Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Financiering

Ramingsbijstellingen

4.694

7.837

10.498

6.438

2.435

Reserves

0

3.033

-2.122

594

594

Totaal

4.694

10.870

8.376

7.032

3.029

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Financiering

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen omissieregeling

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

4.695

10.870

8.376

7.032

3.029

Totaal bijgestelde begroting

4.695

10.870

8.376

7.032

3.029

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Financiering

Aanpassing rente als gevolg van gewijzigd BBV

4.228

7.371

10.032

5.972

1.969

Financiering bijstelling programmalasten

466

466

466

466

466

Totaal

4.694

7.837

10.498

6.438

2.435

Aanpassing rente als gevolg van gewijzigd BBV (van € 4,2 mln tot € 2,0 mln)

Deze mutaties zijn het gevolg van aanpassingen van de externe rente voor opgenomen en verstrekte gelden. Dit betreft de aanpassing van het volume van opgenomen en verstrekte gelden en de toevoeging aan het Investeringsfonds Rotterdam.

Financiering bijstelling programmalasten (€ 466)

Op basis van de verwachte provisiekosten, juridische kosten en materiële kosten in komende jaren, kunnen de programmalasten naar beneden worden bijgesteld.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Financiering

Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve

0

3.033

-2.122

594

594

Totaal

0

3.033

-2.122

594

594

Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve ( van € 3,0 mln tot € 594)

De Commissie BBV heeft als richtlijn gegeven dat de omslagrente de werkelijke financieringskosten moet volgen. Daarmee komt de egalisatiefunctie van de Financieringsreserve te vervallen. Met het oog hierop wordt de Financieringsreserve per 1 januari 2018 opgeheven. Het vrijvallende bedrag wordt geheel toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het heeft hierdoor geen effect op het weerstandsvermogen. De begrote mutaties 2018 en verdere jaren met de Financieringsreserve zijn
omgezet naar mutaties van de Algemene Reserve. Ook dit is budgetneutraal.