Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Intensiveringen

-1.500

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Ramingsbijstellingen

-1.720

-180

-180

-180

-180

Technische Wijzigingen

-33

-425

-400

-404

-404

Totaal

-3.253

-2.989

-2.964

-2.968

-2.968

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Oorspronkelijke begroting

-22.368

-22.259

-21.010

-20.995

-20.995

Wijzigingen omissieregeling

175

10

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

-3.252

-2.989

-2.965

-2.970

-2.970

Totaal bijgestelde begroting

-25.446

-25.238

-23.975

-23.965

-23.965

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Roadmap Next Economy

-1.500

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Totaal

-1.500

-2.384

-2.384

-2.384

-2.384

Roadmap Next Economy (van - € 1,5 mln tot - € 2,4 mln)

De gemeente heeft de Roadmap Next Economy (RNE) in 2016 vastgesteld en de bestuurlijke wens uitgesproken om in 2017 en de jaren daarna in te zetten op de uitvoering van de Roadmap. Om tot een gedegen uitvoering van de RNE projecten in de stad en haven te komen, intensiveert de gemeente het budget voor ambtelijke inzet en projecten in 2017 en volgende jaren.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Cofinanciering Europese subsidies

-540

0

0

0

0

Programma budget Economie

-500

0

0

0

0

Verhoging Evenementenfonds

-180

-180

-180

-180

-180

W2C Waste to Chemicals

-500

0

0

0

0

Totaal

-1.720

-180

-180

-180

-180

Cofinanciering Europese subsidies (- € 540)

Om succesvol in aanmerking te kunnen blijven voor Europese subsidies zijn middelen nodig om de benodigde cofinanciering mogelijk te maken. Veelal wordt als voorwaarde gesteld dat de gemeente een percentage bijdraagt. Besloten is om voor dit doel € 540 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies.

Programma budget Economie (- € 500)

In 2017 wordt € 500 aan het programmabudget Economie toegevoegd.

Verhoging Evenementenfonds (- € 180)

Aanvullend op de reeds in de begroting opgenomen middelen uit het Evenementenfonds wordt het budget vanaf 2017 structureel met € 180 opgehoogd. Deze middelen worden via Rotterdam Partners ingezet voor de (internationale) congreswerving.

W2C Waste to Chemicals (- € 500)

Het Waste 2 Chemicals-project beoogt de ontwikkeling en realisatie van een innovatieve fabriek die afval omzet in grondstof. Een consortium wil deze fabriek realiseren en de gemeente heeft zich gecommitteerd aan deze ontwikkeling. Zij draagt hieraan € 500 bij.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam, project Pieken in de Delta

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing IJsselmonde (ISV) WC Oude Weteringen

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Actualisatie Investeringsfonds Rotterdam hefboombudget

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam, project Pieken in de Delta (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing IJsselmonde (ISV) WC Oude Weteringen (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie Investeringsfonds Rotterdam hefboombudget (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam hefboombudget is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Economie

Indexering 2018

-597

-1.468

-1.466

-1.465

-1.465

Overig

629

1214

1238

1233

1233

Toerekening overhead aan product

-65

-171

-172

-172

-172

Totaal

-33

-425

-400

-404

-404

Indexering 2018 (van - € 597 tot - € 1,5 mln)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Overig (van € 629 tot  € 1,2 mln)

In diverse mutaties wordt het reeds beschikbaar gestelde budget verschillend gerubriceerd.

Toerekening overhead aan product (van - € 65 tot - €172)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan onderdeel. Dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van - € 65 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd.