Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Ramingsbijstellingen

0

0

0

-1.200

-1.200

Reserves

81

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-241

-713

-578

-520

-520

Totaal

-160

-713

-578

-1.720

-1.720

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Oorspronkelijke begroting

-25.872

-26.207

-21.438

-21.602

-21.602

Wijzigingen omissieregeling

-2.603

-247

-247

-247

-247

Bijstellingen voorjaarsnota

-160

-713

-577

-1.721

-1.721

Totaal bijgestelde begroting

-28.635

-27.167

-22.262

-23.570

-23.570

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Rentelasten Stadion

0

0

0

-1.200

-1.200

Totaal

0

0

0

-1.200

-1.200

Rentelasten Stadion (- € 1,2 mln)

De gemeente draagt bij aan financiering van het nieuwe Feyenoord stadion in de vorm van een aandelenpakket. Omdat dividendbetalingen in de loop van 2025 aanvangen, is er voor 2020-2025
€ 1,2 mln aan rentelasten opgenomen.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Actualisatie bestemmingsreserve ISV

0

1

0

0

0

Verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie

81

0

0

0

0

Totaal

81

1

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing ISV (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie
(€ 81)

Het voorbereidingsbudget Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 2017 wordt ingezet voor mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City, Verbinding A13/A16 en de investeringsstrategie.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Indexering 2018

0

-491

-360

-303

-303

Afroming SW inleenvergoeding binnen Concern

-36

-28

-28

-28

-28

Overige wijzigingen

-205

-194

-190

-189

-189

Totaal

-241

-713

-578

-520

-520

Indexering 2018 (van - € 491 tot - € 303)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Afroming SW inleenvergoeding binnen Concern (van - € 36 tot - € 28)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Overige wijzigingen (van - € 205 tot - € 189)

Dit betreft verschuivingen tussen apparaats- en programmalasten.