Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijshuisvesting

Ramingsbijstellingen

1.408

849

3.981

763

-3.298

Technische Wijzigingen

3.361

2.677

2.700

2.724

2.723

Totaal

4.769

3.526

6.681

3.487

-575

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijshuisvesting

Oorspronkelijke begroting

-70.882

-73.291

-76.899

-76.894

-76.894

Wijzigingen omissieregeling

18

171

171

171

171

Bijstellingen voorjaarsnota

4.770

3.526

6.681

3.486

-576

Totaal bijgestelde begroting

-66.094

-69.595

-70.048

-73.237

-77.299

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

0

400

400

400

400

Onderwijshuisvesting extra investeringen

0

0

0

-348

-1.392

Onderwijshuisvesting investeringsbudget

1.408

449

3.581

711

-2.306

Totaal

1.408

849

3.981

763

-3.298

Onderwijshuisvesting (€ 400)

Ten gunste van het algemene beeld is een ombuiging verwerkt van structureel € 0,4mln op het schadebudget. Historisch gezien wordt dit budget niet geheel uitgeput.

Onderwijshuisvesting extra investeringen (van - € 348 tot - € 1,4 mln)

Om geen gat in de vervangingsopgave van schoolgebouwen te laten vallen wordt voor eenmalig € 60 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar gesteld. De actualisatie zoals bij Onderwijshuisvesting investeringsbudget beschreven is aangepast door extra budget toe te voegen aan de begroting 2020 en 2021.

Onderwijshuisvesting investeringsbudget (van €1,4 mln tot - € 2,3 mln)

Er is een actualisatie gemaakt van de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting op basis van de huidige stand van de uitvoering van het investeringsprogramma. Hieruit is gebleken dat er tot 2020 minder uitgaven worden verwacht. Voor 2021 wordt juist een tekort verwacht. Daarom worden de verwachte overschotten van de periode 2017-2020 gereserveerd voor het verwachte tekort vanaf 2021. Het surplus komt ten gunste van het algemene beeld.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Onderwijshuisvesting

Correctie bijdrage onderwijs voor kapitaalslasten schoolgebouwen

3.322

3.298

3.323

3.347

3.347

Indexering 2018

0

-584

-585

-585

-585

Apparaatslasten

1

-37

-38

-38

-39

Diverse mutaties

38

0

0

0

0

Totaal

3.361

2.677

2.700

2.724

2.723

Correctie bijdrage onderwijs voor kapitaalslasten schoolgebouwen (€ 3,3 mln)

De omslagrente van vastgoed is verlaagd van vier procent naar drie procent. Deze mutatie is vorig jaar binnen het programma ruimtelijke ontwikkeling verwerkt. De bijdrage vanuit het programma onderwijs - die nog niet naar beneden was bijgesteld - wordt nu doorgevoerd.

Indexering 2018 (van - € 584 tot - € 585)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Apparaatslasten (van € 1 tot - € 39)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels. Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van € 2 in 2017 tot - € 6 in 2021 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.
De mutaties komt door de indexering van personele lasten en overhevelingen naar andere producten.

Diverse mutaties (€ 38)

Het Centraal Orgaan Asielzoekers geeft een bijdrage voor onderwijshuisvesting voor asielzoekers uit het AZC Beverwaard. De lasten én de baten stijgen hierdoor - alléén in 2017 - met € 510.