Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

-771

-962

-2.178

-2.223

0

Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk

-156

-622

-1.828

-2.223

0

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid

-615

-340

-350

0

0

Openbare orde en veiligheid

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Integrale gebiedsaanpak Spaanse polder schoon heel toezicht

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Verkeer en Vervoer

-755

-2.900

-1.700

-1.700

-1.700

Afschaffen parkeerheffing P+R

-700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Nachtmetro

0

-700

0

0

0

Plaswijckpark Parkeren

-55

-500

0

0

0

Economische Zaken

-1.500

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Roadmap Next Economy

-1.500

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Volksgezondheid en zorg

0

-10.000

0

0

0

Vormen bestemmingsreserve tweedelijns zorg WMO en Jeugdhulp

0

-10.000

0

0

0

Werk en inkomen

0

-2.000

0

0

0

Tegemoetkoming werkende minima

0

-2.000

0

0

0

Maatschappelijke Ondersteuning

2.000

0

0

0

0

Actualisatie middelen Kinderen in Armoede

2.000

0

0

0

0

Stedelijke inrichting

-250

-250

-250

-250

-250

Erfgoedagenda

-250

-250

-250

-250

-250

Algemene middelen

3.249

3.363

2.940

3.509

0

Motie Verjonging

1.999

2.113

1.690

2.259

0

Transfertrajecten

1.250

1.250

1.250

1.250

0

Totaal

973

-16.133

-4.572

-4.048

-5.334

Bestuur en Dienstverlening
Motie plan van aanpak Oud-Crooswijk (van - € 156 tot - € 2,2 mln)

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is de motie plan Oud-Crooswijk aangenomen. In de motie wordt verzocht een plan op te stellen met daarin opgenomen een stevige sociale aanpak voor meerdere jaren, die waar mogelijk wordt gecombineerd met een fysieke aanpak. Een concept plan van aanpak met voorgenomen maatregelen is opgesteld. Voor deze maatregelen zijn extra middelen gereserveerd in de VJN van € 5,3 mln. Ad € 4,8 mln bij het product gebieden en € 0,5 mln bij het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies ten behoeve van het Jongerenloket. Uw raad ontvangt voor de begrotingsbehandeling een nadere uitwerking waarmee invulling wordt gegeven aan de motie.

Aanvalsplan Schiebroek-Zuid (van - € 615 tot - € 350)

Het college heeft bij de begrotingsbehandeling 2016 aangegeven dat het huidige beleid ten aanzien van de aanpak van de sociale problematiek in Schiebroek-Zuid in 2017 en verder zal worden doorgezet en daar waar mogelijk worden geïntensiveerd. In januari 2017 is daarom begonnen met een werkconferentie met diverse partijen die betrokken zijn bij de wijkaanpak Schiebroek. Geconstateerd is dat er iets moet gebeuren. Het plan is opgebouwd langs de pijlers: Jeugd & Opvoeden, Werk & Activering, Buitenruimte en Veiligheid & Wonen. In het plan is aangegeven welke maatregelen gewenst zijn. De meeste maatregelen zijn gedekt binnen de reguliere begroting. Voor een aantal andere maatregelen (ad € 1,3 mln) was dit niet mogelijk. Voor deze maatregelen zijn extra middelen gereserveerd in de VJN. Uw raad ontvangt voor de begrotingsbehandeling een nadere uitwerking.

Openbare orde en veiligheid
Integrale gebiedsaanpak Spaanse Polder (- € 1,0 mln)

De Spaanse Polder is een gebied dat meer aandacht en prioriteit nodig heeft. Daarom gaan de gemeenten Rotterdam en Schiedam samenwerken om een integrale gebiedsgerichte organisatie op te zetten. Een benadering die veiligheid, economie en openbare ruimte combineert om het gebied te “upgraden”. Hiermee is meerjarig € 1,0 mln gemoeid in periode 2017 - 2021. In 2017 is er vanuit product Economie voor deze aanpak ook € 150 beschikbaar.

Verkeer en Vervoer
Afschaffen parkeerheffing P+R ( -€700 tot - € 1,7 mln)

De beprijzing van de P+R-locaties met een regionale functie is enkele jaren geleden ingevoerd. De invoering van een tarief van 2 euro heeft er voor gezorgd dat er structureel minder van de P+R-locaties gebruik wordt gemaakt, een ontwikkeling die we niet wenselijk vinden. Tegen de verwachting in treedt er geen herstel op van de opgetreden vraaguitval. Daarnaast starten binnenkort de werkzaamheden aan de Maastunnel. Vanaf 3 juli is de tunnel richting zuid gesloten. Dat vergroot de druk op het verkeer in de stad. Om die reden wordt de beprijzing van de P+R-locaties afgeschaft met ingang van 1 juli aanstaande, om bezoekers te verleiden niet met de auto de binnenstad in te rijden, en het laatste deel van hun reis met OV af te leggen.

Nachtmetro (van € 0 tot - € 700)

In 2018 wordt een pilot uitgevoerd om de metro in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag een uur langer te laten rijden. Hiervoor is een verhoging van de exploitatiekosten van de RET van € 700 benodigd.

Plaswijckpark Parkeren (van - € 55 tot - € 500)
Voor de aanpak van parkeerproblemen rondom het Plaswijckpark wordt er in samenwerking met Plaswijckpark en andere belanghebbenden (waaronder bewonersgroepen) gezocht naar een locatie voor het toevoegen van 200 à 300 parkeerplaatsen. Het ziet er naar uit dat er voor de aanleg van deze parkeerplaatsen een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is, daarom is hier nu reeds een bedrag voor vrijgemaakt, zonder al zicht te hebben op de exacte invulling en kosten.
Omdat de overtuiging bestaat dat er meer kan en moet worden gedaan dan alleen het aanleggen van parkeerplaatsen, wordt er in opdracht van Plaswijckpark en de gemeente een mobiliteitsvisie gemaakt. Daarnaast wordt er een beheerplan gemaakt, waarin maatregelen worden afgesproken die de overlast in de directe woonomgeving moeten terugdringen.
Voor het maken van de mobiliteitsvisie en het uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit deze visie en het beheerplan wordt al in 2017 budget beschikbaar gesteld.

Economische zaken
Roadmap Next Economy (RNE) ( van - € 1,5 mln  tot  - €2,4)

De gemeente heeft de Roadmap Next Economy (RNE) in 2016 vastgesteld en de bestuurlijke wens uitgesproken om in 2017 en de jaren daarna in te zetten op de uitvoering van de Roadmap. Om tot een gedegen uitvoering van de RNE projecten in de stad en haven te komen, intensiveert de gemeente het budget voor ambtelijke inzet en projecten in 2017 en volgende jaren.

Volksgezondheid en zorg
Vormen bestemmingsreserve Tweedelijnszorg WMO en Jeugdhulp (- € 10,0 mln)

Deze nieuwe bestemmingsreserve dient als buffer om schommelingen in de tweedelijns uitgaven in de Wmo en Jeugdhulp op te vangen vanaf 2018.

Werk en Inkomen
Tegemoetkoming werkende minima

In 2018 is geld vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de werkenden met een laag inkomen.

Maatschappelijke ondersteuning
Taakstellend middelen kinderen in armoede (- € 2 mln)

Via het gemeentefonds heeft het Rijk aan Rotterdam circa € 6,1 mln extra beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Omdat besluitvorming over besteding van deze middelen later in het jaar plaatsvindt, wordt voor 2017 een onderbesteding van € 2 mln op deze middelen verwacht.

Stedelijke Inrichting
Erfgoedagenda (- € 250)

Vanaf 2017 is voor het uitvoeren van het reguliere beleid, inclusief de nieuw gestelde ambities in de Erfgoedagenda extra geld beschikbaar gesteld.

Algemene middelen
Motie Verjonging (van € 2,0 mln tot € 2,2 mln)

In het kader van verjonging wordt de ‘dakpan’-constructie genoemd als één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. De dakpan-constructie is een tijdelijke (vierjarige) overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. De overlappende periode (de dakpan) kan gebruikt worden als inwerkperiode, kennisoverdracht etc. Hierdoor is er geen braindrain, maar een geleidelijke overgangsperiode. Deze mutatie betreft de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".

Transfer trajecten ( € 1,3 mln)

Voorgesteld wordt de transfertrajecten voortaan concernbreed beschikbaar te stellen in plaats van alleen voor medewerkers die binnen het bereik van reorganisatie RIO40 vallen. Hierdoor kan een impuls gegeven worden aan doorstroom van medewerkers zowel in het kader van hun loopbaanontwikkeling (goed werkgeverschap) als in het kader van strategische personeelsplanning (voorkomen toekomstige Herplaatskandidaten).Uitgangspunt is een bereik van 1.200 medewerkers in de periode van 2017-2020, dat is gemiddeld 300 transferkandidaten per jaar.
Deze mutatie gaat om de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".