Ontwikkelingen

Rotterdam als moderne en eigentijdse werkgever

De fase waarin de organisatie zich momenteel bevindt wordt gekenmerkt door focus op de resultaten in de stad; Rotterdammergericht, flexibel en oplossingsgericht werken. Het belang van de Rotterdammer is de leidraad voor de wijze waarop we werken. Medewerkers worden gestimuleerd flexibel inzetbaar te zijn en worden daar ingezet waar de behoefte en opgaven uit de stad liggen. Medewerkers krijgen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid om hun capaciteiten in te zetten: ”In Rotterdam kan alles wat jij kunt”. Niet voor niets dat de Gemeente Rotterdam is genomineerd voor snelste stijger bij de Intermediair Favoriete Werkgever Awards 2017.

De in 2016 geformuleerde HRO uitvoeringsagenda is ook in 2017 de rode draad waarlangs de ontwikkeling van zowel de organisatie als haar medewerkers vorm wordt gegeven.

Informeren raad over organisatiecultuur bij Voorjaarsnota

In de raadsbief van 13 december 2016 over de Organisatiecultuur is toegezegd dat wij bij de Voorjaarsnota in 2017 bij u terugkomen om u te informeren over de stand van zaken vanaf december 2016 met betrekking tot de Organisatiecultuur.

Initiatieven

Naar aanleiding van de bespreking van de organisatiecultuur in een Overlegvergadering heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) een tijdelijke Dossierwerkgroep Organisatiecultuur ingesteld, met de opdracht om door middel van een achterbanraadpleging de oorzaken, aard en omvang van de onveiligheidsgevoelens te inventariseren. En de analyse hiervan in aanbevelingen te vertalen.
Uit deze achterbanraadpleging is gebleken dat gevoelens van onveiligheid op de werkvloer niet in de volle breedte van de organisatie worden beleefd en dat dit speelt vooral bij enkele clusters. Binnen deze clusters zijn, zoals in de brief uit december is aangekondigd, de aangekondigde gesprekken en trajecten gestart, onder andere met de betreffende OR-en. Met name binnen Stadsontwikkeling heeft het onderwerp de nodige aandacht van de Concern Directeur. Hij voert over dit onderwerp op diverse niveaus gesprekken en het is een regulier bespreekpunt met de OR SO.
Aanvullend hierop heeft de Dossierwerkgroep aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen betreffen een uitbreiding van het collegehandboek met een hoofdstuk over de omgang van het politieke bestuur met de ambtelijke organisatie. Dit handboek passen we op zeer korte termijn aan en hierin krijgen ook de in december aangekondigde time-out gesprekken een plaats. Ook wordt hierin herbevestigd wat de rol- en taakverdeling is bij personele benoemingen.

Vervolg

Met alle ingezette acties en lopende initiatieven, en de uitwerking van de aanbevelingen van de Dossierwerkgroep Organisatiecultuur, is de inzet op de organisatiecultuur niet klaar. De gemeente Rotterdam wil een veilige organisatie zijn, met een open en constructieve werkomgeving waarin met respect met elkaar wordt omgegaan. Daarom is het nodig dat wij allen – politiek/bestuur, ambtelijk en de medezeggenschap – permanent de vinger aan de pols houden en alert blijven op signalen vanuit de medewerkers. En hier op de meest passende en constructieve wijze op reageren. Dit heeft nu en in de toekomst onze blijvende aandacht.

In volgende paragraaf zijn de realisaties van de eerste vier maanden van 2017 zichtbaar gemaakt.