Weerstandsvermogen

In de Beleidsnota Weerstandsvermogen 2012 is het weerstandsvermogen gedefinieerd als de optelsom van de algemene reserve, financieringsreserve en kredietrisicoreserve. Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen weer.

Weerstandsvermogen, in mln euro's, jaar ultimo

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Algemene reserve

62

99

95

95

95

Financieringsreserve

82

0

0

0

0

Kredietrisicoreserve

65

66

67

67

67

Weerstandsvermogen

209

165

162

162

162

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het weerstandsvermogen aan het eind van de collegeperiode minimaal € 160 mln moet zijn. Aan deze afspraak wordt voldaan. In de tabel is rekening gehouden met het voorstel om de financieringsreserve per 1 januari 2018 op te heffen en het bedrag te laten vrijvallen in de algemene reserve.