RIO40

Met deze monitor wordt de besparingsopgave van € 40 mln euro die in het collegeprogramma is opgenomen gevolgd, en bezien we deze in samenhang relatie met de staat van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening aan de stad.

Staat van de organisatie

De grote personele krimp van de afgelopen jaren is achter de rug. Het laatste deel daarvan, de besparingsopgave van € 40 mln tussen 2016-2018, ligt op schema en verloopt grotendeels op organische wijze. Daarmee komen we nu in rustiger vaarwater en kan er nu meer aandacht besteed worden aan de medewerkers. Dat is nodig, want ook de wereld om ons heen staat niet stil.
Het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) dat najaar 2016 is gehouden onder alle medewerkers van de gemeente laat zien dat op concernniveau alle onderwerpen eenzelfde of betere score laten zien dan de jaren ervoor. De bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers is hoog, datzelfde geldt voor de collegialiteit. Wel ervaart een derde van de medewerkers een te hoge werkdruk. Dit aspect wordt verder uitgediept, onder andere door te bezien of er een koppeling is tussen afdelingen waar deze hoge werkdruk wordt ervaren en het ziekteverzuim op deze afdelingen. Hierop wordt per team of afdeling maatwerk geleverd en continu gemonitord.

Dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen wordt gemeten met de daartoe opgestelde algemene servicenormen. Bij de besparingsopgave van € 40 mln heeft het college ervoor gekozen om hierbij de dienstverlening te ontzien. Een belangrijk deel van de besparingen wordt op de interne organisatie gerealiseerd. Het is daarom zaak om de dienstverlening aan de stad goed te blijven monitoren, opvolging te geven aan de resultaten hiervan en waar nodig de servicenormen te verfijnen. U treft in Programma Bestuur en Dienstverlening een actuele rapportage aan waarbij per servicenorm wordt vermeld welke acties worden ondernomen om de resultaten verder te verbeteren.

Voortgang invulling besparingsopgave

Ruim 95% van de besparingsopgave voor 2018 is ingevuld met concrete maatregelen. Dit houdt in dat van de 40 mln besparingsopgave ruim € 38 mln is ingevuld.
Ten opzichte van de voorgaande monitor is het gerealiseerde deel toegenomen met € 0,5 mln in 2017 oplopend naar € 4,3 mln in 2018 en verder. Dit is voornamelijk het gevolg van het in de begroting verwerken van de resterende opgave cluster BCO (€ 2,2 mln / 39 fte in 2018), Directie Veiligheid (€ 1,0 mln in 2018) en Cluster Stadsbeheer (€ 0,9 mln in 2018).
De invulling van de resterende taakstelling binnen het onderdeel gebied (€ 1,6 mln m.i.v. 2018) is opgenomen in het plan van aanpak Evaluatie bestuurlijk model dat onlangs aan de raad is aangeboden. Na besluitvorming zal dit ook zo worden verwerkt in de begroting. Vooruitlopend op de besluitvorming wordt gestuurd op de bezetting (niet invullen van vacatures). Dit wordt als realisatie in de monitor opgenomen. De financiële vertaling van de onderbezetting bij onderdeel Gebied is licht (€ 0,2 mln) gestegen ten opzichte van de voorgaande monitor.

Cluster

Voortgang invulling met maatregelen
(cumulatief en bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018 e.v.

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

Cluster Dienstverlening (incl. gebieden)

€ 2.393

€ 2.393

€ 2.598

€ 2.598

€ 4.541

€ 2.905

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

€ 839

€ 838

€ 2.490

€ 2.490

€ 5.225

€ 4.900

Cluster Stadsbeheer

€ 234

€ 240

€ 783

€ 781

€ 1.660

€ 1.660

Cluster Stadsontwikkeling

€ 186

€ 186

€ 782

€ 782

€ 1.687

€ 1.687

Cluster Werk&Inkomen

€ 201

€ 202

€ 415

€ 415

€ 833

€ 833

Cluster BCO

€ 5.585

€ 5.585

€ 11.193

€ 11.193

€ 22.392

€ 22.391

Directie Middelen en Control

€ 248

€ 248

€ 495

€ 495

€ 990

€ 990

Directie Veiligheid

€ 315

€ 315

€ 1.244

€ 1.244

€ 2.673

€ 2.673

Totaal

€ 10.000

€ 10.007

€ 20.000

€ 19.998

€ 40.000

€ 38.038

De maatregelen 2018 bestaan voor ca € 27 mln uit formatieve krimp. In onderstaande tabel is de verdeling naar de FSK opgenomen. Verder dalen overige apparaatslasten en worden de kosten voor BRIM per opdracht doorbelast. Dit zorgt samen voor ca € 5,3 mln invulling van de besparingsopgave. Daarnaast is ca € 4 mln aan andere maatregelen genomen. Dit betreft voor € 1,5 mln de verwerking van de besparingsopdracht bij SO. Gezien het specifieke karakter van cluster SO (tijdschrijvende organisatie) is de besparingsopdracht daar ten laste gebracht van programmabudgetten. De eventuele effecten op formatie worden bezien worden in relatie tot de ontwikkeling van het totale werkpakket. Voor de overige € 2,5 mln betreft het invulling op materiële budgetten. Ten slotte is in 2016 besloten tot een intensivering oplopend naar € 1,7 mln voor nieuwe taken bij directie Veiligheid (formatie-uitbreiding). Dit leidt ertoe dat de apparaatslasten van Directie Veiligheid per saldo niet veranderen.

Formatie krimp 2018

Cluster DV

Cluster
MO

Cluster SB

Cluster W&I

Cluster BCO

Directie M&C

Totaal

1

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

2

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,6

0,0

-0,6

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

4

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,7

0,0

-0,7

5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

6

0,0

-3,8

0,0

0,0

-25,8

-2,7

-32,2

7

-6,0

-1,7

0,0

0,0

-40,0

2,1

-45,6

8

0,0

-3,5

0,0

0,0

-47,9

-0,1

-51,5

9

0,0

-11,4

0,0

0,0

6,5

-2,0

-6,9

10

-1,8

-5,6

0,0

0,0

-26,4

-1,9

-35,7

11

0,0

-20,3

-4,8

0,0

-66,3

1,7

-89,7

12

0,0

-7,2

0,0

0,0

-15,4

-2,8

-25,4

13

0,0

-0,4

0,0

-3,0

-32,1

-2,6

-38,2

14

0,0

0,9

0,0

0,0

-14,4

-2,0

-15,5

15

0,0

-1,0

-1,0

0,0

-0,6

0,0

-2,7

16

0,0

-2,1

0,0

0,0

-2,1

0,0

-4,2

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

-0,1

0,3

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Totaal formatie

-7,8

-56,2

-5,8

-3,0

-258,5

-10,5

-341,7

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal euro

-€ 417

-€ 4.138

-€ 497

-€ 269

-€ 18.576

-€ 878

-€ 24.775

Realisatie Gebied (onderbezetting)

-€ 2.338

-€ 2.338

Totaal

-€ 2.755

-€ 4.138

-€ 497

-€ 269

-€ 18.576

-€ 878

-€ 27.112