Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Inkomen

Ramingsbijstellingen

-64.111

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Technische Wijzigingen

129

-5.327

-8.219

-5.037

-4.921

Totaal

-63.982

-8.360

-12.679

-10.073

-10.206

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Inkomen

Oorspronkelijke begroting

-87.887

-81.964

-77.576

-76.281

-76.281

Wijzigingen omissieregeling

-688

117

117

117

117

Bijstellingen voorjaarsnota

-63.982

-8.360

-12.679

-10.072

-10.205

Totaal bijgestelde begroting

-152.558

-90.207

-90.137

-86.236

-86.370

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Inkomen

BUIG

-5.589

-60.167

0

0

0

BUIG reserve

-59.336

60.167

0

0

0

ICT Regulier en kapitaalslasten

814

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

Totaal

-64.111

-3.033

-4.460

-5.036

-5.285

BUIG + BUIG reserve (- € 64,9 mln)

Het Rijk heeft in april het nader voorlopig budget BUIG 2017 bekend gemaakt. Voor Rotterdam betekent dit een bijdrage vanuit het Rijk van € 517,8 mln (exclusief budget Besluit bijstandverlening zelfstandigen, Bbz). Voor 2018 is een budget geraamd van € 497,8 mln. De lasten (sociale uitkeringen) voor het jaar 2017 worden geraamd op € 555,1 mln en voor 2018 € 555,9 mln. De stand van de reserve WWB was op 1 januari 2017 € 35 mln. Het saldo van de ramingen lasten en baten van de BUIG in 2017 en 2018 leiden tot een benodigde toevoeging aan de reserve WWB in 2017 van in totaal € 64,9 mln. Deze mutatie is in de tabel zichtbaar met de bedragen € 5,6 mln met de omschrijving BUIG en € 59,3 mln met de omschrijving BUIG reserve. Voor de jaren daarna worden de lasten gelijk gesteld aan de verwachte baten. De mutaties zijn per saldo € 0.

ICT (van € 814 tot - € 5,3 mln)

In de nieuwe versie van het programmaplan Innovatie komt naar voren dat het programma, door de opgelopen vertraging, een jaar langer gaat duren. Op basis hiervan is een herijking uitgevoerd op de lasten en baten van het programma. Verder is door Wigo4it een stijgende meerjarenbegroting afgegeven voor de reguliere beheerorganisatie. In de meerjarenraming van de gemeente is geen rekening gehouden met deze stijging in de bijdrage aan Wigo4it.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een financieel knelpunt van in totaal € 3,0 mln in 2018 tot € 5,3 mln in 2021.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming 2020

Raming
2021

Inkomen

ICT

349

-917

-1.299

-514

-14

Reëel begroten formatie in relatie tot BUIG

-2.485

-3.161

-3.505

Intensiveringen rechtmatigheid (heronderzoeken)

-3.000

-3.000

Juridische capaciteitsuitbreiding

209

552

307

307

307

Indexering 2018 en overige mutaties

-429

-1.962

-1.742

-1.669

-1.709

Totaal

129

-5.327

-8.219

-5.037

-4.921

Als gevolg van de kostenverdeling (leegboeken van kostenplaatsen naar kostendragers) worden de ramingsbijstellingen voor dat deel dat de mutatie apparaatslasten betreft, gepresenteerd als onderdeel van de technische wijzigingen.

ICT (van € 349 tot - € 14)

In de nieuwe versie van het programmaplan Innovatie komt naar voren dat het programma, door de opgelopen vertraging, een jaar langer gaat duren. Op basis hiervan is een herijking uitgevoerd op de lasten en baten van het programma. Het onderdeel Geautomatiseerde Aanvraag Levens Onderhoud (GALO) van het programma levert daarnaast niet het maximale rendement (fte besparing) op.

Reëel begroten formatie in relatie tot BUIG (van - € 2,5 mln tot - € 3,5 mln)

De formatie van het onderdeel W&I was tot nu toe niet structureel gedekt in de begroting. In deze voorjaarsnota is de structurele dekking van de formatie verwerkt. Bij elke voor-/najaarsnota wordt de raming van de formatie in relatie tot de verwachte ontwikkeling van het bijstandsvolume herijkt.

Intensiveringen rechtmatigheid (heronderzoeken) (- € 3 mln)

Het project rechtmatigheid kent van oorsprong een begrote doorlooptijd tot 2017. Tot op heden blijkt nog steeds dat de extra inzet op rechtmatigheid voor 2018 en 2019 een positief rendement oplevert in de vorm van lagere uitkeringslasten. Voorgesteld wordt deze werkzaamheden voort te zetten en te intensiveren in 2018 en 2019. Hier is een totaal bedrag mee gemoeid van € 3 mln per jaar. De verwachte besparing op de uitkeringslasten voor 2018 is in de ramingsbijstelling van de BUIG verwerkt.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 209 tot € 307)

Binnen het programma Werk en Inkomen wordt een aantal maatregelen op het apparaat getroffen. Voor het product Inkomen is de wijziging € 209 in 2017 en € 307 structureel. Dit betreft de bijdrage in de kosten van uitbreiding van juridische capaciteit, bedoeld voor het afdoen van bezwaarschriften en procedures en het verstrekken van juridisch advies.

Indexering 2018 en overige mutaties (van - € 429 tot - € 1,7 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting. Overige mutaties zijn diverse kleine correcties, waaronder:

Technische wijzigingen programma naar apparaat
Voor de uitvoering van nieuwe initiatieven zoals Programma Rotterdam Inclusief en Armoedebeleid is respectievelijk € 201 en € 300 budget beschikbaar gesteld vanuit het product Werk en product Armoede.

Technische wijzigingen binnen apparaat
In de begroting is het totale budget voor de formatie van Inkomen geraamd onder ambtelijke salarislasten. Voor de flexibele formatieplaatsen die niet gevuld zijn met ambtelijke medewerkers, worden inhuurkrachten ingezet. Om een goede confrontatie te kunnen maken tussen budget en realisatie wordt een mutatie gemaakt waarbij het budget van personeel naar inhuur wordt verschoven.

Technische wijzigingen apparaat naar programma
De prognose op de apparaatslasten laat een onderbesteding zien op de apparaatslasten. De onderbesteding wordt gebruikt om de huur van de uitvoeringslocatie te financieren.