Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Intensiveringen

2.000

0

0

0

0

Ramingsbijstellingen

-1.750

-3.200

-2.700

-2.200

-2.200

Taakmutaties

-6.370

-6.380

-6.118

-6.118

-6.118

Technische Wijzigingen

409

-86

-93

-93

-101

Totaal

-5.711

-9.666

-8.911

-8.411

-8.419

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Oorspronkelijke begroting

-63.526

-57.906

-57.986

-58.004

-58.004

Wijzigingen omissieregeling

272

298

300

305

305

Bijstellingen voorjaarsnota

-5.712

-9.666

-8.911

-8.411

-8.419

Totaal bijgestelde begroting

-68.966

-67.274

-66.597

-66.111

-66.118

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Actualisatie middelen kinderen in armoede

2.000

0

0

0

0

Totaal

2.000

-2.000

0

0

0

Actualisatie middelen kinderen in armoede (€ 2,0 mln)

Via het gemeentefonds heeft het Rijk aan Rotterdam circa € 6.118 extra beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Omdat besluitvorming over besteding van deze middelen later in het jaar plaatsvindt, wordt voor 2017 een onderbesteding van € 2 mln op deze middelen verwacht.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering

-1.750

-3.200

-2.700

-2.200

-2.200

Totaal

-1.750

-3.200

-2.700

-2.200

-2.200

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering (van - € 1,75 mln tot - € 2,2 mln)

Beschermingsbewind is een gerechtelijke maatregel bedoeld ter bescherming van de vermogensrechtelijke (financiële) belangen van mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking. De afgelopen jaren is er een groei zichtbaar van het aantal Rotterdammers dat van dit instrument gebruik maakt. Op basis van een prognose (uitgevoerd door afdeling OBI), wordt een verdere toename aan kosten voor bewindvoering verwacht. Binnen het product is hiervoor deels dekking gevonden in lagere kwijtscheldingslasten, als gevolg van een beter betaalgedrag.
Om de verwachte kostentoename om te buigen moet er maximaal gestuurd worden op de in- en uitstroom. Dit vergt extra investeringen om mensen duurzaam financieel zelfredzaam te maken. Het resultaat van deze investering is vanaf 2019 zichtbaar.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding voor ouderen met een bijstandsuitkering

-252

-262

0

0

0

Bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen

-6.118

-6.118

-6.118

-6.118

-6.118

Totaal

-6.370

-6.380

-6.118

-6.118

-6.118

Armoedebestrijding voor ouderen met een bijstandsuitkering (van - € 252 tot - € 262)

Vanuit het gemeentefonds is incidenteel voor de jaren 2017 en 2018 extra geld toegekend. Deze middelen worden wordt toegevoegd aan het budget voor het AOW-tegoed.

Bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen (- € 6,1 mln)

Via het gemeentefonds heeft het Rijk aan Rotterdam € 6.117.595 extra beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Het voorstel hoe deze middelen te verdelen, wordt nog aan uw raad voorgelegd. De feitelijke verdeling van de middelen over de producten vindt plaats bij de 2e herziening 2017.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Apparaatslasten

-230

-407

-413

-412

-420

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen

39

40

40

40

40

Overheveling Armoedebudgetten

300

300

300

300

300

Overboeking uitvoeringsbudget TMZ en AOW Jeugdpakket

300

300

300

300

300

Indexering 2018

0

-319

-320

-321

-321

Totaal

409

-86

-93

-93

-101

Apparaatslasten (van - € 230 tot - € 420)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Clusterspecifieke overhead is daarvan onderdeel; dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van € 29 tot - € 59 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Dit komt voornamelijk door de overheveling van het uitvoeringsbudget voor Tegemoetkoming Meerkosten Zorg en AOW Jeugdtegoed.

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen (van € 39 tot € 40)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Overheveling Armoedebudgetten (€ 300)

Vanuit het product Armoede wordt structureel bijgedragen aan de uitvoering van de individuele inkomenstoeslag..

Overboeking uitvoeringsbudget Tegemoetkoming zorg en AOW Jeugdpakket (€ 300)

Vanuit het product Armoede wordt structureel bijgedragen aan de uitvoering van het AOW Jeugdpakket.

Indexering 2018 (van - € 319 tot - € 321)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Amendement armoedebestijding

Bij de behandeling van de voorjaarsnota op 6 juli is een amendement aangenomen dat leidt tot extra budget voor armoedebestrijding in 2017. Dit budget is direct beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke organisatie. De cijfermatige tabellen op deze website zijn exclusief het amendement en de moties.