Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Ramingsbijstellingen

44

-120

-120

-110

0

Taakmutaties

0

939

939

939

467

Technische Wijzigingen

-5

-1.181

-1.150

-1.146

-1.156

Totaal

39

-362

-331

-317

-689

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Oorspronkelijke begroting

-64.649

-63.427

-63.011

-63.433

-63.433

Wijzigingen omissieregeling

234

14

19

19

19

Bijstellingen voorjaarsnota

39

-362

-331

-317

-688

Totaal bijgestelde begroting

-64.376

-63.776

-63.323

-63.730

-64.102

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Cofinanciering project Bridge

0

-120

-120

-110

0

Vrijval bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

25

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

19

0

0

0

0

Totaal

44

-120

-120

-110

0

Cofinanciering project Bridge (van - € 120 tot - € 110)

De gemeente Rotterdam heeft Europese subsidie gehonoreerd gekregen voor het project Bridge. De beoogde activiteiten moeten jongeren in Rotterdam Zuid helpen om opleidingen te kiezen waarmee ze in de toekomst werk kunnen vinden. Voorwaarde voor het ontvangen van deze subsidie is cofinanciering vanuit de gemeente Rotterdam. De vereiste cofinanciering vanuit het onderwijsbeleid wordt ingezet in de jaren 2018, 2019 en 2020.

Vrijval bestemmingsreserve Leertijduitbreiding (€ 25) + Vakmanschap in zorg, haven en techniek (€ 19)

Een vrijval van deze bestemmingsreserves is gedaan ten gunste van het algemene beeld.

Taakmutaties

Taakmutaties

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Peuterspeelzaalwerk

0

939

939

939

939

Voorschoolse voorziening peuters

0

0

0

0

-472

Totaal

0

939

939

939

467

Peuterspeelzaalwerk (€ 939)

De uitkering uit het gemeentefonds (septembercirculaire 2016) voor het peuterspeelzaalwerk is structureel gedaald.

Voorschoolse voorziening peuters ( - € 472)

De actualisatie van de gemeentefondsuitkering (septembercirculaire 2016) levert in 2021 een budgetverhoging op van € 0,5 mln.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Actualisatie inzet reserves Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie inzet reserves Nationaal Programma Rotterdam Zuid (€ 0)

De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek zijn geactualiseerd aan de inzet voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) over de jaren 2017 (€ 267), 2018 (€ 296) en 2019 (€ 468). Dit is saldo neutraal.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijsbeleid

Specifieke uitkering regionale aanpak VSV

0

0

0

0

0

Herinzet Rijksbaten Onderwijsachterstandenbeleid

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

-19

-303

-297

-293

-303

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen

14

14

14

14

14

Indexering 2018

0

-892

-867

-867

-867

Totaal

-5

-1.181

-1.150

-1.146

-1.156

Specifieke uitkering regionale aanpak VSV (€ 0)

Het Rijk heeft een specifieke uitkering verstrekt voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017. De lasten én de baten nemen hierdoor in 2017 toe met € 2,3 mln (per saldo € 0).

Herinzet Rijksbaten Onderwijsachterstandenbeleid (€ 0)

De opgebouwde Rijksbaten onderwijsachterstandenbeleid uit voorgaande jaren mogen ook nog in 2017 worden ingezet. Daarom worden de lasten én baten nu verhoogd met € 2,6 mln (per saldo € 0).

Apparaatslasten (- € 19 tot - € 303)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van - € 31 in 2017 tot - € -65 in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. De stijging komt voor een groot deel door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten.

Eliminatie interne doorbelasting SW-detacheringen  (€ 14)

In de Begroting 2017 is de financiële dekking voor de garantiebanen meerjarig ondergebracht binnen het programma Werk en Inkomen. Recentelijk is besloten om de SW doelstelling te integreren met de doelstelling voor de garantiebanen. Dit betekent dat er met ingang van 2017 geen financiële doorbelasting van SW-detacheringen meer plaats zal vinden binnen het concern. De mutatie is op concernniveau neutraal.

Indexering 2018 (van - € 892 tot - € 867)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.