Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimte en wonen

Ramingsbijstellingen

-1.052

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Technische Wijzigingen

215

-249

-182

-173

-173

Totaal

-837

-2.849

-2.782

-2.773

-2.773

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimte en wonen

Oorspronkelijke begroting

-19.589

-17.965

-14.406

-14.351

-14.351

Wijzigingen omissieregeling

802

13

13

13

13

Bijstellingen voorjaarsnota

-837

-2.849

-2.782

-2.773

-2.773

Totaal bijgestelde begroting

-19.624

-20.801

-17.175

-17.111

-17.111

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimte en wonen

Omgevingswet

-600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Skaeve Huse

-452

0

0

0

0

Totaal

-1.052

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Omgevingswet (van - € 600 tot - € 2,6 mln)

Door een programmatische aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet wordt ruimte geboden voor een brede aanpak om de diverse thema’s waarop de Omgevingswet betrekking heeft, nader te verkennen. Er wordt structureel budget beschikbaar gesteld om aan de hand van pilot projecten en roadshows de Omgevingswet te introduceren in de organisatie, leerervaringen op te doen om vervolgens te implementeren en verder te ontwikkelen.

Skaeve Huse (- € 452)

Voor 2015-2018 is voor Skaeve Huse € 1,4 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in tranches opgenomen in de meerjarenbegroting. De voorbereidingen op de daadwerkelijke plaatsing heeft meer tijd gevergd, waardoor de daadwerkelijke uitvoering in 2017 zal plaatsvinden. In 2016 is € 611 begroot en € 159 gerealiseerd. Het restant is toegevoegd aan het budget van 2017.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimte en wonen

Actualisatie bestemmingsreserve IFR Mallegat

0

0

0

0

0

Actualisatie budget Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Mallegat) (€ 0)

Op basis van actuele inzichten heeft er een bijstelling plaatsgevonden aan de geplande onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) ter dekking van het project Mallegat.

Actualisatie budget Bestaand Rotterdams Gebied (€ 0)

De uitgaven met betrekking tot het programma Bestaand Rotterdams Gebied worden deels gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn in de reserve Taakmutaties Gemeentefonds. Naar verwachting wordt dit deel volledig in 2017 onttrokken.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2017

2018

2019

2020

2021

Ruimte en wonen

Indexering 2018

0

-202

-134

-126

-126

Budgetoverheveling Statushouders

-90

0

0

0

0

Budgetoverheveling Buurtfietsenstallingen

300

0

0

0

0

Toerekening Overhead aan product

-21

-47

-48

-47

-47

Overige technische wijzigingen

26

0

0

0

0

Totaal

215

-249

-182

-173

-173

Indexering 2018 (van - € 202 tot - € 126)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Budgetoverheveling Statushouders (- € 90)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 van het product Maatschappelijke Participatie en Activering voor het project Statushouders.

Budgetoverheveling Buurtfietsenstallingen (€ 300)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 naar het product Duurzame mobiliteit in het kader van Kansrijke Wijken voor buurtfietsenstallingen.

Toerekening Overhead aan product (van - € 21 tot - € 47)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.

Overige technische wijzigingen (€ 26)

Dit betreft een aantal kleine mutaties die zijn doorgevoerd in 2017.