Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Commercieel vastgoed

Technische Wijzigingen

-111

347

2.362

2.343

2.343

Totaal

-111

347

2.362

2.343

2.343

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Commercieel vastgoed

Oorspronkelijke begroting

11.614

17.601

9.342

8.716

8.716

Wijzigingen omissieregeling

9

30

30

30

30

Bijstellingen voorjaarsnota

-111

346

2.362

2.343

2.343

Totaal bijgestelde begroting

11.512

17.977

11.734

11.088

11.088

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Commercieel vastgoed

Bestemmingsreserve College Hefboombudget

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsprogramma College Hefboombudget (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve is voor de aanleg van een openbare buurttuin aan de Oostkousdijk.

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve als gevolg van hogere sloopkosten voor Zwembad Heijplaat.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Commercieel vastgoed

Verlaging omslagrente

-119

-120

1960

1959

1959

Verwerking indexering

0

480

414

399

399

Actualisatie kapitaallasten Sportaccomodaties

-13

-13

-12

-14

-14

Totaal

-132

347

2.362

2.344

2.344

Verlaging omslagrente (van - € 119 tot € 2,0 mln)

Bij de Begroting 2017 zijn de rentelasten afgeroomd als gevolg van de verlaging van de omslagrente (4% naar 3%). Voor het afschrijvingseffect als gevolg van de renteverlaging is afgesproken dat deze door de Algemene Reserves worden gedekt.

Verwerken indexering 2018 (van € 480 tot € 399)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Actualisatie Kapitaallasten Sportaccomodaties (van - € 13 tot - € 14)

Als gevolg van de actualisatie van de Sportaccomodaties worden de kapitaallasten geactualiseerd.