Nieuwe projecten

Het totale investeringsvoorstel 2018 bedraagt € 49,3 mln en staat hieronder nader toegelicht. De jaren 2019 t/m 2021 geven een meerjarige doorkijk van de bedragen opgenomen in de Lange Termijn Investeringsplanning. In onderstaand voorstel wordt alleen 2018 vastgesteld.

Investeringsvoorstel

2018

2019

2020

2021

Toekenning

Planning

Planning

Planning

Verplichte projecten

13.450

7.500

15.400

23.300

Hart van Zuid

4.800

0

6.600

6.700

Sportcampus (Stadionpark)

3.100

2.500

3.800

2.800

Buitenruimte Station Hvh strand

550

0

0

0

A13/A16

0

0

0

6.000

Blankenburg kwaliteitsprogramma

0

0

0

2.800

NPRZ

5.000

5.000

5.000

5.000

Reservering projecten

530

625

797

3872

H6-weg

500

0

0

0

Stadion infrastructuur

30

625

797

2.272

Koniginnebrug

0

0

0

1.600

Capaciteit Investeringen

4.050

4.250

4.250

3.850

Voorbereidingsbudget

1.000

1.000

1.000

600

Capaciteit grote gebiedsontwikkelingen

3.050

3.250

3.250

3.250

Hefboombudgetten

0

13.300

9.700

0

Nieuwe investeringsprojecten*

31.294

0

0

0

Buitenruimte Vreewijk

8.000

Tussenwater

8.000

Hoek van Holland - buitenruimte en verkeersaanpassingen

4.850

Buitenruimte rondom Leuvehaven/ Schiedamsedijk

3.830

Katoenveem leegstandsbeheer

1.400

Vredenoordplein

1.150

Rijnhaven

1.000

Polderlaan

942

Mathenesserweg

870

Buitenruimte Koningsveldeplein

526

Abrikoos

505

Putsebocht

221

* Voor deze projecten is het totaalbudget gereserveerd in 2018. In de Begroting 2018 wordt het (meerjarige) uitgavenpatroon geraamd.

De verplichte en gereserveerde projecten in het voorstel zijn afkomstig van de meerjaren investeringsplanning 2015 – 2018 (MIP). Daarnaast is het voorstel een aantal nieuwe projecten te starten en een extra budget beschikbaar te stellen voor capaciteit grote gebiedsontwikkelingen. De verplichte projecten zijn investeringen die reeds door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor sommige ramingen heeft een actualisatie plaatsgevonden door eerder genomen besluiten of vanwege actuele ontwikkelingen. Hieronder wordt per investering een toelichting gegeven; waar van toepassing staat ook een toelichting op de wijzigingen.

Toelichting Verplichte projecten
Hart van Zuid

Het effect van de wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is dat het project Hart van Zuid niet langer een grondexploitatie is, maar een combinatie is van een exploitatie- en investeringsprojecten. Hierdoor is de raming met € 4,8 mln bijgesteld. De totale veranderingen in het project Hart van Zuid worden in een apart raadsvoorstel voorgelegd.

Sportcampus (Stadionpark)

De eerste fase van het Masterplan Sportcampus is in uitvoering. Dit masterplan omvat de vernieuwing van de bestaande sportfuncties alsmede en toevoeging van nieuwe sportvoorzieningen op Varkensoord. De raming is aangepast doordat de fasering van het project is veranderd. Daarnaast verandert het betalingsritme vanuit het IFR door wijzigingen van het BBV. Door de BBV-wijzigingen bestaan de lasten van dit project voortaan grotendeels uit kapitaallasten.

Buitenruimte Station Hoek van Holland Strand

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk is voor de herinrichting van de buitenruimte bij de stations langs de Hoekse Lijn in Hoek van Holland. In 2018 wordt € 550 voorgesteld voor buitenruimte bij het station Strand.

A13/A16

In de voorgaande raming voor 2021 was er voor rijksweg A13/A16 een bedrag van € 8,0 mln gereserveerd. Deze raming is in 2021 met € 2,0 mln naar beneden bijgesteld omdat dit bedrag uit de middelen Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) wordt gedekt vanwege de uitruil middelen Blankenburg kwaliteitsprogramma.

Blankenburg kwaliteitsprogramma

De dekking voor co-financiering van het kwaliteitsprogramma Blankenburg is opgenomen in de investeringsplanning voor 2021. De dekking was eerder opgenomen binnen de BRG middelen en het hefboombudget 2016. De BRG middelen van € 2,0 mln worden ingezet voor rijksweg A13/A16 (het gaat hier om een ruil van middelen). Het eerder toegekende hefboombudget valt grotendeels vrij in het investeringsvoorstel 2018. De reden is is verwachting dat de gemeente de daadwerkelijke uitgaven pas in 2021 zal doen.

NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is gericht op het aanpakken van de sociaal economische problemen in Rotterdam Zuid. De woningvoorraad op Zuid is veelal eenzijdig, slecht onderhouden en biedt onvoldoende mogelijkheden voor sociale stijgers. Binnen de pijler Wonen is een belangrijk spoor de grootschalige aanpak van 10.000 woningen uit de particuliere voorraad: sloop/nieuwbouw, renovatie, samenvoeging of transformatie in de vorm van kluspanden. Dit loopt tot en met 2030 Het college heeft de intentie uitgesproken om € 50,0 mln ter beschikking te stellen voor de grondige aanpak, als co-financiering voor de middelen die door Rijk en de woningcorporaties al beschikbaar zijn gesteld. Van de genoemde € 50,0 mln is in 2016 en 2017 tezamen al € 20,0 mln door de raad besloten. In de € 30,0 mln die beschikbaar is gesteld om verplichtingen richting woningcorporaties te kunnen aangaan voor het afdekken van onrendabele toppen op de grondige aanpak, is in dit voorstel € 5 mln opgenomen voor 2018.

Toelichting Gereserveerde projecten
H6-weg

Het gereserveerde budget betreft de gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de H6-weg in Hoek van Holland en de omgeving daar omheen. Voor 50% draagt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bij. Het project omvat de aanleg van een buitendijkse verbindingsweg die Hoek van Holland een tweede calamiteitenontsluiting geeft voor eventuele milieueffecten vanuit Europoort. Hiernaast biedt de weg strandbezoekers, recreanten en reizigers van de Stena Line een manier om de bestemming te bereiken die het dorp ontlast van bestemmingsverkeer. Daardoor verbetert het leefklimaat in het dorp sterk.

Stadion Infrastructuur

De raming van de investering in Stadion Infrastructuur is aangepast aan de laatste inzichten. Door de kosten voor een groter deel te activeren spreiden de lasten zich over de tijd. Daarnaast is in het krediet een extra risicoreservering van € 2,0 mln opgenomen.

Koninginnebrug

De monumentale Koninginnebrug is in 2020 aan het einde van haar levensduur. Vervanging is noodzakelijk. Ook kampt de brug met capaciteitsproblemen. Momenteel vindt een verkenning plaats naar de integrale opgave in de Willemsas ( de Zone Willemsbrug - Koninginnebrug) waarbij de precieze aanpak van de Koninginnebrug wordt meegenomen. In afwachting van de uitkomsten hiervan is het voorstel de huidige reservering te handhaven.

Toelichting Capaciteit Investeringen
Voorbereidingsbudget

Elk jaar wordt in het investeringsvoorstel voorbereidingsbudget opgenomen. Dit budget is bedoeld voor de voorbereidingskosten van projecten waarover nog geen investeringsbesluit is genomen. Deze projecten zijn wel in de LTIP/MIP opgenomen en daarom voorbereid mogen worden. Voor 2018 wordt een bedrag van € 1,0 mln voorgesteld. Dit is volgens de planning in de MIP.

Capaciteit grote gebiedsontwikkelingen

Komende jaren is er circa € 3 – 3,5 mln per jaar nodig om de apparaatslasten van de gemeente te dekken voor de huidige grote gebiedsontwikkelingen die niet worden gedekt door een investeringskrediet. Het gaat om lasten die zo omvangrijk zijn, dat deze niet binnen de reguliere apparaatslastenbudgetten van de gemeente kunnen worden opgevangen. Voor de jaren 2018-2021 gaat het om apparaatslasten voor de programma’s NPRZ en Feyenoord City.

Toelichting Hefboombudgetten

Na de herijking van de investeringsstrategie in 2013 zijn in de Langetermijninvesteringsplanning (LTIP) hefboombudgetten opgenomen. Een hefboombudget is een beperkte investering van de gemeente, die de laatste belemmering voor andere partijen wegneemt om projecten van andere partijen in de stad mogelijk zijn. Het investeringsgeld van de gemeente werkt zo als hefboom en initiatieven van derden worden op deze manier gefaciliteerd. De gemeente heeft er voor gekozen om het gereserveerde hefboombudget 2018 een andere invulling te geven. De financiële ruimte voor de hefboombudgetten zet de gemeente grotendeels in voor de dekking van nieuwe investeringsprojecten. Deze projecten staan hieronder toegelicht. Een bedrag van € 3,4 mln resteert, aangezien dit bedrag niet in verhouding staat tot de uit te voeren procedure, zijn deze middelen toegevoegd aan het geplande hefboombudget van 2019.

Toelichting Nieuwe investeringsprojecten
Buitenruimte Vreewijk

In 2012 hebben gemeente Rotterdam, het Rijk en Havensteder een convenant gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de fysieke opgave in Tuindorp Vreewijk. Het gaat om de aanpak van 1.327 woningen in drie aandachtsgebieden: de linker Halve Vlieger, de Valkeniersbuurt en Gebied 9. Tevens gaat het om de herinrichting van circa 76.000 m2 buitenruimte. In het convenant is vastgelegd dat de gemeente de buitenruimte zal financieren. De eerste fase, Valkeniersbuurt, wordt al vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) gedekt. De tweede en derde fase zijn opgenomen in het investeringsvoorstel 2018

Tussenwater

In de wijk Tussenwater in Hoogvliet spelen sinds de aanleg eind jaren '90 problemen rondom uitzonderlijke verzakkingen in de buitenruimte en op private terreinen. Door de extreme verzakkingen van enkele centimeters per jaar treden gebreken op in de buitenruimte. Ook op private terreinen ervaren mensen problemen. In 2016 is gestart met (geotechnisch) onderzoek naar de zakkingsprognoses en de staat van de riolering. Daarnaast is gestart met het opstellen van een plan van aanpak om de problemen structureel op te lossen. Dat plan van aanpak is nu gereed en bevat de volgende maatregelen: grootschalige onderhoud/vervanging van verzakte en beschadigde riolering (3,5 km), ophoging van de bestrating daar waar het riool wordt aangepakt, het dichtspuiten van alle kruipruimtes in de wijk, het ophogen van alle achterpaden en het aanbieden van zand aan alle bewoners voor ophoging van de tuinen. In de eerste plaats biedt dit plan van aanpak een technische oplossing voor de problemen in de buitenruimte en op private terreinen. Om de eenduidigheid in het straatbeeld te behouden en grote hoogteverschillen te voorkomen wordt voorgesteld om op een aantal plekken in de wijk de bestrating op te hogen naar straatpeil, ook daar waar het riool niet wordt aangepakt.
De kosten voor de uitvoering van het totale project zijn voorlopig geraamd op ca. € 14,6 mln. In het investeringsvoorstel 2018 is dekking voor € 8 mln opgenomen. Afhankelijk van de definitieve raming zal worden voorgesteld de dekking van de resterende benodigde middelen in het investeringsvoorstel van 2019 in te passen. Vooralsnog gaat dit om € 3 mln. Daarnaast wordt voor € 3,6 mln geïnvesteerd in riolering. Dit valt buiten het investeringsvoorstel.

Hoek van Holland – buitenruimte en verkeersaanpassingen

De spoorverlenging brengt aanpassingen met zich mee in de buitenruimte van Hoek van Holland. Het gaat om de directe omgeving van de beide stations en de aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Deze ingrepen zijn nodig om tot een veilige, goed ingepaste en functionerende Hoekse Lijn te komen die op draagvlak kan rekenen bij de omgeving en recht doet aan de afspraken met de gemeenteraad en andere partijen. Het totaal aan ingrepen leidt tot een betere ontsluiting van dorp en strand en draagt bij aan de ontwikkeling van Hoek van Holland tot een vier-seizoenenbadplaats.

Buitenruimte Leuvehaven-Schiedamsedijk

Aan de Leuvehaven- Schiedamsedijk is het Maritiem Museum gevestigd met zowel binnen- als buitenexpositie. Hier staan nu drie paviljoens die aan het einde van hun levensduur zijn. De ambitie is om deze paviljoens te vervangen door één nieuw paviljoen: het Leuvehavenpaviljoen. Dit nieuwe paviljoen moet een echte blikvanger worden. In het gebouw komt het Haveninformatiepunt, waar bezoekers informatie kunnen vinden over alle recreatieve mogelijkheden die de Rotterdamse haven biedt, zoals Futureland en Spido.
Met de bouw van dit aansprekende paviljoen kan de buitenruimte eromheen niet achterblijven. De buitenruimte krijgt een nieuwe inrichting dat beter aansluit bij het nieuwe paviljoen, met meer groen, aantrekkelijke wandelroutes en verblijfplekken aan het water. Dit sluit bovendien aan op het laatste stuk van de vernieuwede Coolsingel met het vizier op het water.

Katoenveem leegstandsbeheer

Rijksmonument Katoenveem ligt in het Merwevierhavensgebied (M4H) en is sinds juni 2016 gemeentelijk eigendom. De gemeente wil Katoenveem een nieuwe gebruiksfunctie geven om de ontwikkeling van M4H te stimuleren. Het gebouw is echter in zeer slechte staat, onveilig en niet bruikbaar. Hierdoor is actief leegstandsbeheer noodzakelijk om kraak, diefstal en vandalisme te voorkomen. De bedoeling is om renovatie en ingebruikname aan de markt over te laten. Hiertoe is een marktuitvraag nodig. Als er nu geen proces in gang gezet wordt, zal het object langer in leegstandbeheer blijven met kosten en een negatieve uitstraling tot gevolg. De kosten bestaan uit € 700 voor de voorbereiding marktuitvraag voor de herontwikkeling en € 200 jaarlijks voor leegstandsbeheer tot het moment van oplevering herontwikkeling.

Vredenoordplein

Op het Vredenoordplein komt op de plek van een bestaande basisschool een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Om het harde gedateerde stedelijke plein in deze sociaal en maatschappelijk gevoelige (kansrijke) wijk op passend niveau te krijgen is een investering in de buitenruimte nodig.

Rijnhaven

Voor de Rijnhaven wordt een nieuw traject gestart tot visievorming en openbare aanbesteding om deze zeer bijzondere en centraal in de stad liggen Rijnhaven tot haar potentie te brengen. Met de voortgang van de gebiedsontwikkelingen Kop van Zuid (Wilhelminapier) en Katendrecht begint het afmaken van het "Rondje Rijnhaven" werkelijkheid te worden. Een ontwikkeling in de Rijnhaven met een bijzonder woonmilieu, hoogwaardig openbaar gebied en voldoende parkeerplaatsen begint aan urgentie te winnen. Hierbij speelt ook de toegenomen woningbouwopgave een belangrijke rol. Deze zou ook in of aan de Rijnhaven kunnen worden gefaciliteerd. Een gebiedsontwikkeling in de Rijnhaven moet vooral een aanvulling zijn op bestaande en reeds geplande ontwikkelingen.

Polderlaan

Op basis van slechte veiligheidscijfers is de wijk Hillesluis, waarin de Polderlaan is gelegen, aangewezen als focuswijk. De actuele veiligheidsproblematiek van gewelds- en schietincidenten in het najaar van 2016 op en rond de Polderlaan is een extra aanjager geweest om prioriteit te geven aan de aanpak van de Polderlaan. Naast de veiligheidskwesties is de kwaliteit van de woningen laag en de openbare buitenruimte niet aantrekkelijk.
De Polderlaan oogt druk voor een woonstraat. De grote breedte van de rijbaan (5 meter) en ruim aanwezige parkeerruimte (vier langsparkeerstroken) geven de straat een harder beeld dan bij een woonstraat past. De entree van de straat met zijn grote statige bouwblokken, de breedte van het straatprofiel, de middenberm en de aanwezigheid van reeds volgroeide bomen geven echter wel de mogelijkheid om de Polderlaan te transformeren naar een laan met een goed straatbeeld. Hiermee is de herinrichting van de Polderlaan een uitgelezen kans om een sprong te maken in de belevingswaarde en de leefbaarheid van de dagelijkse woonomgeving voor bewoners van het gehele gebied.

Mathenesserweg

De Mathenesserweg is een stadsstraat tussen Schie en stadsentree Marconiplein. De weg maakt deel uit van de route naar de binnenstad. Het is een beeldbepalende straat voor Bospolder-Tussendijken, met royaal profiel en fraaie architectuur. Het is ook een straat met problemen: slecht beheerde en onderhouden woningen, winkels die criminaliteit herbergen, verrommeld en verloederd straatbeeld met een sombere aanblik. Er is veel doorgaand verkeer en veel steen. Om de mogelijkehid die de straat zeker ook heeft te benutten – én de hele wijk een impuls te geven - pakt de gemeente de openbare ruimte op een aantal vlakken aan. Het gaat om drie ingrepen:
- nieuw verlichtingsplan;
- oversteek- en pleininrichting bij kruising met Rösener Manzstraat;
- vergroening van de koppen nabij Mathenesserbrug en Marconiplein

Buitenruimte Koningsveldeplein

Het Koningsveldeplein is, in afwachting van de ontwikkeling van de voormalige school, al meer dan vijftien jaar tijdelijk ingericht. Het plein is deels verzakt, de speeltoestellen zijn aan vervanging toe en de functies sluiten niet goed aan bij de doelgroep. Het plein is het enige van formaat in het Liskwartier dat ruimte biedt aan alle leeftijdscategorieën en sport. De ontwikkeling van het plein is concreet benoemd als resultaat in het gebiedsplan en sluit aan op de doelstellingen van het beleid Kansrijke wijken en Kom op naar buiten.

De Abrikoos

Eind 2016 is de Abrikoos door de gemeente aangekocht om de verdere ontwikkeling van de omgeving Schans/Watergeus mogelijk te maken. Levering van het pand vond plaats in april 2017. Deze middelen zijn benodigd om het pand te slopen en de doorgang te herstellen die daar in het verleden was. Hierdoor komt een verbinding van historisch Delfshaven met het achterliggende Schans/Watergeus-gebied tot stand. Deze verbinding is cruciaal als katalysator van Schans-Watergeus. Dat is nu een wat opgesloten buurt met een stapeling van problemen maar ook met kansen. Er liggen mogelijkheden voor ontwikkelingen (zelfbouw, verbeteren woningen door Havensteder) die de buurt als geheel een stap verder te helpen. Onder meer realisatie van gezinswoningen in diverse prijscategorieën, in lijn met de Woonvisie, kan het gebied een impuls geven. De opening naar historisch Delfshaven ondersteunt die ontwikkelingen.

Putsebocht

In 2013 is de herinrichting van de Putsebocht fase 2 afgerond. Hieronder valt ook een straatdeel dat grenst aan de herontwikkelingslocatie van Woonstad. Op het moment van herinrichten was bekend dat Woonstad dit blok zou gaan slopen en nieuwbouw zou gaan realiseren. De nieuwbouw zou weer aangelegd worden op het originele uitgiftepeil. Het gaat hier om een hoogteverschil van 50 cm. Bij het herinrichten is niet opgehoogd, omdat de bestrating moest aansluiten op de toen aanwezige bebouwing. Tijdens de planvoorbereiding van de nieuwbouw is de ophoging van de straat uitgebreid naar twee zijstraten omdat de nieuwe bebouwing daarin doorloopt. Ook daar is het vereist dat het straatniveau aansluit op het originele uitgifte peil van de bebouwing.