Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Ramingsbijstellingen

-150

0

0

0

0

Reserves

425

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-1.897

-1.455

-1.403

-1.403

-1.398

Totaal

-1.622

-1.455

-1.403

-1.403

-1.398

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Oorspronkelijke begroting

-23.306

-22.105

-18.475

-18.448

-18.448

Wijzigingen omissieregeling

488

330

635

639

639

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.622

-1.454

-1.403

-1.402

-1.397

Totaal bijgestelde begroting

-24.440

-23.230

-19.243

-19.211

-19.206

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Rijksmiddelen LHBT

-150

0

0

0

0

Totaal

-150

0

0

0

0

Rijksmiddelen LHBT (- € 150)

In 2016 zijn rijksmiddelen voor LHBT ontvangen. Een deel hiervan is in 2016 niet besteed. Door toekenning van deze bestemmingsreserve kunnen de activiteiten in het kader van emancipatie van de LHBT gemeenschap alsnog uitgevoerd worden.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Taalplein 2017

425

0

0

0

0

Totaal

425

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)

Het restant van het budget (€ 22) voor sociale acceptatie LBHT wordt in 2017 ingezet.

Taalplein 2017 (€ 425)

Ten behoeve van de handhaving inburgering is door het Rijk € 2,1 mln beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 en verder. Bij de jaarrekening 2013 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Het aandeel benodigd voor de handhaving 2017 wordt ingeschat op € 425. Hiervan wordt € 322 gedekt door een onttrekking aan de reserve en € 102 van de programmakosten overgeheveld naar apparaatslasten. In 2017 wordt 5,6 fte tijdelijk personeel ingezet in combinatie met inhuur. De reserve is door deze onttrekking volledig uitgeput.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Apparaatslasten

-2.084

-1.307

-1.310

-.1.310

-1.305

Indexering 2018

0

-148

-93

-93

-93

Diversen

187

0

0

0

0

Totaal

-1.897

-1.455

-1.403

-1.403

-1.398

Apparaatslasten (van - € 2,1 mln tot - € 1,3 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van - € 380 tot - €-184 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Dit komt voornamelijk door de inzet van de bestemmingsreserve voor de handhaving inburgering 2017 (Taalplein).

Indexering 2018 (van - € 148 tot - € 93)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Diversen (€ 187)

Dit is het saldo van diverse (kleine) begrotingswijzigingen binnen en buiten het programma.