Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Ramingsbijstellingen

-1.100

-3.550

-2.250

-771

-771

Technische Wijzigingen

-551

-618

-547

-218

-198

Totaal

-1.651

-4.168

-2.797

-989

-969

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Oorspronkelijke begroting

-49.778

-48.912

-48.822

-48.762

-48.762

Wijzigingen omissieregeling

1.463

1.449

1.449

1.449

1.449

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.651

-4.167

-2.796

-988

-968

Totaal bijgestelde begroting

-49.966

-51.629

-50.169

-48.301

-48.281

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Blauwalg Kralingse plas

200

-1.550

-1.550

200

200

Coolsingel- beheerkosten heel

0

0

0

-271

-271

Inboeten bomen

-1.300

-1.300

0

0

0

Uitvoering speelvisie 'Kom naar buiten!'

0

-700

-700

-700

-700

Totaal

-1.100

-3.550

-2.250

-771

-771

Blauwalg Kralingse plas (van € 200 tot € 200)

In de motie 'structurele oplossing blauwalg Kralingse plas' wordt verzocht voor de jaarlijks terugkerende blauwalgoverlast in de Kralingse Plas een structurele oplossing te vinden die leidt tot een plas die structureel zomer- en zwemklaar is. Het college heeft besloten om hier in 2018 en 2019 € 1,55 mln voor vrij te maken.

In 2016 heeft in het zomerseizoen tweemaal een experimentele bestrijding plaatsgevonden door de toediening van waterstofperoxide. Deze bestrijding heeft een negatief zwemadvies voorkomen, maar dient elk jaar te worden herhaald tot er een structurele oplossing voor het voedselrijke slib op de bodem is uitgevoerd. Eerder is al vastgesteld dat de beste structurele oplossing bestaat uit het opnieuw bezanden.

De vanaf 2017 toegekende intensivering ad € 200 valt vrij ten behoeve van de algemene middelen. Naast de bijdragen van de Provincie Zuid-Holland (€ 500) en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (€ 1,5 mln) voor de periode 2018 en 2019, wordt er voor de jaren 2018 en 2019 nog jaarlijks € 1,55 mln toegevoegd aan het budget om de structurele oplossing te realiseren.

Coolsingel- beheerkosten heel (€ 271)

Het College heeft in 2016 besloten tot herinrichting van de Coolsingel. De benodigde extra middelen voor beheer en onderhoud na herinrichting van de Coolsingel bedragen vanaf 2020 structureel € 571. Vanaf 2020 wordt hiervoor structureel € 300 toegevoegd aan het budget van product Wegen en Openbare Verlichting en € 271 aan product Water en Groen.

Rooien en herplanten bomen (inboeten bomen) (van - € 1,3 mln tot € 0)

Het college heeft voor 2017 en 2018 € 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het bomenareaal.

Uitvoering speelvisie 'Kom naar buiten!' (- € 700)

Voor uitvoering van de speelvisie wordt er met ingang van 2018 structureel € 700 toegevoegd aan het speel budget. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de motie “Spelen op zeker”.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Actualisatie bestemmingsreserve IFR

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen bestemmingsreserve ISV

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserves IFR, Buitenruimte gebieden en ISV (€ 0)

Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaalslasten zijn eveneens de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves IFR, ISV en buitenruimte gebieden geactualiseerd.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Cluster specifieke overhead

21

- 899

- 829

- 500

- 500

Indexering

0

180

180

180

180

Diverse mutaties

- 572

101

102

102

122

Totaal

- 551

- 618

- 547

- 218

- 198

Cluster specifieke overhead (van € 21 tot - € 500)

Zie toelichting technische wijzigingen programma Beheer van de stad.

Indexering (€ 180)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Diverse mutaties (van - € 572 tot € 122)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties.