Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Intensiveringen

0

-10.000

0

0

0

Ramingsbijstellingen

-6.200

-16.257

-11.115

-2.565

3.635

Taakmutaties

2.923

2.918

2.956

2.719

780

Technische Wijzigingen

-851

-5.506

-5.594

-5.594

-5.658

Totaal

-4.128

-28.845

-13.753

-5.440

-1.243

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Oorspronkelijke begroting

-343.542

-339.047

-340.598

-339.733

-339.733

Wijzigingen omissieregeling

-3.285

-2.772

-2.669

-2.693

-2.693

Bijstellingen voorjaarsnota

-4.130

-28.846

-13.754

-5.441

-1.243

Totaal bijgestelde begroting

-350.957

-370.666

-357.022

-347.866

-343.668

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Vormen bestemmingsreserve tweedelijns zorg WMO en Jeugdhulp

0

-10.000

0

0

0

Totaal

0

-10.000

0

0

0

Vormen bestemmingsreserve Tweedelijnszorg Wmo en Jeugdhulp (-€ 10,0 mln)

De verwachting is dat eind 2017 de bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ uitgeput is. Daarom is er een nieuwe bestemmingsreserve nodig als buffer voor schommelingen in de tweedelijns uitgaven in de Wmo en Jeugdhulp vanaf 2018.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Tekort WMO en Jeugdhulp

-6.200

-16.257

-11.115

-2.565

3.635

Totaal

-6.200

-16.257

-11.115

-2.565

3.635

Tekort Wmo en Jeugdhulp (van -€ 6,2 mln tot € 3,6 mln)

In 2016 heeft Rotterdam de slag gemaakt naar een goed toegankelijke ondersteuning, wat heeft geresulteerd in een toename van het gebruik van Wmo-arrangementen en specialistische jeugdhulp. In combinatie met dalende budgetten vanuit het rijk had dit een budgetoverschrijding in 2016 tot gevolg. Op basis van de prognoses is er bij ongewijzigd beleid sprake van een structurele overbesteding. De tekorten worden nog vergroot door kostenstijgingen in de huishoudelijke hulp (door landelijke jurisprudentie over de werkzaamheden en frequenties die leiden tot ‘een schoon huis’), door investeringen in de doorontwikkeling van zorg en welzijn (meer aandacht voor preventie, waarmee duurdere zorg op den duur kan worden voorkomen) en door verder dalende inkomsten vanuit het Rijk.
Om bij te sturen op de kosten voor Wmo en jeugdhulp is een pakket aan maatregelen in ontwikkeling, waarvan een deel reeds in uitvoering is en een ander deel verder wordt ontwikkeld in samenwerking met zorgaanbieders en de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Meer hierover staat toegelicht bij de <ontwikkelingen van het programma Volksgezondheid en zorg>. Onverkort blijft hierbij het (wettelijk vastgelegde) uitgangspunt van kracht dat kwetsbare Rotterdammers met een ondersteuningsvraag op een passende manier worden gecompenseerd voor hun beperkingen. De overbesteding op de Wmo en jeugdhulp wordt in 2017 grotendeels opgevangen vanuit de eerder gevormde bestemmingsreserves AWBZ (€ 17,0 mln) en Huishoudelijke Hulptoelage (€ 1,8 mln). De tekorten in de daaropvolgende jaren worden grotendeels opgelost vanuit de verwachte financiële opbrengsten van het maatregelenpakket. De resterende tekorten worden incidenteel gedekt vanuit de algemene middelen volgens de reeks € 6.200 in 2017, € 16.257 in 2018, € 11.115 in 2019 en € 2.565 in 2020. Vanaf 2021 vallen de uitgaven dan weer structureel binnen het budgettaire kader

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

-312

-312

-312

-312

-312

Sociaal Domein WMO naar AWBZ

2.441

2.393

2.431

2.218

2.338

Vrouwenopvang

-43

0

0

0

0

WMO huishoudelijke hulp

837

837

837

813

-1.246

Totaal

2.923

2.918

2.956

2.719

780

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (- € 312)

Dit betreft de maatschappelijke opvang. De verdeling voor 2017 is ten opzichte van de mei circulaire 2016 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. De uitkering voor 2018 en verder is gelijk gesteld aan de uitkering voor 2017.

Sociaal Domein Wmo naar AWBZ (van € 2,4 mln tot € 2,3 mln)

De taakmutaties uit de september- en december circulaire 2016 van het Gemeentefonds zijn verwerkt. Deze taakmutaties bestaan uit diverse plussen en minnen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Zoals gemeld in de begroting 2017 was het Wmo-deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein voor de gemeente Rotterdam foutief berekend in de mei circulaire 2016. In de begroting 2017 was al rekening gehouden met een correctie, maar deze blijkt in de september circulaire nog € 1 mln positiever te zijn uitgevallen.
  • Tevens is in de september circulaire € 3,8 mln toegevoegd voor een taakuitbreiding (tijdelijk verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking) en ter compensatie van de kabinetsmaatregel om de eigen bijdrage voor de Wmo te verlagen voor meerpersoonshuishoudens waarbij één van de partners chronisch ziek is en daardoor niet kan werken.

Hier staat tegenover dat in de september circulaire budgetten zijn uitgenomen voor groepen cliënten die in een ander domein terechtkomen dan verondersteld bij de start (‘foutieve startstreep per 1 januari 2015’). Het gaat om meerdere mutaties, maar de voornaamste betreft pgb-houders met een hoog zorgzwaartepakket (zzp) en een extramurale indicatie die alsnog vanuit de Jeugdwet en Wmo instromen in de Wet langdurige zorg (Wlz), waar de eventuele beschikbaarheid van mantelzorg niet wordt meegewogen in de indicatiestelling. In de septembercirculaire 2016 is hiervoor met ingang van 2017 € 5,6 mln in mindering gebracht op het Wmo-deel van de integratie-uitkering sociaal domein. Aangezien wij de omvang van de vermeende uitstroom uit de Wmo en Jeugdwet niet herkennen, zijn we samen met andere gemeenten in gesprek gegaan met het Rijk om de onderliggende berekeningen getoetst te krijgen. Dit leidt in de mei circulaire 2017 al tot een eerste correctie, maar de gesprekken met het Rijk hierover zijn nog niet afgerond.

Vrouwenopvang (- € 43)

In 2016 en 2017 ontvangt de centrumgemeente Rotterdam twee keer € 131 voor de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld. In de mei circulaire 2016 was al een deel van het bedrag ontvangen. Met de september circulaire is het resterende bedrag, namelijk € 43, ontvangen.

Wmo huishoudelijke hulp (van € 837 tot - € 1,2 mln)

De omvang van de integratie-uitkering Wmo wordt vanaf 2017 structureel verlaagd omdat gemeenten vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor de Wet langdurige zorg-cliënten (Wlz) met een modulair pakket thuis (mpt). De stijging in 2021 is het gevolg van een toename van het landelijke macrobudget voor huishoudelijke hulp per 2021.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Onttrekking aan reserve Huishoudelijke Hulp Toelage

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve Huishoudelijke Hulp Toelage (€  0)

In 2017 en 2018 vindt er een onttrekking van € 800 per jaar plaats ten behoeve van de voucherregeling Huishoudelijke Hulp Toelage.

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017 (€ 0)

In 2017 wordt er € 17,7 mln onttrokken uit de bestemmingsreserve AWBZ. Hiervan wordt € 12,7 mln ingezet ter dekking van overbestedingen op Wmo-arrangementen, en wordt de overige € 5 mln gebruikt voor ICT-investeringen (programma Doorontwikkeling Informatiemanagement) en voor implementatiekosten voor de nieuwe inkoop van zorg en welzijn en van het doelgroepenvervoer.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Inhuur GGZ specialisten wijkteams

1.326

0

0

0

0

Indexering 2018

0

-1.194

-1.192

-1.193

-1.193

Apparaatslasten

-2.602

-4.756

-4.425

-4.424

-4.488

Diversen

425

444

23

23

23

Totaal

-851

-5.506

-5.594

-5.594

-5.658

Inhuur GGZ specialisten wijkteams (€ 1,3 mln)

In 2017 gaat er € 1,3 mln van het programmabudget naar het apparaatsbudget voor de inhuur van GGZ-specialisten in de wijkteams.

Indexering 2018 (- € 1,2 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Apparaatslasten (van - € 2,6 mln tot - € 4,5 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van - € 1,2 mln in 2017 tot - € 1,8 mln in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Deze stijging komt deels door de inbesteding van Centrum Jeugd en Gezin (wijkteamleiders).

Diversen (van € 425 tot € 23)

Dit is het saldo van diverse (kleine) begrotingswijzigingen binnen en buiten het product en programma.