Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Afvalinzameling

Ramingsbijstellingen

27

65

51

51

51

Technische Wijzigingen

-2.280

-7

54

365

365

Totaal

-2.253

58

105

416

416

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Afvalinzameling

Oorspronkelijke begroting

27.479

25.275

27.408

27.511

27.511

Wijzigingen omissieregeling

-264

-176

-336

-336

-336

Bijstellingen voorjaarsnota

-2.253

57

105

417

417

Totaal bijgestelde begroting

24.961

25.156

27.176

27.591

27.591

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Afvalinzameling

Juridische capaciteitsuitbreiding

27

65

51

51

51

Totaal

27

65

51

51

51

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 27 tot € 51)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is concernbreed extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Afvalinzameling

Perceptiekosten

- 2.300

0

0

0

0

Indexering 2018

0

929

925

924

924

Cluster specifieke overhead

20

- 936

- 871

- 559

- 559

Totaal

- 2.280

- 7

54

365

365

Perceptiekosten (- € 2,3 mln)

Onder perceptiekosten worden de kosten verstaan die zijn gemoeid met de heffing en invordering van belastingen. Als gevolg van gewijzigde BBV-regelgeving is in de oorspronkelijk begroting 2017 bij het product Afvalinzameling abusievelijk een te laag bedrag opgenomen voor de perceptiekosten voor de afvalstoffenheffing (ASH). Met deze mutatie wordt dit hersteld. Dit leidt tot hogere begrote kosten voor het product Afvalinzameling, waar hogere begrote opbrengsten tegenover staan voor het product Belastingen. Op concernniveau is dus sprake van een budgettair neutrale wijziging. Overigens is in het ASH-tarief 2017 wel rekening gehouden met de hogere perceptiekosten. Dit betekent dat het tarief voor de afvalstoffenheffing 2017 door deze mutatie niet zal wijzigen.

Indexering 2018 (van € 929 tot € 924)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting

Cluster specifieke overhead (van € 20 tot - € 559)

Zie toelichting technische wijzigingen programma Beheer van de stad.