Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Bestuur en dienstverlening

1.609

23

-1.987

-1.987

-1.987

Budget gebiedscommissies

-541

0

0

0

0

Budget programma plan van aanpak Evaluatie Bestuur Model Rotterdam (EBMR)

-350

0

0

0

0

Dividend Multidiensten

2.500

0

0

0

0

Geldigheid reisdocumenten van 5 naar 10 jaar

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

9

23

13

13

13

Rechtsherstel Joodse slachtoffers

-480

0

0

0

0

Vrijval onttrekking bestemmingsrerve Verkiezingen

471

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

-704

-1.608

-1.138

-1.138

-1.138

FLO brandweer

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

46

112

82

82

82

Seksuele straatintimidatie

-250

-220

-220

-220

-220

Veilig flexibele schil crisisorganisatie

-500

-500

0

0

0

Verkeer en Vervoer

9.572

5.843

4.934

4.934

4.459

Fietsparkeren

-375

-1.500

-2.100

-2.100

-2.100

Juridische capaciteitsuitbreiding

18

43

34

34

34

Onderhoud milieuzones

-400

-400

-400

-400

-400

Toename baten parkeren (saldo garages en straatparkeren)

9.600

8.300

8.300

8.300

8.300

Vervoer over water

-250

0

-300

-300

-775

Vrachtwagenparkeren Hoek van Holland

-600

-600

-600

-600

-600

Vrijval parkeerfonds

1.579

0

0

0

0

Economische Zaken

-1.720

-180

-180

-180

-180

Cofinanciering Europese subsidies

-540

0

0

0

0

Programmabudget Economie

-500

0

0

0

0

Verhoging Evenementenfonds

-180

-180

-180

-180

-180

W2C Waste to Chemicals

-500

0

0

0

0

Onderwijs

1.452

729

3.861

653

-3.298

Cofinanciering project Bridge

0

-120

-120

-110

0

Onderwijshuisvesting

0

400

400

400

400

Onderwijshuisvesting extra investeringen

0

0

0

-348

-1.392

Onderwijshuisvesting investeringsbudget

1.408

449

3.581

711

-2.306

Vrijval bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

25

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

19

0

0

0

0

Cultuur, sport en recreatie

-3.688

-561

-2.810

-1.339

-1.067

Aanpassing Evenementenfonds

1.000

0

0

0

0

Afstoten Lokaal Cultuur Centra frictielasten personeel

-2.000

0

0

0

0

Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid)

0

-400

-400

-400

-400

Kostendekkende huur De Baroeg

-50

-50

-50

-50

-50

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3

0

0

0

247

247

Sportbedrijf op afstand

-1.385

515

-1.493

-240

409

Verbouwing Wereldmuseum

-750

250

250

250

0

Verhoging Evenementenfonds

-720

-720

-720

-720

-720

Vervangen rubbergranulaat

0

-156

-397

-426

-553

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden

217

0

0

0

0

Volksgezondheid en zorg

-6.182

-18.615

-11.015

-1.615

4.585

Tekort WMO en Jeugdhulp

-6.200

-19.565

-11.965

-2.565

3.635

Verlaging budget Stadsregio en Servicepunt schoolmaatschappelijk werk

0

950

950

950

950

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

18

0

0

0

0

Werk en inkomen

-63.947

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

164

0

0

0

0

BUIG

-5.589

-60.167

0

0

0

BUIG reserve

-59.336

60.167

0

0

0

ICT Regulier en kapitaalslasten

814

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Maatschappelijke Ondersteuning

-3.640

-6.030

-5.530

-5.030

-5.030

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering

-1.750

-3.200

-2.700

-2.200

-2.200

Right to Challenge

-1.740

0

0

0

0

Rijksmiddelen LHBT

-150

0

0

0

0

Tekort WMO en Jeugdhulp

0

-2.830

-2.830

-2.830

-2.830

Beheer van de stad

-2.932

-5.052

-3.810

-2.849

-6.649

Binnenrotte- beheerkosten

0

-62

-62

-62

-62

Blauwalg Kralingse plas

200

-1.550

-1.550

200

200

Coolsingel- beheerkosten heel

0

0

0

-571

-571

Coolsingel- beheerkosten schoon

0

0

0

-218

-218

Inboeten bomen

-1.300

-1.300

0

0

0

Juridische capaciteitsuitbreiding

108

260

202

202

202

Maastunnel Kapitaallasten

0

0

0

0

-3.800

Onkruidbestrijding (irt schoonniveau)

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

Openbare verlichting

-240

0

0

0

0

Plaagdierbeheersing

-400

-400

-400

-400

-400

Uitvoering speelvisie 'Kom naar buiten!'

0

-700

-700

-700

-700

Stedelijke inrichting

268

-4.520

-2.600

-2.600

-2.600

Omgevingswet

-600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Onderhoud milieuzones

2.000

0

0

0

0

Programma Duurzaam

-680

-1.920

0

0

0

Skaeve Huse

-452

0

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

-688

-3.541

-984

-854

-844

Doorgeschoven onderhoud vastgoed

-2.067

-2.067

0

0

0

Onderhoud Wereldmuseum

-1.000

-2.000

-1.500

0

0

Rentelasten Stadion

0

0

0

-1.200

-1.200

Verlegregeling

-1.121

0

0

0

0

Voorziening BIE als gevolg van rente aanpassingen BBV

1.000

0

0

0

0

Vrijval BR Infrastructuur

1.500

0

0

0

0

Vrijval BR Investeringsplannen zonder gronduitgifte

1.000

0

0

0

0

Vrijval Zuidplaspolder

0

526

516

346

356

Algemene middelen

76.862

68.310

52.061

38.628

38.270

Aanpassing rente als gevolg van gewijzigd BBV

4.757

7.761

9.336

5.778

1.775

Actualiatie Gemeentefonds

-2.063

13.912

17.789

23.664

25.028

Bijstelling dividendinkomsten

13.690

0

0

0

0

Bijstelling post onvoorzien

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Deelnemingen bijstelling

-577

1.245

995

995

2.390

Effecten Algemene reserve, voorjaarsretraite 2017

54.789

27.696

144

2.294

2.577

Evenwicht begroting in Lias

-1

-2

0

0

0

Financiering bijstelling programmalasten

466

466

466

466

466

Gedeeltelijke uitkering trend

0

7.125

7.125

7.125

7.125

Kasschuif IFR

0

5.200

11.300

-6.600

-9.900

Logiesbelasting

900

900

900

900

900

Onroerend Zaakbelasting

0

1.506

1.506

1.506

1.506

Precariobelasting

-500

-500

-500

-500

-500

Taakstellende onderuitputting

4.000

0

0

0

0

Toevoeging IFR

-1.600

0

0

0

0

Vrijval kapitaallasten Zuidplein

0

0

0

0

3.903

Overhead

-2.742

-1.150

-1.329

-1.329

-1.329

Intensivering Informatiebeveiliging

-1.305

-1.905

-2.005

-2.005

-2.005

Juridische capaciteitsuitbreiding

288

755

676

676

676

Technische wijziging verschuiving binnen product

575

0

0

0

0

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting

-2.300

0

0

0

0

Totaal

3.521

30.615

25.014

20.259

17.908

Toelichting ramingsbijstellingen

Bestuur en dienstverlening

Budget gebiedscommissies (- € 541)
De raad van de gemeente Rotterdam heeft op 26 november 2015 (raadsvoorstel nr. 15bb7829) besloten dat tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding. Het oorspronkelijke budget bedraagt € 5,4 mln. 10% hiervan is € 540. De onderbesteding 2016 is € 1,4 mln. Conform raadsbesluit mag € 540, net als één jaar geleden, worden toegevoegd aan het budget 2017 van de gebiedscommissies.

Budget programma plan van aanpak Evaluatie Bestuur Model Rotterdam (EBMR) (- € 350)
Voor de implementatie van het plan van aanpak EBMR worden kosten gemaakt, o.a. voor externe inhuur en opleidingsprogramma's. De geraamde kosten bedragen € 350 voor 2017.

Dividend Multidiensten (€ 2,5 mln)
Gezien het resultaat jaarrekening 2016 en de vermogenspositie van de deelneming Multidiensten Rotterdam BV (MDR) vindt er een dividenduitkering plaats van € 2,5 mln. Deze incidentele bate is als begrotingswijziging opgenomen voor 2017.

Geldigheid reisdocumenten van 5 naar 10 jaar (- € 2,0 mln)
De begroting is met ingang van 2019 gewijzigd in verband met lagere legesopbrengsten en rijksafdrachten voor reisdocumenten. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder) verlengd van 5 jaar naar 10 jaar waardoor er minder verlengingen reisdocumenten worden aangevraagd. De effecten treden eind 2018 op voor een periode van 5 jaar. Lagere aantallen af te handelen aanvragen hebben ook tot gevolg dat er een lagere personele bezetting nodig is.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 9 tot € 13)
Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. Dit betreft een overheveling van budget van het product Dienstverlening ter dekking van deze kosten bij het product Concernondersteuning.

Rechtsherstel Joodse slachtoffers (- € 480)
Het college stelt voor, in navolging van Amsterdam en Den Haag, om onderzoek te laten uitvoeren naar de omgang met joodse eigendommen in Rotterdam tijdens en na de oorlog, en naar de behandeling van joodse oorlogsslachtoffers na de oorlog door de gemeente Rotterdam.

Vrijval bestemmingsreserve Verkiezingen (€ 471)
De organisatie van het Oekraine referendum in 2016 is financieel gunstig verlopen. Hierdoor zijn meerjarig voldoende middelen aanwezig in de reserve Verkiezingen en kan er €471 vrijvallen.

Openbare orde en veiligheid

FLO (functioneel leeftijdsontslag) Brandweer (- € 1,0 mln)
De bonden en werkgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 25 maart 2017 op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de aanpassing van het FLO-overgangsrecht; een soort vroegpensioen-regeling voor brandweerpersoneel in de uitrukdienst. Een compleet beeld van de financiële consequenties is nog niet bekend. Aan het budget van directie Veilig is daarom meerjarig € 1,0 mln toegevoegd voor de periode 2018-2021.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 46 tot € 82)
Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concern breed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Seksuele straatintimidatie (van - € 250 tot - € 220)
In het Wijkveiligheid Actieprogramma is een aanpak aangekondigd om seksuele straat intimidatie tegen te gaan. Naar dit fenomeen is een wetenschappelijk onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit gericht op de aard, omvang, gevolgen en de aanpak in Rotterdam. Uit dit onderzoek blijkt dat 84% van de vrouwen in Rotterdam te maken heeft met deze vorm van intimidatie. Om dit aan te kunnen pakken is een integraal plan van aanpak opgesteld in samenspraak met vele partijen. Hiermee is € 250 gemoeid in 2017 en € 220 in de periode 2018-2021.

Flexibele schil crisisorganisatie ( - € 500)
Recente ontwikkelingen zoals radicalisering, spanningen tussen bevolkingsgroepen, dreiging van terrorisme en ook de aanpak van nieuwe criminaliteitsvormen vragen om steeds meer inzet en investeringen. We intensiveren daarom onder andere op de aanpak van radicalisering, ondermijning, bestuurlijke handhaving, en leefbaarheid en veiligheid in wijken. Het extra budget van € 500 per jaar is vooralsnog toegekend voor 2 jaar. Op basis van het nieuwe veiligheidsprogramma zal deze inzet integraal worden bezien.

Verkeer en Vervoer

Fietsparkeren (van - € 375 tot - € 2,1 mln)
In fietsplan is aangegeven dat meer ruimte voor fietsers wordt gecreëerd door realisatie van meer fietsenstallingen. Er is daarom budget beschikbaar gesteld voor:
Bewaking van fietsenstallingen aan de rand van de stad waarvoor tot op heden geen structurele dekking was;
Optimalisatie van de fietsenstallingen Rotterdam CS zodat er voldoende capaciteit, goede bezettingsgraad en een goed toezichtssysteem komt;
Realisatie van fietsparkeervoorzieningen in stadswijken en de binnenstad;
Realisatie van een fietsenstalling op de Coolsingel in 2019.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 18 tot € 34)
Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit, waaronder Parkeren. Vanuit Parkeren is hier meerjarig een bijdrage geleverd.

Onderhoud milieuzones (- € 400)
De invoering van de toegangsrestricties van de drie gebieden (Maasvlakte, ’s Gravendijkwal en Milieuzone) is gefinancierd uit rijksmiddelen voor de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL). De middelen mochten echter niet worden aangewend worden voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld camera’s (kentekenherkenning) of verkeersborden. Er is jaarlijks € 400 nodig voor zowel deze materiële kosten als de apparaatslasten.

Toename baten parkeren (van € 9,6 mln tot € 8,3 mln)
De hogere parkeerbaten worden naar verwachting gerealiseerd door een toename van het aantal betalende kort parkeerders op straat en in de garages. Deze toename komt door een verdere verbetering van de betalingsgraad, meer betaalgemak en de promotie van parkeergarages.

Vervoer over water (van - € 250 tot - € 775)
In 2017 worden er diverse walvoorzieningen in het centrumgebied van Rotterdam gerealiseerd. Dit gaat niet alleen om pontons, maar vooral ook om parkeervoorzieningen voor fietsers, wachtruimtes, route-informatiesystemen naar diverse OV haltes e.d. Hiervoor is € 250 nodig.
Daarnaast wordt Waterbus lijn 18 van 2019 tot en met 2021 voortgezet. De kosten hiervan zijn € 300 per jaar.

De afspraak die met de provincie Zuid-Holland en de overige partners van de Toekomstvisie personenvervoer over water is gemaakt om tot 2022 vanwege het dan aflopende contract van de provincie met Waterbus lijn 20 van Rotterdam-Dordrecht geen nieuwe lijnen te realiseren, maar wel de huidige contracten zoveel als mogelijk tot die datum te verlengen. Hierbij is het uitgangspunt dat andere partners zoals de MRDH en het Havenbedrijf ook hun bijdrage verlengen tot 2022.
De verlenging van Waterbus lijn 19 (fiets voetveer Feijenoord-Kralingen) is gedekt tot en met 2020. Vanwege de afspraak met de Toekomstpartners voor verlenging van bestaande contracten mist er één jaar exploitatiebijdrage ter grootte van € 475 voor het jaar 2021.

Vrachtwagenparkeren Hoek van Holland (- € 600)
In 2016 is in Hoek van Holland een tijdelijke truckparking aangelegd totdat er een definitieve oplossing is. Deze is tot maximaal 2021 in gebruik. Deze truckparking is er om het fout en onveilig parkeren van vrachtwagens aan te pakken. De dekking van het jaarlijkse exploitatietekort van de truckparking is meerjarig verwerkt in de begroting.

Vrijval parkeerfonds (€ 1,6 mln)
Ter dekking van de ramingsbijstellingen is vanuit de bestemmingsreserve Parkeerfonds € 1,6 mln beschikbaar gesteld.

Economische zaken

Cofinanciering Europese subsidies (- € 540)
Om succesvol in aanmerking te kunnen blijven voor Europese subsidies zijn middelen nodig om de benodigde cofinanciering mogelijk te maken. Veelal wordt als voorwaarde gesteld dat de gemeente een percentage bijdraagt. Besloten is om voor dit doel € 540 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies.

Programma budget Economie (- € 500)
In 2017 wordt € 500 aan het programmabudget Economie toegevoegd.

Verhoging Evenementenfonds (- € 180)
Aanvullend op de reeds in de begroting opgenomen middelen uit het Evenementenfonds wordt het budget vanaf 2017 structureel met € 180 opgehoogd. Deze middelen worden via Rotterdam Partners ingezet voor (internationale) congreswerving.

W2C Waste to Chemicals (- € 500)
Het Waste 2 Chemicals-project beoogt de ontwikkeling en realisatie van een innovatieve fabriek die afval omzet in grondstof. Een consortium wil deze fabriek realiseren en de gemeente heeft zich gecommitteerd aan deze ontwikkeling draagt hieraan € 500 bij.

Onderwijs

Cofinanciering project Bridge (van - € 120 tot - € 110)
De gemeente Rotterdam heeft Europese subsidie gehonoreerd gekregen voor het project Bridge. De beoogde activiteiten moeten jongeren in Rotterdam Zuid helpen om opleidingen te kiezen waarmee ze in de toekomst werk kunnen vinden. Voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie is cofinanciering vanuit de gemeente Rotterdam. De vereiste cofinanciering vanuit het Onderwijsbeleid wordt ingezet in de jaren 2018, 2019 en 2020.

Onderwijshuisvesting (€ 400)
Ten gunste van het algemene beeld is een ombuiging verwerkt van structureel € 400 op het schadebudget. Historisch gezien wordt dit budget niet geheel uitgeput.

Onderwijshuisvesting investeringsbudget (van € 1,4 mln tot - € 2,3 mln)
Er is een actualisatie gemaakt van de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting op basis van de huidige stand van de uitvoering van het investeringsprogramma. Hieruit is gebleken dat er tot 2020 minder uitgaven worden verwacht. Voor 2021 wordt juist een tekort verwacht. Daarom worden de verwachte overschotten van de periode 2017-2020 gereserveerd voor het verwachte tekort vanaf 2021. Het surplus komt ten gunste van het algemene beeld.

Onderwijshuisvesting extra investeringen (van - € 348 tot - € 1,4 mln)

Om geen gat in de vervangingsopgave van schoolgebouwen te laten vallen wil het college eenmalig € 60 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar stellen. De technische verwerking hiervan vindt plaats bij de tweede bestuursrapportage. De actualisatie in de exploitatie, zoals bij Onderwijshuisvesting investeringsbudget beschreven, vindt plaats bij de voorjaarsnota door extra budget toe te voegen aan de begroting 2020 en 2021.

Vrijval bestemmingsreserve Leertijduitbreiding (€ 25) en Vakmanschap in zorg, haven en techniek (€ 19)
Een vrijval van deze bestemmingsreserves is gedaan ten gunste van het algemene beeld.

Cultuur, Sport en Recreatie

Aanpassing Evenementenfonds ( € 1,0 mln)
Bij diverse programma’s binnen de begroting van de gemeente worden ook lasten gemaakt voor evenementen die bezoekers van buiten de stad trekken en die niet uit het evenementenfonds betaald worden, zoals bijvoorbeeld de NN Marathon Rotterdam en het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het college stelt voor om de hiervoor benodigde budgetten dit jaar eenmalig ten laste van het Evenementenfonds te laten komen.

Afstoten LCC's frictielasten personeel ( - € 2,0 mln)
Voor het op afstand zetten van de Lokale Culturele Centra (LCC’s) is dekking nodig voor de eerste twee jaar (2018 en 2019) van loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten van de HPK-ers.

Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid) ( - € 400)
Door het wegvallen van de bijdrage uit de verkoop van het kabelnetwerk, is het niet mogelijk het mediabeleid op het huidige niveau te continueren. Voor een lokale publieke omroep is wettelijk verplicht deze met tenminste € 400 te bekostigen.

Kostendekkende huur de Baroeg ( - € 50)
Door investeringen in Baroeg is een hoger subsidiebedrag nodig om de kostendekkende huur te kunnen voldoen. Deze verhoging houdt verband met een beleidswijziging om de afschrijvingstermijn in te korten en werd na vaststelling van het Cultuurplan 2017 – 2020 bekend.

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3 (€ 247)
De financiële middelen voor de groep herplaatsingskandidaten fsk 1-3 inclusief de benodigde begeleiding is in de Begroting 2017 ondergebracht binnen programma Werk en Inkomen. Aanvullend hierop is voor de jaren 2019-2021 budget overgeheveld ter dekking van de kosten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Sportbedrijf op afstand (van - € 1,4 mln tot € 409)
Om een toekomstig college geen ongedekte frictiekosten vanuit de verzelfstandiging mee te geven is een reserve van € 2,2 mln. nodig. Dit dekt alle frictiekosten t/m 2022.

Verbouwing Wereldmuseum (van - € 750 tot € 250)
Deze budgetverschuiving is bedoeld om het Wereldmuseum over voldoende liquide middelen te laten beschikken om haar bijdrage in de verbouwing te kunnen voldoen. Het Wereldmuseum betaalt het voorschot in drie gelijke termijnen terug aan de gemeente Rotterdam.

Verhoging budget Evenementenfonds (- € 720)
Het college stelt voor om, structureel vanaf 2017, het budget voor evenementen met € 900 op te hogen. Deze ophoging wordt gefinancierd vanuit de meerjarige verwachte logies opbrengsten.
Deze ophoging komt conform afspraak voor 80% (€ 720) ten gunste van het programma Cultuur, sport en recreatie en voor 20% (€ 180) ten gunste van het programma Economische Zaken.

Vervangen rubbergranulaat (van - € 156 tot - € 553)
Dit betreft de dekking voor het uitfaseren van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden in een periode van tien jaar, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de raadsbrede wens om deze maatschappelijke problematiek op te lossen.

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden (€ 217)
Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van de bestemmingsreserve van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen.

Volksgezondheid en zorg

Tekort WMO en Jeugdhulp (van - € 6,2 mln tot € 3,6 mln)
Op basis van prognoses is de verwachting dat er een structurele overbesteding zal zijn op de kosten van de Wmo en Jeugdhulp. Als bijsturing op de overbesteding is er een pakket aan maatregelen in ontwikkeling waarvan een deel reeds in uitvoering is.
Daarnaast wordt in 2017 een groot deel van het tekort gedekt uit de onttrekking uit de bestemmingsreserve AWBZ. Hierna resteert er een tekort dat vanuit de algemene middelen gedekt wordt.

Verlaging budget product Zorg Jeugd (Stadsregio + Servicepunt SMW) ( € 950)
Verder wordt structureel vanaf 2018 het budget van product Zorg Jeugd met € 950 verlaagd ten gunste van het algemene beeld. Ingeleverd worden de bijdrage die voorheen voor Jeugdzorg aan de Stadsregio werd betaald ter dekking van bestuurskosten en een deel van het budget Servicepunt schoolmaatschappelijk werk.

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden (€ 18)
Van de bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden valt € 18 vrij ten gunste van het algemene beeld, omdat hier nog geen verplichting aan ten grondslag ligt.

Werk en Inkomen

Bestemmingsreserve Fit 4 Work (€ 164)
De verwachting is dat deze middelen niet meer zullen worden onttrokken omdat het project Fit 4 Work is afgerond. Derhalve komen deze middelen vrij te vallen.

BUIG (reserve) (- € 64,9 mln)
Het Rijk heeft in april het nader voorlopig budget BUIG 2017 bekend gemaakt. Voor Rotterdam betekent dit een bijdrage vanuit het Rijk van € 517,8 mln (exclusief budget Besluit bijstandverlening zelfstandigen, Bbz). Voor 2018 is een budget geraamd van € 497,8 mln. De lasten (sociale uitkeringen) voor het jaar 2017 worden geraamd op € 555,1 mln en voor 2018 € 555,9 mln. De stand van de reserve WWB was op 1 januari 2017 € 35 mln. Het saldo van de ramingen lasten en baten van de BUIG in 2017 en 2018 leiden tot een benodigde toevoeging aan de reserve WWB in 2017 van in totaal € 64,9 mln. Deze mutatie is in de tabel zichtbaar met de bedragen € 5,6 mln met de omschrijving BUIG en € 59,3 mln met de omschrijving BUIG reserve. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten. De mutaties zijn per saldo € 0.

ICT Regulier en kapitaalslasten (van € 814 tot - € 5,3 mln)
In de nieuwe versie van het programmaplan Innovatie komt naar voren dat het programma, door de opgelopen vertraging, een jaar langer gaat duren. Op basis hiervan is een herijking uitgevoerd op de lasten en baten van het programma. Verder is door Wigo4it een stijgende meerjarenbegroting afgegeven voor de reguliere beheerorganisatie. In de meerjarenraming van de gemeente is geen rekening gehouden met deze stijging in de bijdrage aan Wigo4it.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een financieel knelpunt van in totaal € 3,0 mln in 2018 tot € 5,3 mln in 2021.

Reserve Taaleis
Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten van de wet Taaleis. De bijdrage vanuit het rijk is onvoldoende ter dekking van de kosten voor het inkopen van taaltoetsen en voor de uitvoeringskosten. Bij de Jaarrekening 2016 is een bestemmingsvoorstel ingediend voor 2017 van € 2,5 mln. Dat voorstel is in deze voorjaarnota verwerkt (€ 2,0 mln bij programma Werk en Inkomen en € 0,5 mln bij programma Maatschappelijke Ondersteuning). Na goedkeuring van de vorming van de reserve Taaleis zal de onttrekking bij het eerstvolgende bestuursmoment worden begroot. Derhalve is de mutatie in de tabel niet zichtbaar.

Maatschappelijke ondersteuning

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering (van - € 1,75 mln tot - € 2,2 mln)
De afgelopen jaren is er een groei zichtbaar van het aantal Rotterdammers dat van het instrument beschermingsbewind gebruik maakt. Zodoende wordt een verdere toename aan kosten voor bewindvoering verwacht. Om de verwachte kostentoename om te buigen moet er maximaal gestuurd worden op de in- en uitstroom. Dit vergt extra investeringen om mensen duurzaam financieel zelfredzaam te maken. Het resultaat van deze investering is vanaf 2019 zichtbaar.

Right to Challenge (- € 1,74 mln)
De niet bestede middelen in 2016 voor Right to Challenge worden ingezet om de activiteiten voort te zetten alsmede de subsidieregeling 'Vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp' uit te voeren.

Rijksmiddelen LHBT (- € 150)
De niet bestede rijksmiddelen 2016 voor LHBT worden ingezet om de activiteiten in het kader van emancipatie van de LHBT gemeenschap alsnog uit te voeren.

Tekort WMO en Jeugdhulp ( - € 2,83 mln)
Eind maart/begin april 2017 zijn de bestekken voor de inkoop van welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen gepubliceerd. Met betrekking tot het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies blijkt uit de bestekken een knelpunt te ontstaan bij Huizen van de wijk. Daarnaast wordt ingezet op intensivering van de Couleur Locale. Dekking vindt plaats vanuit de algemene middelen.

Beheer van de stad

Binnenrotte - beheerkosten (- € 62)
Door de herinrichting van de Binnenrotte wordt het areaal natuursteen substantieel uitgebreid. Schoonmaken van natuursteen kent hogere kosten dan reguliere verharding doordat gebruik gemaakt moet worden van een specialistische veegmachine voor natuursteen. Hierdoor ontstaan jaarlijks extra schoonmaakkosten. De totale toevoeging aan het budget bedraagt € 360, waarvan € 62 betrekking heeft op programmalasten en € 298 op apparaatslasten.

Blauwalg Kralingse plas (van € 200 tot € 200)
In de motie 'structurele oplossing blauwalg Kralingse plas' wordt verzocht voor de jaarlijks terugkerende blauwalgoverlast in de Kralingse Plas een structurele oplossing te vinden die leidt tot een plas die structureel zomer- en zwemklaar is. Het college heeft besloten om hier in 2018 en 2019 € 1,55 mln voor vrij te maken.

De vanaf 2017 toegekende intensivering ad € 200 valt vrij ten behoeve van de algemene middelen. Naast de bijdragen van de Provincie Zuid-Holland (€ 500) en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (€ 1,5 mln) voor de periode 2018 en 2019, wordt er voor de jaren 2018 en 2019 nog jaarlijks € 1,55 mln toegevoegd aan het budget om de structurele oplossing te realiseren.

Coolsingel - beheerkosten heel (- € 571)
Het College heeft in 2016 besloten tot herinrichting van de Coolsingel. De benodigde extra middelen voor beheer en onderhoud na herinrichting van de Coolsingel bedragen vanaf 2020 structureel € 571.

Coolsingel - beheerkosten schoon (- € 218)
Het College heeft in 2016 besloten tot herinrichting van de Coolsingel. De benodigde extra middelen voor beheer en onderhoud na herinrichting van de Coolsingel bedragen vanaf 2020 structureel € 218.

Rooien en herplanten bomen (inboeten bomen) ( - € 1,3 mln )
Het college heeft voor 2017 en 2018 € 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het bomenareaal.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 108 tot € 202)
Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concern breed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Maastunnel Kapitaallasten (- € 3,8 mln)
Bij activering van het gehele toegekende projectbudget Maastunnel in 2020 bedragen de totale kapitaallasten vanaf 2021 structureel € 11,8 mln. In de meerjarenbegroting is nu dekking voor € 8,0 mln. Vanaf 2021 wordt de resterende € 3,8 mln toegevoegd aan de begroting.

Onkruidbestrijding (in relatie tot schoonniveau) (- € 1,3 mln)
Door een wettelijk verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen moeten er meer mechanische middelen, zoals borstelen en branden, worden ingezet om het gewenste schoonniveau en de collegetarget van 4 gedurende het jaar te behalen. Hierdoor ontstaan extra kosten.

Openbare Verlichting (- € 240)
Vanwege het niet verkrijgen van vergunningen en belemmering van de bereikbaarheid zijn een
aantal projecten verlichting doorgeschoven naar 2017 (o.a. De Hef, Erasmusbrug en Kleinpolderplein). In 2017 wordt eenmalig € 240 aan het budget toegevoegd.

Plaagdierbeheersing (- € 400)
Vanaf 2017 is voor de bestrijding van ratten het gebruik van gif niet meer toegestaan. Hierdoor is de bestrijding van ratten (gemeentelijke taak) arbeidsintensiever en brengt hogere materiële kosten met zich mee. Daarnaast zijn middelen nodig voor de plaatsing van duiventillen.

Uitvoering speelvisie 'Kom naar buiten!' (- € 700)
Voor uitvoering van de speelvisie wordt er met ingang van 2018 structureel € 700 toegevoegd aan het speel budget. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de motie “Spelen op zeker”.

Stedelijke Inrichting

Omgevingswet (van - € 600 tot - € 2,6 mln)
Door een programmatische aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet wordt ruimte geboden voor een brede aanpak om de diverse thema’s waarop de Omgevingswet betrekking heeft, nader te verkennen. Er wordt structureel budget beschikbaar gesteld om aan de hand van pilot projecten en roadshows de Omgevingswet te introduceren in de organisatie, leerervaringen op te doen om vervolgens te implementeren en verder te ontwikkelen.

Terugbetaling Milieudienst Rijnmond ( voor 2017 € 2 mln)
Uit de jaarrekening 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond is gebleken dat het resultaat positief uitvalt waardoor een eenmalige terugbetaling zal plaatsvinden aan Rotterdam van ongeveer € 2 mln.

Programma Duurzaam (van - € 680 tot - € 1,9 mln)
Om de ambities van het college naar aanleiding van het Klimaatakkoord Parijs te halen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het Programma Duurzaam. Deze middelen worden ingezet voor verdere ontwikkeling van energiebesparingsmogelijkheden voor de Rotterdammer en het kunnen blijven voorzien in de toekomstige energiebehoefte op een robuuste en duurzame wijze. Daarnaast wordt ingezet op het behouden van de Rotterdamse koploperspositie op het gebied van klimaatbestendigheid en het verduurzamen van de eigen organisatie.

Skaeve Huse (- € 452)
Voor 2015-2018 is voor Skaeve Huse € 1,4 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in tranches opgenomen in de meerjarenbegroting. De voorbereidingen op de daadwerkelijke plaatsing heeft meer tijd gevergd, waardoor de daadwerkelijke uitvoering in 2017 zal plaatsvinden. In 2016 is € 611 begroot en € 159 gerealiseerd. Het restant is toegevoegd aan het budget van 2017.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Doorgeschoven onderhoud vastgoed (- € 2,1 mln)
Het wegvallen van de uitvoeringsslagkracht in 2016 en het lange aanbestedingsproces hebben geleid tot een onderbesteding op het onderhoud. De gemeente heeft de verplichting dit onderhoud uit te voeren om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor zowel 2017 als 2018 is hiervoor € 2,1 mln beschikbaar.

Onderhoud Wereldmuseum (van - € 1 mln tot - € 1,5 mln)
Uit risico inventarisatie blijkt dat naast bouwkundige- en functionele aanpassingen ook het vervangen van de klimaatinstallatie en het realiseren van een beveiligingsschil nodig zijn om het beheer van de gemeentelijke collectie veilig te stellen.

Rentelasten Stadion (€ 1,2 mln voor 2020 en 2021)
De gemeente draagt bij aan de financiering van het nieuwe Feyenoord stadion in de vorm van een aandelenpakket. Omdat dividendbetalingen in de loop van 2025 aanvangen, is er voor de periode 2020-2025 € 1,2 mln aan rentelasten opgenomen.

Verlegregeling (- € 1,1 mln)
In afwachting op een uitspraak in de civiel- en bestuursrechterlijke procedure rondom de verlegregeling wordt de voorziening opgehoogd met de wettelijke rente.

Voorziening Bouwgronden in Exploitatie (BIE) als gevolg van rente aanpassingen Besluit Begroting en Verantwoording (€ 1 mln)
De voorziening verliesgevende grondexploitaties wordt als gevolg van de rente aanpassing van 2% naar 1,7% verlaagd met € 1,0 mln. De rente aanpassing komt voort uit de wet- en regelgeving.

Vrijval Bestemmingsreserve Infrastructuur (€ 1,5 mln)
Uit de actualisatie van Rotterdam CS is gebleken dat uit de reserve Infrastructuur een bedrag van
€ 1,5 mln kan vrijvallen.

Vrijval Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte (€ 1 mln)
Uit de actualisatie van de investeringsplannen zonder gronduitgifte is gebleken dat uit de reserve een bedrag van € 1 mln kan vrijvallen.

Vrijval Zuidplaspolder (van € 0 tot € 526)
De jaarlijkse bijdrage van de gemeente in de rentelasten van de gemeenschappelijke regeling RZG Zuidplas (GR) is structureel verlaagd door de herfinanciering van de GR.

Algemene middelen

Aanpassing rente als gevolg van aanpassingen BBV (van € 4,8 mln naar € 1,8 mln)
Deze mutaties zijn het gevolg van de aanpassing van het volume van opgenomen en verstrekte gelden, de mutaties in de externe rente en de verlaging van de omslagrente van 3 naar 2,5%.

Actualisatie Gemeentefonds (van - € 2,1 mln tot € 25,0 mln)
De raming van de algemene uitkering van het Gemeentefonds is geactualiseerd.
De daadwerkelijke financiële effecten zijn bekend op Prinsjesdag 2017 (septembercirculaire Gemeentefonds).

Bijstelling dividendinkomsten (van € 13,7 mln in 2017)
In 2017 stijgen de dividenden eenmalig met € 13,7 mln t.o.v. begroting 2017. Deze eenmalige baten bestaan uit: € 9,2 mln aan extra dividend Eneco over 2016, € 2,4 mln aan extra dividend Evides, € 1,0 mln Biomedical, € 0,8 mln Schiphol en € 0,3 mln BNG.

Bijstelling post Onvoorzien (€ 3,0 mln)
Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder een maximale dan wel minimale hoogte van deze post voor te schrijven. In recente jaren is deze post in onze gemeente steeds begroot op € 3,6 mln. Dit bedrag komt neer op 1% van de omzet. In achtereenvolgende jaren is echter nooit gebruik van deze post. Daarom is zij tussentijds bij bestuursrapportages dan wel bij rekening vrijgevallen. Daarbij is, vergeleken met de andere G4-gemeenten, de hoogte van de post onvoorzien in Rotterdam relatief hoog. Voorgesteld wordt de hoogte van het bedrag per 2017 structureel naar beneden bij te stellen naar € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner. Het effect hiervan op de weerstandsratio is minimaal.

Deelnemingen bijstellingen (van - € 577 tot € 2,4 mln)
Naast de begrote dividendinkomsten voor 2017 moeten, op basis van de ramingen van betrokken ondernemingen, ook de begrote dividendinkomsten vanaf 2018 met ca € 1,4 mln structureel naar boven worden bijgesteld. Zo stijgt het dividend Evides met € 1,0 mln, BNG met € 100 en Schiphol met € 250. Vanaf 2021 zal o.b.v. afspraken met HbR het dividend structureel met 2% stijgen. Daarmee zijn de geraamde dividendinkomsten op een niveau gebracht
Voor de advisering van de aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco dient voor 2017 een bijdrage ad € 317 te worden verstrekt. Voorgesteld wordt om deze lasten te dekken uit de extra dividendinkomsten 2017.
De geraamde advieskosten voor het beheer van de deelnemingen kunnen vanaf 2017 structureel met € 100 neerwaarts bijgesteld worden. Daarnaast wordt het bedrag aan te betalen fee voor de beheerders van Erasmus Biomedical Fund verlaagd eenmalig met € 68 in 2017 en structureel met € 98 vanaf 2018.
Volgens het herstelplan Warmtebedrijf wordt het aandelen kapitaal van de gemeente verhoogt van € 38,0 mln naar € 52,5 mln. Ook de kleine storting in het aandelenkapitaal RET heeft enig effect op de kapitaalrente. Hierdoor wordt de interne omslagrente met € 434 vermeerderd.

Effecten Algemene Reserve, voorjaarsretraite 2017 (van € 54,8 mln tot € 2,6 mln)
De toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene Reserve dienen als sluitpost voor het in evenwicht brengen van de concern exploitatie. Daarmee presenteren we een sluitend financieel beeld voor de verschillende jaren. Als gevolg daarvan wordt voorgesteld in 2017 € 54,7mln extra te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Evenwicht begroting in Lias (van - € 1 tot € 0)
Dit gaat om een klein aantal aanpassingen om afrondingsverschillen op te lossen.

Financiering bijstelling programmalasten (€ 466)
Op basis van de verwachte provisiekosten, juridische kosten en materiële kosten in komende jaren, kunnen de programmalasten naar beneden worden bijgesteld.

Gedeeltelijke uitkering trend (van € 0 tot € 7,1 mln)
Het trendpercentage voor de categorie ‘materieel’ is voor het jaar 2018 gehalveerd naar 1,15%. Subsidies worden in principe met 2,1% opgehoogd, een saldo van de trend van 2,8% en een taakstelling van 0,7%. Dit geldt niet voor de subsidies die worden betaald uit de integratie-uitkering Sociaal Domein.
Door het gedeeltelijk uitkeren van de trend is budget beschikbaar voor de meerjarenbegroting.

Kasschuif IFR (van € 0 tot - € 10,0 mln)
Rekening houdend met een gewenst weerstandsvermogen van minimaal € 160 mln. dreigde voor de jaren 2018 en 2019 hierop een ongewenst negatief saldo te ontstaan.Dat zal zich in de jaren 2020 en 2021 stabiliseren. Daarom wordt voorgesteld om voor de jaren 2018 en 2019 een onttrekking aan het IFR te doen om voor elk van deze jaren aan het genormeerde weerstandsvermogen te kunnen voldoen, terwijl dit in 2020 en 2021 weer geheel terugvloeit aan het IFR. Over de jaren 2018 – 2021 verloopt dit per saldo budgettair neutraal.

Logiesbelasting (€ 900)
Een structurele verhoging van de logiesbelasting met € 900 vanwege een toename in het aantal toeristen die een hotelovernachting boeken in de stad. De toeristische sector trekt de afgelopen jaren steeds meer toeristen naar de stad. De toeristische sector beleefde vorig jaar een topjaar met 1,6 miljoen hotelovernachtingen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Deze extra opbrengsten worden toegevoegd aan het evenementenfonds.

Onroerende zaakbelasting (van € 0 tot € 1,5 mln)
Een structurele verhoging van de onroerende zaakbelasting met € 1.506 vanwege areaaluitbreidingen in de stad. Deze areaaluitbreidingen zorgen echter ook voor meer werkzaamheden binnen Belastingen, zoals het taxeren van panden en technische installaties, opleggen van aanslagen en het opstarten van invorderingsactiviteiten om de opbrengsten binnen te halen. Om in deze capaciteitsbehoefte te voorzien is de bruto-opbrengst van de areaaluitbreiding gecorrigeerd met € 205 apparaatskosten
De apparaatskosten zijn gerubriceerd bij het product Belastingen onder de rubriek technische wijzigingen.

Precariobelasting (- € 500)
Een structureel lagere precariobelasting met € 500 vanwege het sluiten van twee compromissen met belastingplichtigen in 2016.

Taakstellende onderuitputting (van € 4,0 mln in 2017)
De jaarrekening van de gemeente Rotterdam laat de afgelopen jaren een overschot zien. Dit overschot wordt deels veroorzaakt door onderuitputtingen.
Bij de Voorjaarsnota 2017 wordt eenmalig een taakstellende onderuitputting opgenomen. De daadwerkelijke invulling ervan zal bij Begroting 2018 / Tweede herziening over 2017 worden verwerkt.

Toevoeging IFR (van - € 1,6 mln in 2017)
Om enkele fysieke projecten af te wikkelen via het IFR wordt voorgesteld € 1,6 mln toe te voegen aan het IFR.

Vrijval kapitaallasten Zuidplein (van € 3,9 mln in 2021)
De termijn van afschrijving van de metrolijn CS-Zuidplein loopt voor de periode van 1971 tot en met 2020. Daarmee vallen deze structurele lasten met ingang van 2021 vrij.

Overhead

Intensivering Informatiebeveiliging (van - € 1,3 mln tot - € 2,0 mln)
De samenleving en de gemeente Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker.
Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers zijn extra middelen en inzet nodig. Hiermee wordt het risico op datalekken beperkt. Ook geven we invulling aan een aantal moties op het gebied van informatiebeveiliging (o.a. ‘Pin pin pin pin’ en ‘Bewustwording van de privacy’). Ook het recente rekenkamerrapport over informatiebeveiliging geeft aanleiding voor extra inzet op een aantal onderdelen.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 288 tot € 676)
Er is extra juridische capaciteit nodig om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te blijven afdoen en juridische adviezen te blijven geven. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.
Het totaalbedrag van de capaciteitsuitbreiding is in 2017 - € 800. Het restantbedrag van - € 1,1 mln staat vermeld onder de "technische wijzigingen"

Technische wijziging verschuiving binnen product (€ 575)
Deze mutatie betreft een verschuiving van programmalasten naar apparaatslasten binnen het product concernondersteuning. De tegenboeking is verwerkt onder de "technische wijzigingen".

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting (- € 2,3 mln)
De ramingsbijstelling vloeit voort uit de herijking van het programma Concernhuisvesting 2017 en het doorschuiven van verschillende verhuisprojecten naar 2017. Dit leidt tot extra verhuiskosten en het langer aanhouden van diverse objecten.