Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Intensiveringen

-250

-250

-250

-250

-250

Technische Wijzigingen

-330

-367

-432

-409

-409

Totaal

-580

-617

-682

-659

-659

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Oorspronkelijke begroting

-9.097

-10.949

-16.844

-16.788

-16.788

Wijzigingen omissieregeling

484

652

352

352

352

Bijstellingen voorjaarsnota

-580

-617

-681

-658

-658

Totaal bijgestelde begroting

-9.193

-10.913

-17.173

-17.093

-17.093

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Erfgoedagenda

-250

-250

-250

-250

-250

Erfgoedagenda (- € 250)

Vanaf 2017 is voor het uitvoeren van het reguliere beleid, inclusief de nieuw gestelde ambities in de Erfgoedagenda, extra geld beschikbaar gesteld.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Actualisatie bestemmingsreserves IFR

0

0

0

-1

0

Totaal

0

0

0

-1

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (€ 0)

De programma’s naderen de afronding. In 2016 is gestart met extra aansporen van de eigenaren tot het afronden van bouwkundig onderhoud. Het onderhoud is uitgevoerd met en zonder subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn sinds eind 2016 beëindigd. Hierdoor is vrijval ontstaan van niet gebruikte gelden. Als gevolg van deze inzichten is de begroting meerjarig gewijzigd.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Budgetoverheveling product Duurzame Mobiliteit

-273

0

0

0

0

Verwerking indexering 2018

0

-269

-333

-311

-311

Overige technische wijzigingen

-79

0

0

0

0

Toerekening overhead aan product

22

-98

-99

-98

-98

Totaal

-330

-367

-432

-409

-409

Budgetoverheveling van Duurzame Mobiliteit (- € 273)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 van het product Duurzame Mobiliteit voor het uitvoeren van de beoordeling van aanvragen voor ontheffingen van de Milieuzone in Rotterdam.

Verwerking indexering 2018 (van - € 269 tot - €311)

Door het verwerken van de indexeringen komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overige technische wijzigingen (- € 79)

Dit betreft een aantal kleine mutaties in 2017 tussen andere producten binnen verschillende programma’s.

Toerekening overhead aan product (van € 22 tot - € 98)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan een onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van € 22 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.