Ontwikkelingen

Legacy

De migratie naar de nieuwe werkomgeving is afgerond in 2016. Bij de migratie is onderkend dat voor 124 applicaties die migratie niet zonder meer mogelijk was. In het project Legacy worden hiervoor oplossingen gerealiseerd. Het project loopt tot april 2018. De voortgang van het project verloopt zoals gepland, er zijn 93 applicaties gemigreerd (stand eind mei 2017). Het project is tevens opgenomen in de Monitor ICT Projecten.

Van Businessinformatieplannen naar een I strategie

In samenwerking tussen BCO en clusters zijn geactualiseerde Businessinformatieplannen opgesteld, waarin de ontwikkelopgaven per cluster zijn uitgewerkt in informatievoorzieningsvraagstukken. Op basis van deze Businessinformatieplannen en participerend op algemene ontwikkelingen die randvoorwaardelijk zijn voor verdere transformatie van het concern, zoals informatiebeveiliging, privacy, informatiebeheer, gegevensmanagement, informatiegestuurd werken is een concernbrede I strategie opgesteld. De focus ligt op de gemeenschappelijke elementen (Generieke ICT) om flexibel en adaptief te opereren. Langs deze lijn wordt de digitalisering van maatschappij en de invloed op ons concern verder ingericht en vormgegeven.

Generieke ICT

Voor de versnelling van de ontwikkelingen bij de clusters en de bevordering van de samenwerking wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Generieke ICT-voorzieningen. De behoefte aan Generieke ICT-voorzieningen wordt samen met de clusters bepaald.
In 2017 wordt een aantal voorzieningen gerealiseerd, waaronder een Privacy proof Datawarehouse voor het verantwoord gebruik van de privacygevoelige (burger) gegevens en een BerichtenBox die digitale communicatie richting burgers mogelijk maakt.
Daarnaast wordt vanuit het programma Generieke ICT bijgedragen aan de realisatie van generieke voorzieningen op het gebied van onder andere informatiebeveiliging, de (digitale) werkomgeving en de innovatie programma’s (door middel van het implementeren van een analytics platform). Ook wordt vanuit het programma gewerkt aan de gemeentebrede visie over klantgegevens, om de versnippering van de gegevens te voorkomen en gebruik te maken van de centrale opslag.

Stelstel van basis- en kernregistraties

Op het terrein van het stelsel van basis- en kernregistraties is de samenwerking in G4-verband, met de Digicommissaris en binnen de coöperatie BIRGIT, verder geïntensiveerd. De ervaringen binnen het stelsel zijn ingebracht bij het opzetten van concernbreed gegevensmanagement.

Open Data

Het louter beschikbaar stellen van overheidsdata is niet meer voldoende om als gemeente daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van participatie, transparantie, een Next Economy en een Smart city. Daarvoor is het nodig dat Rotterdam actief digitale data deelt die gebruikt gaat worden door overheid, burgers, bedrijven en instellingen in de stad en regio. Belangrijk hierbij is de doorontwikkeling van de open data marktplaats zowel intern binnen de gemeente als op regionale schaal. Intern is hiervoor een project onderweg ‘Gegevensmanagement’ en regionaal wordt hieraan verder vorm gegeven door vanuit Rotterdam aan te haken bij de datamarktplaats projecten van de Roadmap Next Economy. De beschikbare gemeentelijke datasets zijn te vinden via www.rotterdamopendata.nl

Informatiegestuurd werken – Concerndashboard

Het completeren van het Concerndashboard met KPI’s over de primaire processen van de clusters loopt in 2017 verder. Tevens wordt het beheer van het Concerndashboard gerealiseerd.