Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Ramingsbijstellingen

18

-2.358

100

950

950

Taakmutaties

3.004

3.524

3.524

3.524

2.678

Technische Wijzigingen

1.827

1.412

1.407

1.404

1.397

Totaal

4.849

2.578

5.031

5.878

5.025

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Oorspronkelijke begroting

-234.498

-236.652

-237.160

-238.147

-238.147

Wijzigingen omissieregeling

-266

-239

-203

-203

-203

Bijstellingen voorjaarsnota

4.849

2.579

5.032

5.879

5.026

Totaal bijgestelde begroting

-229.915

-234.312

-232.330

-232.471

-233.324

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Tekort WMO en Jeugdhulp

0

-3.308

-850

0

0

Verlaging budget Stadsregio en Servicepunt schoolmaatschappelijk werk

0

950

950

950

950

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

18

0

0

0

0

Totaal

18

-2.358

100

950

950

Tekort Wmo en Jeugdhulp (van - € 3.3 mln tot - € 850)

De begroting is aangepast omdat transitie en transformatie nog niet met elkaar in de pas lopen en de snelle (financiële) afbouw nog onvoldoende heeft geleid tot structurele veranderingen. Deze begrotingsaanpassing gaat gepaard met een maatregelenpakket, zodat vanaf 2020 sprake is van budgetneutraliteit. In 2018 en 2019 kan deze nog niet volledig binnen dit product worden opgelost. In 2018 is € 3.308 en in 2019 € 850 extra nodig.

Verlaging budget Stadsregio en Servicepunt schoolmaatschappelijk werk (€ 950)

Het budget van het product Zorg Jeugd wordt vanaf 2018 structureel met € 950 verlaagd ten gunste van het algemene beeld. Ingeleverd wordt de bijdrage die voorheen voor Jeugdzorg aan de Stadsregio werd betaald ter dekking van bestuurskosten en een deel van het budget Servicepunt SMW.

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden (€ 18)

Een vrijval van deze bestemmingsreserve ten gunste van het algemene beeld, omdat hier nog geen verplichting aan ten grondslag ligt.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Sociaal Domein Jeugd

3.004

3.524

3.524

3.524

2.678

Totaal

3.004

3.524

3.524

3.524

2.678

Sociaal Domein Jeugd (van € 3,0 mln tot € 2,7 mln)

De taakmutaties uit de september- en december circulaire 2016 van het Gemeentefonds zijn verwerkt. De daling van € 3,5 mln. voor de jeugdhulp heeft betrekking op een groepen cliënten die in een ander domein terechtkomen dan verondersteld bij de start (‘foutieve startstreep per 1 januari 2015). Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget, terwijl de lasten hierdoor niet dalen.
Vanaf juli 2017 komt een nieuwe groep – de zogeheten Wlz-indiceerbaren – onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Voor 2017 betekent dit een toename van het budget van € 0,5 mln; verwachting is dat de hiermee gepaard gaande lasten het overgekomen budget zullen overschrijden. Voor 2018 en verdere jaren zal voor deze doelgroep ook budget worden overgeheveld door het Rijk, maar tot dusverre zijn deze middelen nog niet toegekend.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve AWBZ 2017 (€ 0)

De vraag naar specialistische jeugdhulp is dit jaar groter dan het beschikbaar budget. Dit leidt voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR-JR) tot eenmalige knelpunten van in totaal € 8 mln in de begroting 2017. Voor de gemeente Rotterdam betekent dit een eenmalige extra bijdrage van € 4,3 mln. Deze geraamde meerkosten worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Inbesteding Centrum Jeugd en Gezin

2.040

3.581

3.581

3.581

3.581

Indexering 2018

0

-1.142

-1.145

-1.149

-1.149

Apparaatslasten

149

-615

-617

-616

-623

Diverse mutaties

-362

-412

-412

-412

-412

Totaal

1.827

1.412

1.407

1.404

1.397

Inbesteding Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (van € 2,0 mln tot € 3,6 mln)

Eind september 2016 hebben CJG Rijnmond en gemeente Rotterdam afgesproken om de aansturing van de wijkteams in Rotterdam volledig bij gemeente Rotterdam onder te brengen. Dit betekent concreet een overgang van activiteiten en bijbehorend personeel van CJG Rijnmond naar gemeente Rotterdam. Gevolg hiervan is dat vanuit dit product voor de periode vanaf juni 2017 € 2,0 mln budget wordt overgeheveld naar de apparaatslasten. Op jaarbasis is dit € 3,6 mln.

Indexering 2018 (- € 1,1 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Apparaatslasten (van € 149 tot - € 623)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 35 in 2017 tot -€ 135 in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. De mutatie komt voor een groot deel door de inbesteding van Centrum Jeugd en Gezin (wijkteamleiders) en de indexering van de apparaatslasten.

In 2017 is eenmalig budget overgeheveld voor het team Tegemoetkoming Zorg. Dit verklaart de daling in doorberekende overige apparaatslasten aan dit product in 2017.

Diverse mutaties (van - € 362 tot - € 412)

Een budget van € 0,4 mln is structureel overgekomen naar het product Zorg Jeugd. Het gaat om de bijdrage die voorheen voor Jeugdzorg aan de Stadsregio werd betaald ter dekking van bestuurskosten. Met de invoering van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is dit budget niet meer voor de Stadsregio nodig.

In verband met ontvangst van externe baten van regiogemeenten en ten behoeve van onderzoeken, stijgen de lasten en de baten in 2017 beide met € 0,2 mln. In latere jaren lopen de bedragen af.