Bijstellingen

Bijstellingen programma (x1000)

Overhead

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ramingsbijstellingen

-442

-1.150

-1.329

-1.329

-1.329

Reserves

-2.000

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

1.347

-6.943

-5.952

-5.959

-5.959

Totaal

-1.095

-8.093

-7.281

-7.288

-7.288

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Oorspronkelijke begroting

-229.942

-216.102

-215.914

-216.262

-216.262

Wijzigingen omissieregeling

-454

-480

-515

-515

-515

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.095

-8.093

-7.281

-7.288

-7.288

Totaal bijgestelde begroting

-231.491

-224.674

-223.710

-224.064

-224.064

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Intensivering Informatiebeveiliging

-1.305

-1.905

-2.005

-2.005

-2.005

Juridische capaciteitsuitbreiding

288

755

676

676

676

Technische wijziging verschuiving binnen product

575

0

0

0

0

Totaal

-442

-1.150

-1.329

-1.329

-1.329

Intensivering Informatiebeveiliging (van - € 1,3 mln tot- € 2,0 mln)

De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht.
Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers zijn extra middelen en inzet nodig. Hiermee wordt het risico op datalekken beperkt en tevens invulling gegeven aan een aantal moties op het gebied van informatiebeveiliging (o.a. Pin pin pin pin en Bewustwording van de privacy). Ook het recente rekenkamerrapport over informatiebeveiliging geeft aanleiding om op een aantal onderdelen extra inzet te plegen.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 288 tot € 676)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en om aan de vraag naar juridische adviezen te kunnen blijven voldoen, is extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.
Het totaalbedrag van de capaciteitsuitbreiding is in 2017 - € 800. Het restantbedrag van - € 1,1 mln staat vermeld onder de "technische wijzigingen"

Technische wijziging verschuiving binnen product (€ 575)

Deze mutatie betreft een verschuiving van programmalasten naar apparaatslasten binnen het product concernondersteuning. De tegenboeking is verwerkt onder de "technische wijzigingen".

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Overhead

Technische wijziging verschuiving binnen product

-2.000

0

0

0

0

Totaal

-2.000

0

0

0

0

Technische wijziging verschuiving binnen product (- € 2,0 mln)

Budgetten ten behoeve innovatie en digitalisering ter grootte van € 2 mln worden verschoven van apparaatslasten (inhuur) naar programmalasten. De tegenboeking hiervan is verwerkt onder de "technische wijzigingen". Daarnaast wordt het deel van de bestedingen voor zaaksgewijs werken en digitalisering dat vanuit 2016 is doorgeschoven naar 2017 (€ 607) aan de budgetten 2017 toegevoegd. Dit is per saldo neutraal doordat de dekking plaatsvindt vanuit de bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering.

Reserve Werkplan Integriteit (€ 0)

Diverse maatregelen op het gebied van integriteit (instellen van een integriteitscommissie, een leerstoel en een congres over integriteit) leveren een knelpunt op van € 230 per jaar, hetgeen binnen de begroting wordt opgelost. In 2018 wordt hiervoor éénmalig de beschikbare bestemmingsreserve ingezet.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernondersteuning

Indexering 2018

0

-5.063

-5.036

-5.041

-5.041

Overheveling structureel oud-Stadsregio budget naar product Zorg Jeugd

428

428

428

428

428

Technische wijziging afroming SW inleenvergoeding binnen Concern

594

594

594

594

594

Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad

-100

0

0

0

0

Juridische capaciteitsuitbreiding

-1.083

-2.772

-1.989

-1.989

-1.989

Overige technische wijzigingen

1.508

-130

51

49

49

Totaal

1.347

-6.943

-5.952

-5.959

-5.959

Indexering 2018 (- € 5,0 mln)

De bedragen komen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting door het verwerken van de indexering.

Overheveling structureel oud-Stadsregio budget naar product Zorg Jeugd ( € 428)

Vanuit het product Concernondersteuning wordt een structureel budget van € 428 overgeheveld naar product Zorg Jeugd. Dit betreft (bestuurs-)kosten voor Jeugdzorg die voorheen vanuit Concernondersteuning aan de stadsregio werden overgemaakt. Door de opheffing van de stadsregio is dit nu belegd in product Zorg Jeugd.

Technische wijziging  afroming SW inleenvergoeding binnen Concern ( € 594)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen voor meerdere jaren ondergebracht in het programma Werk en Inkomen. De SW doelstelling is gelijk aan de doelstelling voor de garantiebanen Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.
Bijdrage Raad aan Verhaal van de Stad ( - € 100)
De gemeenteraad heeft toegezegd € 100 aan budget over te dragen als bijdrage aan het Verhaal van de Stad.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van - € 1,0 mln tot - € 2,0 mln)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd.De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.
Het totaalbedrag van de capaciteitsuitbreiding is in 2017 omstreeks - € 800. Het restantbedrag van
€ 288 staat vermeld onder de "Ramingsbijstellingen".

Overige technische wijzigingen (van € 1,5 mln tot € 49)

De overige technische mutaties bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product Concernondersteuning. (Dit betreft zowel verschuivingen tussen verschillende organisatieonderdelen als verschuivingen tussen apparaatslasten en programmalasten).