Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Ramingsbijstellingen

-1.740

-2.830

-2.830

-2.830

-2.830

Technische Wijzigingen

-476

-3.190

-3.201

-3.199

-3.201

Totaal

-2.216

-6.020

-6.031

-6.029

-6.031

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Oorspronkelijke begroting

-60.622

-58.862

-58.485

-58.427

-58.427

Wijzigingen omissieregeling

3.082

3.269

3.277

3.281

3.281

Bijstellingen voorjaarsnota

-2.216

-6.020

-6.031

-6.029

-6.031

Totaal bijgestelde begroting

-59.756

-61.613

-61.239

-61.175

-61.177

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Right to Challenge

-1.740

0

0

0

0

Tekort WMO en Jeugdhulp

0

-2.830

-2.830

-2.830

-2.830

Totaal

-1.740

-2.830

-2.830

-2.830

-2.830

Right to Challenge (- € 1,74 mln)

In 2016 is een onderbesteding op Right to Challenge ontstaan, terwijl de begroting 2017 geen ruimte biedt voor Right to Challenge en de subsidieregeling 'Vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp'. Voorgesteld wordt om een bestemmingsreserve te vormen uit het resultaat 2016.

Tekort Wmo en Jeugdhulp (van € 0 tot  - € 2,83 mln)

Eind maart/begin april 2017 zijn de bestekken voor de inkoop van welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmo-arrangementen gepubliceerd. Met betrekking tot het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies blijkt uit de bestekken een knelpunt te ontstaan bij Huizen van de wijk. Daarnaast wordt ingezet op intensivering van de Couleur Locale. Dekking vindt plaats vanuit de algemene middelen.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Bijdrage flexbudget gebieden uit bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Bijdrage flexbudget gebieden uit bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden (€0)
Vanuit de bestemmingsreserve Maatschappelijk participatie gebieden wordt voor 2017 € 355 ingezet als flexbudget voor de gebieden.

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017 (€0)

In 2017 wordt er € 425 onttrokken uit de bestemmingsreserve AWBZ voor de doorontwikkeling zorg en welzijn.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Apparaatslasten

-36

-491

-506

-504

-506

Doorontwikkeling Jongerenloket

-600

-2.200

-2.200

-2.200

-2.200

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen

73

74

74

74

74

Indexering 2018

0

-573

-569

-569

-569

Diversen

87

0

0

0

0

Totaal

-476

-3.190

-3.201

-3.199

-3.201

Apparaatslasten (van - € 36 tot - € 506)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van € 84 tot - € 79 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. De mutatie komt door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten.

Doorontwikkeling Jongerenloket (van - € 600 tot - € 2,2 mln)

Het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam richt zich op het begeleiden van jongeren naar duurzame zelfredzaamheid door toeleiding naar onderwijs en werk. Er is een grote behoefte aan meer maatwerk en meer contact tussen jongeren en jongerencoaches.
De middelen worden ingezet om de dienstverlening van het Jongerenloket verder te ontwikkelen o.a. door te werken met een team van intakespecialisten, gerichte maatwerk begeleiding, intensievere begeleiding van jongeren met zwaardere hulpvraag en meer gespecialiseerde jongerencoaches. Een gedeelte van de middelen (70 tot 140) wordt ingezet voor de uitbreiding van jongerencoaches in Oud-Crooswijk, conform motie plan Oud-Crooswijk.
Hierdoor wijzigt voor een bedrag van -€ 82 tot -€ 344 de cluster specifieke overhead.

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen (van € 73 tot € 74)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Indexering 2018 (van - € 573 tot - € 569)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Diversen (€ 87)

Dit is het saldo van diverse (kleine) begrotingswijzigingen binnen en buiten het programma.