projecten: projecten waarvoor een reservering is opgenomen en die worden voorbereid. Er is nog geen definitief investeringsbesluit genomen.
  • Hefboombudgetten: budgetten per gebied, door de raad toe te kennen om investeringen van anderen mogelijk te maken.
  • Voorbereidingsbudget: beperkt budget om investeringen uit de planning voor te bereiden waarover nog geen investeringsbesluit is genomen.

De voornaamste dekkingsbron van de projecten in de investeringsplanning is het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), maar vanuit de integrale afweging worden ook andere investeringsmiddelen betrokken. De daadwerkelijke toekenning van middelen aan geplande investeringsprojecten vindt jaarlijks plaats bij de begroting. De MIP 2015-2018 vormt hiervoor het kader.

Voor de stand van zaken van de MIP 2015 - 2018 wordt verwezen naar de paragraaf Nieuwe projecten, waarin van naast de nieuwe projecten een toelichting wordt gegeven op de gereserveerde en verplichte projecten van het MIP.