Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Ramingsbijstellingen

-520

-920

-920

-920

-1.170

Technische Wijzigingen

-49

-2.675

-2.675

-2.675

-2.676

Totaal

-569

-3.595

-3.595

-3.595

-3.846

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Oorspronkelijke begroting

-125.057

-125.012

-125.078

-125.070

-125.070

Wijzigingen omissieregeling

-103

-100

-50

-50

-50

Bijstellingen voorjaarsnota

-569

-3.595

-3.596

-3.596

-3.847

Totaal bijgestelde begroting

-125.728

-128.707

-128.723

-128.715

-128.966

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Aanpassing Evenementenfonds

1.000

0

0

0

0

Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid)

0

-400

-400

-400

-400

Kostendekkende huur De Baroeg

-50

-50

-50

-50

-50

Verbouwing Wereldmuseum

-750

250

250

250

0

Verhoging Evenementenfonds

-720

-720

-720

-720

-720

Totaal

-520

-920

-920

-920

-1.170

Aanpassing Evenementenfonds ( € 1,0 mln )

Bij diverse programma’s binnen de begroting van de gemeente worden ook lasten gemaakt voor evenementen die bezoekers van buiten de stad trekken en die niet uit het evenementenfonds betaald worden, zoals bijvoorbeeld de NN Marathon Rotterdam en het ABN AMRO World Tennis Tournament. De hiervoor benodigde budgetten komen dit jaar eenmalig ten laste van het Evenementenfonds.

Cultuurbegroting op peil (Mediabeleid) ( - € 400)

Door het wegvallen van de bijdrage uit de verkoop van het kabelnetwerk, is het niet mogelijk het mediabeleid op het huidige niveau te continueren. Voor een lokale publieke omroep is wettelijk verplicht deze met tenminste € 400 te bekostigen.

Kostendekkende huur De Baroeg ( - € 50)

Door investeringen in De Baroeg is een hoger subsidiebedrag nodig om de kostendekkende huur te kunnen voldoen. Deze verhoging houdt verband met een beleidswijziging om de afschrijvingstermijn in te korten en werd na vaststelling van het Cultuurplan 2017 – 2020 bekend.

Verbouwing Wereldmuseum ( - € 750 tot € 250)

Deze budgetverschuiving is bedoeld om het Wereldmuseum over voldoende liquide middelen te laten beschikken om haar bijdrage in de verbouwing te kunnen voldoen. Het Wereldmuseum betaalt het voorschot in drie gelijke termijnen terug aan de gemeente Rotterdam.

Verhoging budget Evenementenfonds ( - € 720)

Het budget voor evenementen wordt, structureel vanaf 2017, met € 900 opgehoogd. Deze ophoging wordt gefinancierd vanuit de meerjarige verwachte logiesopbrengsten. Deze ophoging komt conform afspraak voor 80% (€ 720) ten gunste van het product Cultuur en voor 20% (€ 180) ten gunste van het product Economie.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Onttrekking reserve IFR

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Onttrekking reserve IFR  ( € 0)

Vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is voor de jaren 2017 en 2018 een subsidiebedrag van € 500 beschikbaar voor activiteiten in het kader van Levendige Binnenstad. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale mutatie op productniveau.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Cultuur

Apparaatslasten

4

-82

-82

-82

-83

Overdracht subsidie circus Rotjeknor

-53

-53

-53

-53

-53

Indexering 2018

0

-2.540

-2.540

-2.540

-2.540

Totaal

-49

-2.675

-2.675

-2.675

-2.676

Apparaatslasten (van € 4 tot - € 83 )

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead.
Voor een bedrag van € 2 in 2017 en -€ 16 in 2021 zijn er wijzigingen in de clusterspecifieke overhead doorgevoerd. Het restant van de mutatie komt voor een groot deel door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten.

Overdracht subsidie Circus Rotjeknor ( - € 53)

Vanuit het product Sport en Recreatie is budget overgeheveld, ter dekking van een te verstrekken subsidie vanuit het product Cultuur.

Indexering 2018 ( - € 2,5 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.