Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Deelnemingen

Ramingsbijstellingen

13.113

1.245

995

995

2.390

Totaal

13.113

1.245

995

995

2.390

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Deelnemingen

Oorspronkelijke begroting

88.082

89.396

89.596

90.964

90.964

Wijzigingen omissieregeling

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

13.113

1.245

995

995

2.390

Totaal bijgestelde begroting

101.195

90.641

90.591

91.959

93.353

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Deelnemingen

Bijstelling dividendinkomsten

13.690

0

0

0

0

Deelnemingen bijstelling

-577

1.245

995

995

2.390

Totaal

13.113

1.245

995

995

2.390

Dividendinkomsten (€ 13,7 mln)

In 2017 stijgen de dividenden eenmalig met € 13,7 mln. t.o.v. begroting 2017 ( € 9,2 mln. extra dividend Eneco over 2016, € 2,4 mln. extra dividend Evides, € 1,0 mln. Biomedical, € 0,8 mln. Schiphol en € 0,3 mln. BNG.

Deelnemingen bijstellingen (van - € 577 tot € 2,4 mln)

Naast de begrote dividendinkomsten voor 2017 moeten, op basis van de ramingen van betrokken ondernemingen, ook de begrote dividendinkomsten vanaf 2018 met ca € 1,4 mln structureel naar boven worden bijgesteld. Zo stijgt het dividend Evides met € 1,0 mln, BNG met € 100 en Schiphol met € 250. Vanaf 2021 zal o.b.v. afspraken met HbR het dividend structureel met 2% stijgen. Daarmee zijn de geraamde dividendinkomsten op een niveau gebracht
Voor de advisering van de aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco dient voor 2017 een bijdrage ad € 317 te worden verstrekt. Voorgesteld wordt om deze lasten te dekken uit de extra dividendinkomsten 2017.
De geraamde advieskosten voor het beheer van de deelnemingen kunnen vanaf 2017 structureel met € 100 neerwaarts bijgesteld worden. Daarnaast wordt het bedrag aan te betalen fee voor de beheerders van Erasmus Biomedical Fund verlaagd eenmalig met € 68 in 2017 en structureel met € 98 vanaf 2018.
Volgens het herstelplan Warmtebedrijf wordt het aandelen kapitaal van de gemeente verhoogt van € 38,0 mln naar € 52,5 mln. Ook de kleine storting in het aandelenkapitaal RET heeft enig effect op de kapitaalrente. Hierdoor wordt de interne omslagrente met € 434 vermeerderd.