Bijstellingen

Bijstellingen programma (x1000)

Overhead

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Technische Wijzigingen

-265

-542

-542

-542

-542

Totaal

-265

-542

-542

-542

-542

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Oorspronkelijke begroting

-16.005

-15.479

-15.510

-15.488

-15.488

Wijzigingen omissieregeling

-24

-24

-24

-24

-24

Bijstellingen voorjaarsnota

-265

-542

-542

-542

-542

Totaal bijgestelde begroting

-16.295

-16.046

-16.077

-16.055

-16.055

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Audits & Control

Formatie Zorgconsul

-47

-47

-47

-47

-47

Budget inkoop aanwenden voor inhuur

0

0

0

0

0

Overheveling budget BAM

-218

-50

-50

-50

-50

Indexering 2018

0

-445

-445

-445

-445

Totaal

-265

-542

-542

-542

-542

Formatie Zorgconsul (- € 47)

Met deze begrotingswijziging worden de formatieplaats en de feitelijke bezetting en aansturing van de Zorgconsul met elkaar in overeenstemming gebracht.

Budget inkoop aanwenden voor inhuur (€ 0)

In 2017 is bij de directie Middelen en Control behoefte aan het eenmalig, tijdelijk inzetten van externe inhuur wegens extra inzet op het jaarrekeningtraject. Binnen de afdeling is deze begrotingswijziging budgettair neutraal.

Overheveling budget BAM (van - € 218 tot - € 50 )

Op het product Beheer Algemene Middelen (BAM) zijn programmalasten begroot voor incidentele onderzoeken, adviesopdrachten en dergelijke. Voorgesteld wordt deze budgetten over te hevelen naar het product Audits en Control voor de doorontwikkeling van Middelen en Control (incidenteel) en versterking van de governance op deelnemingen (structureel).

Indexering 2018 (- € 445)

De bedragen vanaf 2018 komen op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting door het verwerken van de indexering.