Weerstandsratio

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de weerstandsratio weer. Deze ratio drukt de verhouding uit tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsratio, jaar ultimo (x € mln.)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Beschikbare weerstandscapaciteit

736

593

564

553

562

Benodigde weerstandscapaciteit

278

278

278

278

278

Weerstandsratio

2,6

2,1

2,0

2,0

2,0

In de Beleidsnota Weerstandsvermogen 2012 is bepaald dat de weerstandsratio minimaal 1,4 moet zijn. Hoewel de weerstandsratio in 2018 daalt, ligt hij de komende jaren nog altijd ruim boven deze norm.

De beschikbare weerstandscapaciteit is gedefinieerd als het totaal van het weerstandsvermogen, de bestemmingsreserves voor zover daar geen verplichtingen op rusten, de stille reserves, de stelpost onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit. Onderstaande tabel laat de verwachte ontwikkeling van de afzonderlijke bouwstenen zien.

Beschikbare weerstandscapaciteit (x € 1.000,-) jaar ultimo

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Algemene reserve

62.201

98.593

95.050

95.390

95.447

Financieringsreserve

82.086

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

64.884

66.072

66.534

66.534

66.534

Bestemmingsreserves overig

793.466

686.155

651.230

633.262

635.763

Waarvan juridisch verplicht

-317.605

-308.055

-299.586

-292.783

-286.303

Stille reserves

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Stelpost onvoorzien

600

600

600

600

600

Onbenutte belastingcapaciteit

0

0

0

0

0

Beschikbare weerstandscapaciteit

735.632

593.365

563.828

553.003

562.041

De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op basis van een inventarisatie en analyse van de voornaamste financiële risico's (> € 5 mln). Onderstaande tabel laat zien met welke risico's rekening is gehouden.

Kwantificeerbaar risico

Kans op risico

Ingeschat minimumbedrag
(x € 1.000,-)

Ingeschat maximumbedrag
(x € 1.000,-)

Kans op optreden in jaar

Getroffen maatregelen

Renterisico

50%

0

82.100

2017 e.v.

Financieringsreserve/algemene reserve

Gemeentefonds

50%

0

30.000

2017 e.v.

Geen

Grondexploitatie

0%

0

79.000

2017 e.v.

Geen

Borgstellingen en garanties

0%

0

47.068

2017 e.v.

Kredietrisicoreserve

Inkomensverstrekking

50%

0

53.000

2017 e.v.

Reserve

Risico-opslag grote projecten

50%

0

25.000

2017 e.v.

Geen

Risico-opslag niet-kwantificeerbare risico's

50%

0

50.000

2017 e.v.

Geen

OZB-opbrengsten

50%

-10.000

10.000

2017 e.v.

Geen

Jeugdzorg en AWBZ

40%

15.000

25.000

2017 en 2018

Reserve

Onderwijsachterstandenbeleid: ramingsbijstelling Rijk

50%

0

6.000

2018 ev

Geen

Onderwijsachterstandenbeleid: nieuwe indicator

25%

0

20.000

2018 ev

Geen

Ruimen bommen

25%

0

9.000

2017 e.v.

Geen

Commerz

25%

0

31.500

2018

Geen

Warmtebedrijf (businesscase)

10%

0

52.500

2017

Geen

De risico's met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid worden voor het eerst onderscheiden. Deze risico's hangen samen met een korting op de begrotingspost van OCW van waaruit gemeenten de huidige doeluitkering ontvangen en met de kans dat de doeluitkering met ingang van 2018 niet meer alleen verdeeld zal worden op basis van het opleidingsniveau van de ouders.

Niet-kwantificeerbare risico’s zijn: het risico op schade aan de gemeentelijke kunstcollectie, het risico van de achtervangpositie die de gemeente heeft inzake Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het risico van de achtervangpositie die de gemeente heeft inzake het Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiervoor is in de tabel een risico-opslag opgenomen.