Bijstellingen

Bijstellingen programma (x1000)

Overhead

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ramingsbijstellingen

-2.300

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

-693

-686

-688

-688

Totaal

-2.300

-693

-686

-688

-688

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Oorspronkelijke begroting

-83.826

-74.552

-74.068

-73.642

-73.642

Wijzigingen omissieregeling

0

645

654

654

654

Bijstellingen voorjaarsnota

-2.300

-693

-686

-688

-688

Totaal bijgestelde begroting

-86.126

-74.601

-74.100

-73.676

-73.676

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting

-2.300

0

0

0

0

Totaal

-2.300

0

0

0

0

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting (- € 2,3 mln)

De ramingsbijstelling vloeit voort uit de herijking van het programma Concernhuisvesting 2017 en het doorschuiven van verschillende verhuisprojecten naar 2017. Dit leidt tot extra verhuiskosten en het langer aanhouden van diverse objecten.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden ( € 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden heeft betrekking op kapitaallasten die zijn gerelateerd aan het verbouwen en inrichten van objecten in de gebieden.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernhuisvesting

Indexering 2018

0

-693

-686

-688

-688

Totaal

0

-693

-686

-688

-688

Indexering 2018 (van - € 693 tot - € 688)

De bedragen vanaf 2018 komen op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting door het verwerken van de indexering.