Verzuim

Het percentage gemiddeld verzuim op concernniveau is in de eerste vier maanden van 2017 licht gedaald. De clusters DV, SB, SO, W&I en BCO zijn licht gestegen (allen met 0,1%). Het effect van deze stijging op clusterniveau wordt gecompenseerd door de daling bij MO en CAMC (beide 0,3%) waardoor het verzuimpercentage op concernniveau met 0,1% gedaald ten opzichte van eind 2016.

Organisatieonderdeel

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie
1e Herziening

Dienstverlening

5,4%

5,5%

5,7%

Maatschappelijke ontwikkeling

7,4%

6,0%

7,1%

Stadsbeheer

8,0%

8,0%

8,1%

Stadsontwikkeling

3,4%

3,5%

3,5%

Werk en Inkomen

10,3%

8,0%

10,4%

Bestuurs- en concern Ondersteuning

4,8%

4,7%

4,9%

Van Werk Naar Werk

15,1%

n.v.t.

14,4%

Directie Veilig

5,5%

4,0%

5,4%

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

3,6%

4,0%

3,3%

Bij alle clusters is het terugdringen, of laag houden, van het verzuim een prioriteit. Er worden analyses gemaakt, actieplannen opgesteld en op verschillende manieren wordt opnieuw aandacht voor verzuim gevraagd. Denk daarbij aan inrichting en frequentie van re-integratieoverleggen, voorlichting en begeleiding, extra inzet van re-integratieadviseurs en verzuimcoaches, gericht mobiliteitsaanbod voor re-integrerende medewerkers die niet naar eigen functie terug kunnen en het systematisch monitoren van langverzuimdossiers. Daarnaast wordt verzuim als terugkerende agendapunt opgenomen bij Directieteams en Managementteams. Inzet op verzuimpreventie krijgt vorm door het ontwikkelen van een breder aanbod aan vitaliteit stimulerende interventies.
Op concernniveau start de aanbesteding van de nieuwe arbodienstverlening (onder andere bedrijfsartsen) waarbij de huidige visie op vitaliteit en verzuim nadrukkelijk wordt meegenomen.