Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Ramingsbijstellingen

-186

130

100

-200

-4.000

Technische Wijzigingen

866

-1.859

-1.785

-1.559

-1.579

Totaal

680

-1.729

-1.685

-1.759

-5.579

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Oorspronkelijke begroting

-100.436

-103.887

-101.696

-101.917

-101.917

Wijzigingen omissieregeling

-684

-694

-638

-638

-638

Bijstellingen voorjaarsnota

679

-1.729

-1.686

-1.759

-5.579

Totaal bijgestelde begroting

-100.441

-106.310

-104.019

-104.314

-108.134

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Coolsingel- beheerkosten heel

0

0

0

-300

-300

Juridische capaciteitsuitbreiding

54

130

100

100

100

Maastunnel Kapitaallasten

0

0

0

0

-3.800

Openbare verlichting

-240

0

0

0

0

Totaal

-186

130

100

-200

-4.000

Coolsingel- beheerkosten heel (- € 300)

Het College heeft in 2016 besloten tot herinrichting van de Coolsingel. De benodigde extra middelen voor beheer en onderhoud na herinrichting van de Coolsingel bedragen vanaf 2020 structureel € 571. Vanaf 2020 wordt hiervoor structureel € 300 toegevoegd aan het budget van product Wegen en Openbare Verlichting en € 271 aan product Water en Groen.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 54 tot € 100)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concernbreed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Maastunnel Kapitaallasten (- € 3,8 mln)

Bij activering van het gehele toegekende projectbudget Maastunnel in 2020 bedragen de totale kapitaallasten vanaf 2021 structureel € 11,8 mln. In de meerjarenbegroting is nu dekking voor € 8,0 mln. Vanaf 2021 wordt de resterende € 3,8 mln toegevoegd aan de begroting.

Openbare Verlichting (- € 240)

Vanwege het niet verkrijgen van vergunningen en belemmering van de bereikbaarheid zijn een
aantal projecten verlichting doorgeschoven naar 2017 (o.a. De Hef, Erasmusbrug en Kleinpolderplein). In 2017 wordt eenmalig € 240 aan het budget toegevoegd.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Actualisatie bestemmingsreserve IFR

0

0

0

0

0

Actualisatie mutatie bestemmingsreserve IFR

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

0

0

0

0

Actualisatie onttrekkingen bestemmingsreserve ISV

0

0

0

0

0

Bestemmingsvoorstel Maastunnel 2017-2020

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserves IFR, Buitenruimte gebieden en ISV (€ 0)

Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaalslasten zijn eveneens de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves IFR, ISV en buitenruimte gebieden geactualiseerd.

Bestemmingsvoorstel Maastunnel (€ 0)

Voor de renovatie van de Maastunnel is naast het investeringskrediet expliciet € 8,0 mln structureel exploitatiebudget per jaar aan het project Maastunnel toegekend voor de niet activeerbare kosten tot en met 2020. Dit maakt onderdeel uit van het lastenbudget van het product Wegen en Openbare Verlichting. Op deze manier wordt echter geen rekening gehouden met het uitgavenpatroon. In de voorbereidingsfase van het project is het uitgavenpatroon lager, maar naarmate de daadwerkelijke uitvoering van het project nadert nemen de uitgaven voor de niet activeerbare communicatie- en bereikbaarheidskosten toe. Om met dit wisselende uitgavepatroon om te kunnen gaan wordt voorgesteld om de jaarlijkse € 8,0 mln voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 (4 x 8,0 mln) toe te voegen aan de bestemmingsreserve Maastunnel. Deze is reeds gevormd (€ 5,7 mln vanuit het resultaat 2016). Hiermee blijft het bestuurlijk toegekende budget beschikbaar om het project uit te voeren. Jaarlijks wordt de onttrekking geraamd.

Vanaf 2021 wordt het project geactiveerd en ontstaan kapitaallasten. Hiertoe is in 2021 € 11,8 mln beschikbaar in de begroting van het product Wegen en Openbare Verlichting.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Cluster specifieke overhead

113

- 666

- 614

- 382

- 382

Budgetoverheveling

292

0

0

0

0

Indexering

0

- 1.008

- 985

- 991

- 991

Diverse mutaties

461

- 185

- 186

- 186

- 206

Totaal

866

- 1.859

- 1.785

- 1.559

- 1.579

Cluster specifieke overhead (van € 113 tot - € 382)

Zie toelichting technische wijzigingen programma Beheer van de stad.

Budgetoverheveling (€ 292)

Conform afspraak wordt het onderhoudsbudget voor de buitenruimte Hart van Zuid jaarlijks overgeheveld van product Wegen en Openbare Verlichting naar product Grondzaken.

Indexering (van - € 1 mln tot - € 991)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Diverse mutaties (van € 461 tot - € 206)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties.