Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Belastingen

Ramingsbijstellingen

400

1.906

1.906

1.906

1.906

Technische Wijzigingen

3.040

4.716

4.717

4.717

4.717

Totaal

3.440

6.622

6.623

6.623

6.623

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Belastingen

Oorspronkelijke begroting

244.496

244.759

244.698

244.743

244.743

Wijzigingen omissieregeling

-141

-141

-141

-141

-141

Bijstellingen voorjaarsnota

3.440

6.623

6.624

6.625

6.625

Totaal bijgestelde begroting

247.795

251.242

251.181

251.227

251.227

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Belastingen

Logiesbelasting

900

900

900

900

900

Onroerend Zaakbelasting

0

1.506

1.506

1.506

1.506

Precariobelasting

-500

-500

-500

-500

-500

Totaal

400

1.906

1.906

1.906

1.906

Logiesbelasting (€ 900)

Een structurele verhoging van de logiesbelasting met € 900 vanwege een toename in het aantal toeristen die een hotelovernachting boeken in de stad. De toeristische sector trekt de afgelopen jaren steeds meer toeristen naar de stad. De toeristische sector beleefde vorig jaar een topjaar met 1,6 miljoen hotelovernachtingen. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Deze extra opbrengsten worden toegevoegd aan het evenementenfonds.

Onroerend zaakbelasting (€ 1,5 mln)

Een structurele verhoging van de onroerende zaakbelasting met € 1,5 mln vanwege areaaluitbreidingen in de stad. Deze areaaluitbreidingen zorgen echter ook voor meer werkzaamheden binnen Belastingen, zoals het taxeren van panden en technische installaties, opleggen van aanslagen en het opstarten van invorderingsactiviteiten om de opbrengsten binnen te halen. Om in deze capaciteitsbehoefte te voorzien is de bruto-opbrengst van de areaaluitbreiding gecorrigeerd met € 205 apparaatskosten
De apparaatskosten zijn gerubriceerd bij het product Belastingen onder de rubriek technische wijzigingen.

Precariobelasting (- € 500)

Een structureel lagere precariobelasting met € 500 vanwege het sluiten van twee compromissen met belastingplichtigen in 2016.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Belastingen

Perceptiekosten

2.300

0

0

0

0

Technische wijziging afroming SW inleenvergoeding binnen concern

43

44

44

44

44

Personeelslasten

697

814

814

814

814

Indexering 2018

0

4.063

4.064

4.064

4.064

Onroerend Zaakbelasting

0

-205

-205

-205

-205

Totaal

3.040

4.716

4.717

4.717

4.717

Perceptiekosten ( € 2,3 mln)

Als gevolg van gewijzigde BBV-regelgeving is in de oorspronkelijke begroting 2017 bij het product Afvalinzameling abusievelijk een te laag bedrag opgenomen voor de perceptiekosten voor de afvalstoffenheffing (ASH). Met deze mutatie wordt dit hersteld. Dit leidt tot hogere begrote kosten voor het product Afvalinzameling, waar hogere begrote opbrengsten tegenover staan voor het product Belastingen. Op concernniveau is dus sprake van een budgettair neutrale wijziging. Overigens is in het ASH-tarief 2017 wel rekening gehouden met de hogere perceptiekosten. Dit betekent dat het tarief voor de afvalstoffenheffing 2017 door deze mutatie niet zal wijzigen.

Technische wijziging afroming SW inleenvergoeding binnen Concern (van € 43 tot € 44)

In de begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de sociale werkplaatsen doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern.

Personeelslasten (van € 697 tot € 814)

Dit betreft het saldo van diverse personele mutaties, waaronder een herverdeling van de inzet van het flexteam over de programma’s Algemene middelen en Bestuur en Dienstverlening.

Indexering 2018 ( € 4,1 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Onroerend zaakbelasting (van € 0 tot - € 205)

Dit betreft de extra apparaatslasten die het gevolg zijn van de toename van het areaal. Voor de toelichting van de onroerend zaakbelasting zie de toelichting bij de ramingsbijstelling van dit product.