Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Ramingsbijstellingen

-3.067

-4.067

-1.500

0

0

Technische Wijzigingen

-4.468

-4.304

-3.188

-1.529

-1.529

Totaal

-7.535

-8.371

-4.688

-1.529

-1.529

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Oorspronkelijke begroting

2.442

4.672

3.651

2.086

2.086

Wijzigingen omissieregeling

1.458

-12

-12

-12

-12

Bijstellingen voorjaarsnota

-7.535

-8.372

-4.689

-1.529

-1.529

Totaal bijgestelde begroting

-3.634

-3.712

-1.049

545

545

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Doorgeschoven onderhoud vastgoed

-2.067

-2.067

0

0

0

Onderhoud Wereldmuseum

-1.000

-2.000

-1.500

0

0

Totaal

-3.067

-4.067

-1.500

0

0

Doorgeschoven onderhoud Vastgoed (- € 2,1 mln)

Het wegvallen van de uitvoeringsslagkracht in 2016 en lange aanbestedingsproces hebben geleid tot een onderbesteding op het onderhoud. De gemeente heeft de verplichting dit onderhoud uit te voeren om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor zowel 2017 als 2018 is hiervoor € 2,1 mln ter beschikking.

Wereldmuseum (van - € 1 mln tot - € 1,5 mln)

Uit risico-inventarisatie blijkt dat naast bouwkundige- en functionele aanpassingen ook het vervangen van de klimaatinstallatie en het realiseren van een beveiligingsschil nodig zijn om het beheer van de gemeentelijke collectie veilig te stellen.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Bestemmingsreserve Onderhoud

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Larenkamp

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)

0

0

0

0

0

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Onderhoud (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve heeft betrekking op het omzetten van de dotatie aan de voorziening in een toevoeging aan bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve heeft betrekking op oude plankosten Woonbron.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Larenkamp (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve NPRZ heeft betrekking op de sloopkosten van het wijkcentrum Larenkamp.

Bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden ( € 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden heeft betrekking op kapitaallasten die zijn gerelateerd aan het verbouwen en inrichten van objecten in de gebieden

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Toerekening overhead aan producten

-378

-1.208

-1.206

-1.206

-1.206

Actualisatie kapitaalslasten

-3.904

-3.874

-3.914

-3.944

-3.944

Verlaging omslagrente

-402

329

1.485

3.175

3.175

Uitbreiding formatie

216

240

240

240

240

Indexering 2018

0

209

207

206

206

Totaal

-4.468

-4.304

-3.188

-1.529

-1.529

Toerekening overhead aan producten (van - € 378 tot - € 1,2 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van - € 79 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Dit komt met name door uitbreiding formatie.
In bovengenoemde reeks is ook opgenomen de extra bezetting afdeling Vastgoed € 150, € 750… structureel.
Uit het dossier Boompjeskade, het rekenkamerrapport 'Een cultuur van Vast goed' en tussenrapportage van onderzoek Twynsta Gudde blijkt dat de afdeling Vastgoed een kwaliteitsslag dient te maken. Het college wil de uitvoeringskracht van Vastgoed versterken en investeert daarom kwalitatief en kwantitatief in de formatie. Voor de exacte invulling en accenten daarbij zal het rapport van Twynstra Gudde, dat deze zomer verschijnt, behulpzaam zijn, op korte termijn zullen alvast de administratieve processen steviger ondersteund worden.

Actualisatie kapitaallasten (- € 3,9 mln)

De omslagrente binnen de gemeente is verlaagd van 4% naar 3%. De bijdrage vanuit het programma onderwijs en sport en cultuur wordt nu verlaagd.

Verlaging omslagrente (van - € 402 tot € 3,2 mln)

Bij de Begroting 2017 zijn de rentelasten afgeroomd als gevolg van de verlaging van de omslagrente (4% naar 3%). Voor het afschrijvingseffect als gevolg van de renteverlaging is afgesproken dat deze door de Algemene Reserves worden gedekt.

Uitbreiding formatie (van € 216 tot € 240)

Naar aanleiding van het rapport “ een cultuur van Vast goed” dient de afdeling Vastgoed een kwaliteitsslag te maken. Om dit te bereiken is extra inzet nodig.

Indexering 2018 (van € 209 tot € 206)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.