Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Ramingsbijstellingen

2.379

526

516

346

356

Technische Wijzigingen

-349

-6

-6

-7

-7

Totaal

2.030

520

510

339

349

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Oorspronkelijke begroting

-3.324

-2.903

-2.845

-2.640

-2.640

Wijzigingen omissieregeling

422

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

2.030

520

510

340

350

Totaal bijgestelde begroting

-873

-2.383

-2.335

-2.300

-2.290

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Verlegregeling

-1.121

0

0

0

0

Voorziening BIE als gevolg van rente aanpassingen BBV

1.000

0

0

0

0

Vrijval BR Infrastructuur

1.500

0

0

0

0

Vrijval BR Investeringsplannen zonder gronduitgifte

1.000

0

0

0

0

Vrijval Zuidplaspolder

0

526

516

346

356

Totaal

2.379

526

516

346

356

Verlegregeling (- € 1,1 mln)

In afwachting op een uitspraak in de civiel- en bestuursrechterlijke procedure rondom de verlegregeling wordt de voorziening opgehoogd met de wettelijke rente.

Voorziening Bouwgronden in Exploitatie (BIE) als gevolg van rente aanpassingen Besluit Begroting en Verantwoording (€ 1 mln)

De voorziening verliesgevende grondexploitaties wordt als gevolg van de rente aanpassing van 2% naar 1,7% verlaagd met € 1,0 mln. De rente aanpassing komt voort uit de wet- en regelgeving.

Vrijval bestemmingsreserve Infrastructuur (€ 1,5 mln)

Uit de actualisatie van Rotterdam CS is gebleken dat uit de reserve Infrastructuur een bedrag van
€ 1,5 mln kan vrij vallen.

Vrijval bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder Gronduitgifte (€ 1 mln)

Uit de actualisatie van de investeringsplannen zonder gronduitgifte is gebleken dat uit de reserve een bedrag van € 1 mln kan vrijvallen.

Vrijval Zuidplaspolder (van € 526 tot € 356)

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente in de rentelasten van de gemeenschappelijke regeling RZG Zuidplas (GR) is structureel verlaagd door de herfinanciering van de GR.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Actualisatie Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR)

0

0

0

0

0

Actualisatie Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

0

0

Actualisatie Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

0

0

0

0

0

Actualisatie reserve Infrastructuur

0

0

0

0

0

Actualisatie reserve Inrichting Buitenruimte Gebieden

0

0

0

0

0

Actualisatie reserve ISV

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve BIR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve investeringsprojecten zonder gronduitgifte is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie reserve Infrastructuur  (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Infrastructuur is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie reserve Inrichting Buitenruimte Gebieden  (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve inrichting buitenruimte gebieden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie reserve investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)  (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Actualisatie externe inhuur

1.965

0

0

0

0

Kostenverdeling

-2.022

-169

-168

-168

-168

Onderhoudsbudget Hart van Zuid

-292

0

0

0

0

Verwerking indexering 2018

0

163

162

161

161

Totaal

-349

-6

-6

-7

-7

Actualisatie externe inhuur (€ 2 mln)

De capaciteitsvraag binnen het product is toegenomen en kan niet worden voorzien vanuit de bestaande formatie. Voor de toegenomen inzet is de begrote externe inhuur geactualiseerd. In de initiële begroting was nog geen inhuur opgenomen. De dekking vindt plaats vanuit de grondexploitaties.

Kostenverdeling (van - € 2 mln tot - € 168)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Voor 2017 betreft het de toerekening van € 2 mln voor de externe inhuur, € 68 voor opleidingen en
- € 11 voor de cluster specifieke overhead. In de jaren 2018 tot en met 2021 betreft het de toerekening van de clusterspecifieke overhead.

Onderhoudsbudget Hart van Zuid (- € 292)

Het onderhoudsbudget voor de buitenruimte binnen Hart van Zuid wordt toegevoegd aan het projectbudget.

Verwerken indexering 2018 (van € 163 tot € 161)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.