Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Erfpacht

Technische Wijzigingen

0

345

345

346

346

Totaal

0

345

345

346

346

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Erfpacht

Oorspronkelijke begroting

24.806

17.891

17.892

17.895

17.895

Wijzigingen omissieregeling

49

1

1

1

1

Bijstellingen voorjaarsnota

0

346

346

346

346

Totaal bijgestelde begroting

24.855

18.238

18.239

18.242

18.242

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Erfpacht

Toerekening Overhead aan Product

-269

-602

-674

-657

-657

Indexering 2018

0

355

355

356

356

Herijking begroting Erfpacht

269

592

664

647

647

Totaal

0

345

345

346

346

Toerekening Overhead aan Product (van - € 269 tot - € 657)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan een onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Indexering 2018 (van € 355 tot € 356)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Herijking begroting Erfpacht (van € 269 tot € 647)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties en correcties binnen het reeds beschikbaar gestelde programmabudget.