Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk

Intensiveringen

0

-2.000

0

0

0

Ramingsbijstellingen

164

0

0

0

0

Taakmutaties

12

11

10

9

-181

Technische Wijzigingen

-1.617

-2.479

-7.074

-8.123

-8.110

Totaal

-1.441

-4.468

-7.064

-8.114

-8.291

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk

Oorspronkelijke begroting

-143.689

-136.754

-132.652

-132.052

-132.052

Wijzigingen omissieregeling

1.070

251

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

-1.441

-4.468

-7.064

-8.113

-8.292

Totaal bijgestelde begroting

-144.060

-140.970

-139.716

-140.166

-140.344

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk

Tegemoetkoming werkende minima

0

-2.000

0

0

0

Totaal

0

-2.000

0

0

0

Tegemoetkoming werkende minima ( - € 2 mln)

In 2018 is geld vrijgemaakt om tegemoet te komen aan de werkenden met een laag inkomen.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

164

0

0

0

0

Totaal

164

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work (€ 164)

De verwachting is dat deze middelen niet meer zullen worden onttrokken omdat het project Fit 4 Work is afgerond. Derhalve komen deze middelen vrij te vallen.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk

Sociaal Domein Participatie

12

11

10

9

-181

Totaal

12

11

10

9

-181

Sociaal Domein Participatie (van € 12 tot - € 181)

Voor 2021 is vanuit het Gemeentefonds aanvullend budget beschikbaar voor re-integratie. Het Gemeentefonds wordt bij Beheer Algemene Middelen voor de betreffende bedragen aangepast. Op concernniveau betreft dit een neutrale wijziging.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Werk

Reëel begroten formatie in relatie tot BUIG

0

0

-4.201

-4.263

-4.291

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3

0

0

-308

-1.247

-1.247

Garantiebanen (eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen

-1.854

-1.868

-1.868

-1.868

-1.868

Juridische capaciteitsuitbreiding

237

623

347

347

347

Indexering 2018 en overige mutaties

0

-1.234

-1.044

-1.092

-1.051

Totaal

-1.617

-2.479

-7.074

-8.123

-8.110

Als gevolg van de kostenverdeling (leegboeken van kostenplaatsen naar kostendragers) worden de ramingsbijstellingen voor dat deel dat de mutatie apparaatslasten betreft gepresenteerd, als onderdeel van de technische wijzigingen.

Reëel begroten formatie in relatie tot BUIG (van - € 4,2 mln tot - € 4,3 mln)

De formatie van het onderdeel W&I was tot nu toe niet structureel gedekt in de begroting. In deze voorjaarsnota is de structurele dekking van de formatie verwerkt. Bij elke voor-/najaarsnota wordt de raming van de formatie in relatie tot de verwachte ontwikkeling van het bijstandsvolume herijkt.

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3 (van - € 308 tot - € 1,2 mln)

De financiële middelen voor de groep herplaatsingskandidaten fsk 1-3 inclusief de benodigde begeleiding is in de Begroting 2017 ondergebracht binnen programma Werk en Inkomen. Aanvullend hierop is voor de jaren 2019-2021 budget overgeheveld ter dekking van de kosten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Garantiebanen (eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen) (- € 1,9 mln)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de Sociale Werkvoorziening (SW) doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. Voor het programma Werk en Inkomen leidt dit tot een lagere bate. Aangezien dit bij de overige programma’s leidt tot lagere lasten is de mutatie op concernniveau neutraal.

Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 237 tot € 347)

Binnen het programma Werk en Inkomen wordt een aantal maatregelen op het apparaat getroffen. Voor het product Werk is de wijziging € 237 in 2017 en € 347 structureel. Dit betreft de bijdrage in de kosten van uitbreiding van juridische capaciteit, bedoeld voor het afdoen van bezwaarschriften en procedures en het verstrekken van juridisch advies.

Indexering 2018 en overige mutaties (van - € 1,2 mln tot - € 1,1 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting. Overige mutaties zijn diverse kleine correcties, waaronder:

Technische wijzigingen programma naar apparaat
Voor de uitvoering van nieuwe initiatieven zoals Programma Rotterdam Inclusief en Armoedebeleid is respectievelijk € 201 en € 300 budget beschikbaar gesteld vanuit het product Werk en product Armoede.

Technische wijzigingen binnen apparaat
In de begroting is het totale budget voor de formatie van Inkomen geraamd onder ambtelijke salarislasten. Voor de flexibele formatieplaatsen die niet gevuld zijn met ambtelijke krachten, worden inhuurkrachten ingezet. Om een goede confrontatie te kunnen maken tussen budget en realisatie wordt een mutatie gemaakt waarbij het budget van personeel naar inhuur wordt verschoven.

Technische wijzigingen binnen programma
Om een goede confrontatie te maken tussen budget en realisatie worden binnen het programma neutrale wijzigingen voorgesteld. Voor het Programma Rotterdam Inclusief is, voor zowel 2017 als 2018, programmageld ad € 201 overgeheveld van het budget bij het product Werk naar personeelskosten bij de clusterstaf.

Technische wijzigingen apparaat naar programma
De prognose op de apparaatslasten laat een onderbesteding zien op de apparaatslasten. De onderbesteding wordt gebruikt om de huur van de uitvoeringslocatie te financieren.