Bestedingsanalyse

Target inkoopbesparing

Gerealiseerde inkoopbesparing

Inkoopcategorie

2016

2017

totaal

2017

Toelichting

Totaal Automatisering

1.000.000

-

1.000.000

635.000

Er is een aantal aanbestedingen voor automatisering afgerond, waardoor de kosten voor licenties lager uitvallen. En de aanbesteding van de nieuwe werkomgeving levert een lagere kapitaallast op. De besparing vanaf 2017 is € 635.000.

Totaal Communicatiekosten

52.000

-

52.000

-

Totaal Facilitaire Diensten

1.000.000

686.100

1.686.100

2.615.897

Voor de contracten voor postbezorging en repro vallen de stuksprijs gunstiger uit. Op basis van het geprognotiseerde volume betekent dit een structureel voordeel van ruim € 1 miljoen. Er is een inkoopvoordeel behaald op energie van € 1,6 mln voor respectievelijk 2017 e.v..

Totaal Flexibele Arbeid

2.092.000

2.797.410

4.889.410

1.504.595

Voor Flexibele Arbeid is de aanbesteding voor een DAS afgerond en inmiddels in uitvoering. Alle externe inhuur wordt via dit systeem georganiseert. Dit moet leiden tot externe inhuur met een optimale prijs/kwaliteit verhouding.

Totaal Gebouwen en Installaties

1.010.000

1.975.000

2.985.000

6.430.403

Er zijn wat kleinere aanbestedingen geweest die structureel € 200.000 inkoopvoordeel opleveren. De aanbestedingen van facilitair onderhoud heeft een voordeel van € 1,6 mln opgeleverd. En er wordt ruimte onderverhuurd met met huuropbrengst van € 500.000. Verder zijn verschillende huurcontracten verlengd met sterk verlaagde huurprijzen. De voorbereiding voor de aanbesteding van het onderhoud van het Stadhuis is nagenoeg afgerond.

Totaal Materialen

100.000

935.000

1.035.000

165.965

Bij de gerealiseerde inkopen wordt duidelijk dat de markt zich aan het herstellen is. In sommige gevallen valt het voordeel iets lager uit dan verwacht. De belangrijkste bedachte besparing bij deze inkoopcategorie zit in het kostenbewuster inzetten van het assortiment van de Rotterdamse Stijl. Hierover zijn afspraken in de maak, die naar verwachting binnenkort resultaat zullen opleveren. Verder zijn wat losse inkopen onder een contract gebracht, wat een structureel inkoopvoordeel oplevert.

Totaal Uitbestede Werkzaamheden

4.746.000

3.843.490

8.589.490

4.807.230

Het betreft een groot aantal maatregelen, die voor een belangrijk deel in projecten zitten. Ook hier geldt dat het aantrekken van de markt effect heeft op de te behalen inkoopvoordelen. Er is een behoorlijk aantal aanbestedingen voor projecten afgerond, waarvan het gemeentelijk aandeel van het inkoopvoordeel nader bepaald moet worden en in de volgende monitor zal worden opgenomen. Recent is de aanbesteding van groepsvervoer afgerond, hetgeen een meer dan verwacht inkoopvoordeel heeft opgebracht.

Totaal Verkeer en Parkeren

13.000

13.000

1.120.000

Een fors aanbestedingsvoordeel op onderhoud van parkeergarages.

Totaal Telecommunicatie

-

750.000

750.000

1.950.000

De aanbesteding voor een provider van mobiele telefonie is vorig jaar afgerond en heeft geleid tot een structureel voordeel van € 2,3 miljoen.Voor 2017 wordt een deel van het voordeel ingezet voor vervanging van simkaarten. Vanaf 2018 geldt het volledig voordeel.

Besparingsmonitor; besparing op inkoop

Voor 2016 was de target om € 10 mln op inkoop te besparen. Daarvan is uiteindelijk € 13 mln gerealiseerd. Er is in het afgelopen jaar ook een aantal aanbestedingen afgerond met positieve aanbestedingsresultaten, waarvan nog uitgezocht wordt welk deel als inkoopvoordeel bestempeld kan worden. Dit blijkt complexer dan gedacht en kost daarom meer tijd. De resultaten ervan zullen in 2017 in de besparingsmonitor opgenomen worden. Het betreft voornamelijk aanbestedingsresultaten van Werken, die veelal in projecten bij SO zijn ondergebracht en inkoopvoordeel als gevolg van verbeterd contractmanagement.

De beoogde besparing op inkoop van € 10 mln is voor 2016 ruimschoots behaald. Voor 2017 staat de teller van het gerealiseerde inkoopvoordeel op € 19,2 mln.

In de motie 'sociaal en duurzaam inkopen' is afgesproken hierover in de besparingsmonitor in o.a. de 10M-brief te rapporteren.

In het domein sociaal, wordt gekeken hoe we SROI gerichter en effectiever kunnen inzetten. Eventuele aanpassingen in het te volgen beleid, zullen naar verwachting pas vanaf 2017 in de aanbestedingen zichtbaar worden. Er zijn enkele raamcontracten voor inhuur van technisch personeel afgesloten, waarin een paragraaf is opgenomen, die samen met het WerkgeversServicePunt Rijnmond is opgesteld en waarin invulling wordt gegeven aan de SROI-verplichting. Bij de aanbesteding van het groepsvervoer is ervoor gekozen om ook te laten concurreren op het aspect SROI. Dat heeft geleid tot een hogere bijdrage dan de standaard 5%.

In het domein duurzaam is begin vorig jaar de energie aanbesteed. Er is voor gekozen zorg te dragen voor de vergroening door inkoop van zogenoemde Garanties van Oorsprong. Op deze manier heeft Rotterdam de mogelijkheid om zelf actief richting te geven aan de oorsprong van de opwekking zoals bv. wind, zon, biomassa, getijde, etc. Momenteel loopt er gezamenlijk met het programma duurzaam een traject voor deze vergroening voor de elektriciteit die de komende periode wordt afgenomen.

Verder zijn er in de afgelopen periode geen inkopen geweest, waarover in deze besparingsmonitor gerapporteerd wordt, met gevolgen voor het sociaal of duurzaam’.