Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Intensiveringen

3.249

3.363

2.940

3.509

0

Reserves

3.527

2.644

1.552

517

0

Technische Wijzigingen

-6.204

-5.371

-4.338

-3.188

838

Totaal

572

636

154

838

838

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Oorspronkelijke begroting

-4.923

-4.852

-5.427

-5.686

-5.686

Wijzigingen omissieregeling

7

-40

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

572

636

155

839

839

Totaal bijgestelde begroting

-4.344

-4.257

-5.273

-4.847

-4.847

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Motie Verjonging

1.999

2.113

1.690

2.259

0

Transfertrajecten

1.250

1.250

1.250

1.250

0

Totaal

3.249

3.363

2.940

3.509

0

Motie Verjonging (van € 2,0 mln tot € 0)

In het kader van verjonging wordt de ‘dakpan’-constructie genoemd als één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. De dakpan-constructie is een tijdelijke (vierjarige) overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. De overlappende periode (de dakpan) kan gebruikt worden als inwerkperiode, kennisoverdracht etc. Hierdoor is er geen braindrain, maar een geleidelijke overgangsperiode. Deze mutatie betreft de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".

Transfer trajecten (van € 1,3 mln tot € 0)

Voorgesteld wordt de transfertrajecten voortaan concernbreed beschikbaar te stellen in plaats van alleen voor medewerkers die binnen het bereik van reorganisatie RIO40 vallen. Hierdoor kan een impuls gegeven worden aan doorstroom van medewerkers zowel in het kader van hun loopbaanontwikkeling (goed werkgeverschap) als in het kader van strategische personeelsplanning (voorkomen toekomstige Herplaatskandidaten). Uitgangspunt is een bereik van 1.200 medewerkers in de periode van 2017-2020, dat is gemiddeld 300 transferkandidaten per jaar.
Deze mutatie gaat om de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie".

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Reserve doorontwikkeling organisatie

3.527

2.644

1.552

517

0

Totaal

3.527

2.644

1.552

517

0

Reserve doorontwikkeling Organisatie (van € 3,5 mln tot € 0)

In de begroting 2017 en verder zijn de verwachte lasten en baten (onttrekking) opgenomen van de reserve doorontwikkeling organisatie. Dit betreffen de verwachte lasten met betrekking tot uitvoering van de jaarplannen 2017 en de verwachte frictiekosten (de kosten voor diverse arrangementen en transfers). Uit deze reserve worden ook de motie verjonging en transfertrajecten gedekt maar die worden toegelicht bij de intensiveringen. Om dit mogelijk te maken wordt voorgesteld het doel van de reserve te verbreden, hierdoor kan de reserve niet alleen worden ingezet voor herplaatsingskandidaten, maar ook om mobiliteit door verjonging en transfertrajecten te vergroten.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Motie Verjonging

-1.999

-2.113

-1.690

-2.259

0

Transfertrajecten

-1.250

-1.250

-1.250

-1.250

0

Reserve doorontwikkeling organisatie

-3.527

-2.644

-1.552

-517

0

Technische wijziging afstemming interne leveringen

0

0

0

0

0

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3

0

0

308

1.000

1.000

Indexering 2018

0

-190

-159

-167

-167

Overige

572

826

5

5

5

Totaal

-6.204

-5.371

-4.338

-3.188

838

Motie Verjonging (van - € 2,0 mln tot - € 2,3 mln)

De ‘dakpan’-constructie is één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. Dit is een tijdelijke (vierjarige) overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. De overlappende periode (de dakpan) kan gebruikt worden als inwerkperiode, kennisoverdracht etc. zodat geen sprake is van een braindrain, maar een geleidelijke overgangsperiode. Zie ook het onderdeel "intensiveringen" waar de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie" benoemd staat.

Transfertrajecten ( - € 1,3 mln)

Transfertrajecten concern breed beschikbaar stellen in plaats van alleen voor medewerkers die binnen het bereik van reorganisatie RIO40 vallen. Hierdoor kan een impuls gegeven worden aan doorstroom van medewerkers zowel in het kader van hun loopbaanontwikkeling (goed werkgeverschap) als in het kader van strategische personeelsplanning (voorkomen toekomstige herplaatsingskandidaten). Uitgegaan wordt van een bereik van 1.200 medewerkers in de periode van 2017-2020, oftewel gemiddeld 300 transferkandidaten op jaarbasis. Zie ook het onderdeel "Intensiveringen" waar de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie" benoemd staat.

Reserve Doorontwikkeling Organisatie (van - € 3,6 mln tot - € 517)

In de begroting 2017 en verder zijn de verwachte lasten en baten (onttrekking) opgenomen van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie". Dit zijn de verwachte lasten van de uitvoering van de jaarplannen 2017 en de verwachte frictiekosten (de kosten voor diverse arrangementen en transfers). Zie ook onderdeel "Reserves" waar de dekking ten laste van de reserve "Doorontwikkeling Organisatie" benoemd staat.

Technische wijziging afstemming interne levering (€ 0)

Medewerkers van het Bureau Rotterdam Interim Management worden concernbreed ingezet, onder andere bij ‘Van Werk naar Werk’. Hiervoor wordt incidenteel budget overgeheveld. Deze wijziging is per saldo neutraal.

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3 (van € 308 tot € 1,0 mln)

In de Begroting 2017 zijn de financiële middelen voor de groep herplaatsingskandidaten met loonschalen 1-3, inclusief de benodigde begeleiding, ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Aanvullend hierop is voor de jaren 2019-2021 budget overgeheveld voor de dekking van de kosten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Indexering 2018  (van - € 190 tot - € 167)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overige (van € 572 tot € 5)

De overige technische wijzigingen betreffen personele overhevelingen naar andere producten.