Arbeidskosten

Onderstaande tabel weergave van de stand van zaken rondom de arbeidskosten.

Kosten arbeid (x € 1.000)

Organisatieonderdeel

Stand Omissie

Mutaties
1e Herziening

Stand
1e Herziening

Realisatie
1e Herziening

Prognose
2017

Dienstverlening

50.725

92

50.817

16.138

51.762

Maatschappelijke ontwikkeling

148.732

3.676

152.408

48.792

152.408

Stadsbeheer

180.777

928

181.706

58.063

181.706

Stadsontwikkeling

115.905

4.518

120.423

36.252

120.575

Werk en Inkomen

94.594

226

94.820

29.648

94.775

Bestuurs- en concern Ondersteuning

174.434

795

175.229

52.620

175.543

Van Werk Naar Werk

16.369

24

16.393

3.337

12.724

Directie Veilig

10.044

6.204

16.248

5.714

17.358

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

14.968

347

15.314

4.930

15.195

Concern

806.548

16.810

823.358

255.494

822.046

Kostenplaats Raad

6.419

-

6.419

2.038

6.713

De bijgestelde begroting laat ten opzichte van de prognose een verschil zien van zo’n € 16 mln. Voor alle clusters geldt dat de budgetten ‘Reiskosten Woon-Werkverkeer’ zijn verplaatst van ‘Overige Apparaatskosten’ naar ‘Loonkosten’. Daarnaast zorgen collegeprioriteiten en veranderingen in de samenleving voor wijzigingen zoals de inbesteding van Centrum Jeugd en Gezin en de doorontwikkeling van het Jongerenloket bij Maatschappelijke Ontwikkeling en Roadmap Next Economy en tijdelijke extra capaciteit op het dossier Boompjeskade bij Cluster Stadsontwikkeling. Cluster Werk en Inkomen muteert van loonkostenbudget naar het budget externe inhuur.

Dekking voor bovenstaande komt uit overheveling vanuit onderbestedingen op overige kostencategorieën, programmagelden, hogere opbrengsten (Stadsontwikkeling en Stadsbeheer) en toekenning vanuit de College retraite (Maatschappelijke ontwikkeling).

Van de arbeidskosten betreft 10% besteding aan invulling van de benodigde capaciteit door inzet van derden (externe inhuur). De prognose eind 2017 laat zien dat verwacht wordt dat zo’n 8% van de arbeidskosten besteed zal worden aan externe inhuur. Van de besteding op invullen van de capaciteitsbehoefte door inzet van derden vindt 78% plaats in de uitvoerende clusters (inclusief Directie Veilig en Raad) en komt daarmee ten goede van de uitvoering van de primaire taken van onze gemeente. Zo’n 85% Van de inzet door derden in de uitvoerende clusters wordt uitgevoerd door uitzendkrachten.

De uitsplitsing van de arbeidskosten naar loonkosten en kosten externe inhuur vindt u onder Kengetallen.