Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Ramingsbijstellingen

-3.168

359

-1.890

-419

103

Taakmutaties

18

18

18

18

18

Technische Wijzigingen

847

-311

-272

-227

-247

Totaal

-2.303

66

-2.144

-628

-126

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Oorspronkelijke begroting

-82.366

-82.640

-82.726

-80.647

-80.647

Wijzigingen omissieregeling

93

94

94

94

94

Bijstellingen voorjaarsnota

-2.304

64

-2.144

-629

-127

Totaal bijgestelde begroting

-84.576

-82.482

-84.777

-81.182

-80.680

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Afstoten Lokaal Cultuur Centra frictielasten personeel

-2.000

0

0

0

0

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3

0

0

0

247

247

Sportbedrijf op afstand

-1.385

515

-1.493

-240

409

Vervangen rubbergranulaat

0

-156

-397

-426

-553

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden

217

0

0

0

0

Totaal

-3.168

359

-1.890

-419

103

Afstoten Lokale Culturele Centra frictielasten personeel (- € 2 mln in 2017)

Voor het op afstand zetten van de Lokale Culturele Centra (LCC’s) is dekking nodig voor de eerste twee jaar (2018 en 2019) van loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten van de HPK-ers.

Organisatievraagstuk reorganisaties loonschalen 1-3 (€ 247)

De financiële middelen voor de groep herplaatsingskandidaten fsk 1-3 inclusief de benodigde begeleiding is in de Begroting 2017 ondergebracht binnen programma Werk en Inkomen. Aanvullend hierop is voor de jaren 2019-2021 budget overgeheveld ter dekking van de kosten. Deze mutatie is op concernniveau neutraal.

Sportbedrijf op afstand (van - € 1,4 mln tot € 409)

Om een toekomstig college geen ongedekte frictiekosten vanuit de verzelfstandiging mee te geven is een reserve van € 2,2 mln. nodig. Dit dekt alle frictiekosten t/m 2022.

Vervangen rubbergranulaat (van - € 156 tot - € 553)

Dit betreft de dekking voor het uitfaseren van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden in een periode van tien jaar, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de raadsbrede wens om deze maatschappelijke problematiek op te lossen.

Vrijval bestemmingsreserve Sport gebieden (€ 217)

Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van de bestemmingsreserve van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Impuls brede scholen combinatiefuncties

18

18

18

18

18

Totaal

18

18

18

18

18

Impuls brede scholen combinatiefuncties (€ 18)

In de decembercirculaire van 2016 is het Impulsprogramma Brede Scholen voor 2017 en verder met
€ 18 gekort. Dit bedrag is in mindering gebracht op het programma Lekker Fit.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Actualisatie bestemmingsreserve

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve Gebieden ten behoeve van De Branding

0

0

0

0

0

Onttrekking Sportcampus Rotterdam

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve (€ 0)

Vanaf 2017 is vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) een bijdrage beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het Van Maanenbad en het Oostelijk zwembad.

Onttrekking bestemmingsreserve Gebieden ten behoeve van De Branding (€ 0)

Het betreft hier een overdracht naar Vastgoed voor de realisatie van het huis in de wijk in gebied Kralingen Crooswijk.
De onttrekking aan de reserve bij Sport is verlaagd evenals de lasten voor de realisatie.

Onttrekking Sportcampus Rotterdam (€ 0)

Vanaf 2017 is vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) een bijdrage beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de Sportcampus.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Sport en Recreatie

Kostenverdeling/Overhead

963

300

328

330

310

Technische wijzigingen binnen apparaat en programmalasten

-923

-1.055

-1.055

-1.055

-1.055

technische mutaties en budgetoverheveling naar een ander programma

159

164

164

164

164

Actualisatie kapitaallasten Sportaccommodaties

595

590

602

612

612

Overdracht subsidie circus Rotjeknor

53

53

53

53

53

Indexering 2018

0

-363

-364

-331

-331

Totaal

847

-311

-272

-227

-247

Kostenverdeling/Overhead (van € 963 tot € 310)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 894 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.
Dit komt door verevening van bedragen tussen apparaatslasten en programmalasten binnen het product Sport en recreatie.
Vanaf 2018 is het bedrag verlaagd als gevolg van de aanpassing van de indexering, die doorwerkt naar de overhead.

Technische wijziging binnen apparaat en programmalasten ( van - € 923 tot - € 1,1 mln)

Het betreft hier verschuiving van bedragen tussen apparaatslasten en programmalasten binnen het product Sport en recreatie.

Technische mutaties en budget overheveling naar een ander programma (van € 159 tot € 164)

De mutaties zijn het gevolg van budgetoverhevelingen voor afroming garantiebanen naar het programma Werk en Inkomen.

Actualisatie kapitaallasten Sportaccommodaties (van € 595 tot € 612)

De omslagrente binnen de gemeente is verlaagd van 4% naar 3%. De bijdrage vanuit product sport en recreatie is verlaagd.

Overdracht subsidie circus Rotjeknor (€ 53)

Vanuit het product Sport en recreatie is budget overgeheveld, ter dekking van een te verstrekken subsidie vanuit het product Cultuur.

Indexering 2018 (van - € 363 tot - € 331)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.