Formatie en bezetting

Een keerpunt voor de organisatie was 2016. De organisatie is, gestuurd door het collegeprogramma, een nieuwe fase ingegaan. Een fase die zich kenmerkt door focus op de resultaten in de stad. In 2017 blijft deze focus en ligt de prioriteit op de kwaliteit van de organisatie waarbij er meer aandacht is voor de positie en ontwikkeling van medewerkers. Door voor de besparingsopgave vloeiend uit RiO40 in te zetten op natuurlijk verloop en het herschikken van personele capaciteit ontstaat er ruimte voor de organisatie om zich te richten op de kwaliteit van de organisatie en daarmee voor de medewerkers die iedere dag klaar staan voor de stad.

Formatie en bezetting (in fte's)

Organisatieonderdeel

Formatie begroting

Mutaties
1e Herziening

Stand
1e Herziening

Realisatie
1e Herziening

Prognose 2017

Dienstverlening

732

10

742

669

670

Maatschappelijke ontwikkeling

2.187

45

2.232

2.165

2.230

Stadsbeheer

3.151

1

3.152

3.047

3.060

Stadsontwikkeling

1.294

14

1.308

1.287

1.304

Werk en Inkomen

1.348

-9

1.339

1.270

1.297

Bestuurs- en concern Ondersteuning

1.979

44

2.023

1.994

2.010

Van Werk Naar Werk

0

0

0

110

10

Directie Veilig

202

4

206

235

220

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

156

1

157

158

156

Concern

11.049

112

11.161

10.935

10.957

Kostenplaats Raad

62

0

62

62

61

Strategische personeelsplanning (SPP) kan leiden tot mutaties in de formatie en bezetting. De extra taken die de gemeente erbij krijgt of collegeprioriteiten zijn altijd een resultaat van de veranderende omgeving. De ontwikkelingen van de afgelopen periode vragen om uitbreiding van capaciteit op bepaalde producten in het primaire proces. Denk daarbij aan intensivering bij de Vraagwijzers en het Centrum Jeugd en Gezin bij MO, Roadmap Next Economy bij SO en tijdelijke capaciteitsuitbreiding bij BCO i.v.m. het nieuwe E-HRM systeem.
Door een aantal clusters wordt ook geanticipeerd op ontwikkelingen die nog in de toekomst liggen door formatieruimte vrij te houden. Bij Cluster Dienstverlening is de bezetting van het onderdeel Gebied lager waarmee wordt geanticipeerd op de nog te verwerken taakstelling op de formatie. Over de gehele linie is er bij Cluster Stadsbeheer sprake van vacatureruimte. In een aantal gevallen is het een bewuste keuze om vacatures niet in te vullen met ambtenaren in verband met de toekomstvisie van de afdeling (SPP). Hierin wordt voorzien dat als gevolg van automatisering en vooruitlopend op bezuinigingen in de nabije toekomst minder capaciteit nodig zal zijn. In veel van deze gevallen worden inhuurkrachten ingezet op deze formatieruimte. Cluster Werk en Inkomen maakt, om in te kunnen spelen op fluctuaties in het uitkeringsbestand, gebruik van een flexibele schil vanuit de formatiebegroting.
Naar verwachting zullen nagenoeg alle huidige herplaatsingskandidaten die momenteel nog bij Van Werk Naar Werk zitten eind 2017 zijn uit- of doorgestroomd. Ondanks de inzet op organisch veranderen vanuit de opgave voortvloeiend uit RiO40, is niet uit te sluiten dat in de loop van 2017 medewerkers de status van herplaatsingskandidaat zullen krijgen en begeleid moeten worden naar ander werk. Hiervan is nu nog geen inschatting te geven. De afbouw van de management-, staf-, beleids- en ondersteuningsfuncties wordt zichtbaar vanaf 2018.