Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Ramingsbijstellingen

2.000

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

48

-265

-280

-262

-262

Totaal

2.048

-265

-280

-262

-262

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Oorspronkelijke begroting

-19.385

-18.393

-18.298

-18.598

-18.598

Wijzigingen omissieregeling

115

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

2.048

-264

-279

-261

-261

Totaal bijgestelde begroting

-17.222

-18.657

-18.578

-18.859

-18.859

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Terugbetaling Milieudienst Rijnmond

2.000

0

0

0

0

Totaal

2.000

0

0

0

0

Terugbetaling Milieudienst Rijnmond ( voor 2017 € 2 mln)

Uit de jaarrekening 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond is gebleken dat het resultaat positief uitvalt waardoor een eenmalige terugbetaling zal plaatsvinden aan Rotterdam van ongeveer € 2 mln.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Actualisatie dekking bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Actieplan luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie dekking bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds (€ 0)

De uitgaven met betrekking tot bodemsanering worden gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn in de reserve Taakmutaties Gemeentefonds. Op basis van actuele inzichten vinden er meerjarige bijstellingen plaats aan de geplande uitgaven en onttrekkingen.

Actieplan luchtkwaliteit (€ 0)

Via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 is een bedrag ontvangen van € 7,8 mln ter uitvoering van het actieplan Luchtkwaliteit voor 2016 en 2017. In 2016 heeft de uitvoering plaatsgevonden binnen de programma's Stedelijke inrichting en Verkeer en Vervoer. Het restant is ondergebracht in de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit voor de uitvoering in 2017 (€ 4,7 mln).

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Indexering 2018

0

-265

-280

-262

-262

Budgetoverheveling product Duurzame mobiliteit

48

0

0

0

0

Totaal

48

-265

-280

-262

-262

Indexering 2018 (van - € 265 tot - € 262)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Budgetoverheveling product Duurzame mobiliteit (€ 48)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 naar het product Duurzame mobiliteit voor beheer en onderhoud van de Milieuzone.