Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Reiniging

Ramingsbijstellingen

-1.673

-1.697

-1.711

-1.929

-1.929

Technische Wijzigingen

28

-1.413

-1.289

-839

-839

Totaal

-1.645

-3.110

-3.000

-2.768

-2.768

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Reiniging

Oorspronkelijke begroting

-57.301

-56.251

-53.924

-53.844

-53.844

Wijzigingen omissieregeling

100

-23

462

462

462

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.645

-3.110

-2.999

-2.768

-2.768

Totaal bijgestelde begroting

-58.846

-59.384

-56.461

-56.150

-56.150

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Reiniging

Binnenrotte- beheerkosten

0

-62

-62

-62

-62

Coolsingel- beheerkosten schoon

0

0

0

-218

-218

Juridische capaciteitsuitbreiding

27

65

51

51

51

Onkruidbestrijding (irt schoonniveau)

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

Plaagdierbeheersing

-400

-400

-400

-400

-400

Totaal

-1.673

-1.697

-1.711

-1.929

-1.929

Binnenrotte beheerkosten (- € 62)

Door de herinrichting van de Binnenrotte wordt het areaal natuursteen substantieel uitgebreid. Schoonmaken van natuursteen kent hogere kosten dan reguliere verharding doordat gebruik gemaakt moet worden van een specialistische veegmachine voor natuursteen. Hierdoor ontstaan extra schoonmaakkosten. De totale toevoeging aan het budget bedraagt € 360, waarvan € 62 betrekking heeft op programmalasten en € 298 op apparaatslasten.

Coolsingel beheerkosten schoon (- € 218)

Het College heeft in 2016 besloten tot herinrichting van de Coolsingel. De benodigde extra middelen voor beheer en onderhoud na herinrichting van de Coolsingel bedragen vanaf 2020 structureel € 218.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 27 tot € 51)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concernbreed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Onkruidbestrijding (in relatie tot schoonniveau) (- € 1,3 mln)

Door een wettelijk verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen moeten er meer mechanische middelen, zoals borstelen en branden, worden ingezet om het gewenste schoonniveau en de collegetarget van 4 gedurende het jaar te behalen. Hierdoor ontstaan extra kosten.

Plaagdierbeheersing (- € 400)

Vanaf 2017 is voor de bestrijding van ratten het gebruik van gif niet meer toegestaan. Hierdoor is de bestrijding van ratten (gemeentelijke taak) arbeidsintensiever en brengt hogere materiële kosten met zich mee. Daarnaast zijn middelen nodig voor de plaatsing van duiventillen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Reiniging

Containers (rand-) gemeenten

0

0

0

0

0

Bedrijfsschool

0

0

0

0

0

Indexering 2018

0

1

36

37

37

Binnenrotte beheerkosten

0

0

0

- 298

- 298

Cluster specifieke overhead

28

- 1.414

- 1.325

- 578

- 578

Totaal

28

- 1.413

- 1.289

- 839

- 839

Containers (rand)gemeenten (€ 0)

Met een aantal (rand-)gemeenten zijn afspraken gemaakt over de levering van containers. Zowel de baten als de lasten nemen hierdoor met € 3 mln toe. Per saldo is deze activiteit saldo-neutraal.

Bedrijfsschool (€ 0)

In 2016 is de bedrijfsschool opgericht. De bedrijfsschool verzorgt de opleidingen voor de nieuwe en de huidige reinigingsmedewerkers. Bij het actualiseren van de begroting is het budget van de personeelskosten € 277, dat onder programmakosten staat, naar apparaatskosten gebracht.

Indexering 2018 (van € 1 tot € 37)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting

Binnenrotte beheerkosten (- € 298)

Door de herinrichting van de Binnenrotte wordt het areaal natuursteen substantieel uitgebreid. Schoonmaken van natuursteen is arbeidsintensiever dan het schoonmaken van reguliere verharding. Hierdoor ontstaan extra schoonmaakkosten van jaarlijks € 298. De totale toevoeging aan het budget bedraagt € 360, waarvan € 62 betrekking heeft op programmalasten en € 298 op apparaatslasten.

Cluster specifieke overhead (van € 28 tot - € 578)

Zie toelichting technische wijzigingen programma Beheer van de stad.