Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Intensiveringen

0

-700

0

0

0

Ramingsbijstellingen

-650

-400

-700

-700

-1.175

Technische Wijzigingen

-75

-207

-153

-146

-146

Totaal

-725

-1.307

-853

-846

-1.321

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Oorspronkelijke begroting

-14.730

-15.050

-13.264

-12.473

-12.473

Wijzigingen omissieregeling

-328

-328

-327

-327

-327

Bijstellingen voorjaarsnota

-724

-1.306

-853

-845

-1.320

Totaal bijgestelde begroting

-15.782

-16.684

-14.444

-13.645

-14.120

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Nachtmetro

0

-700

0

0

0

Totaal

0

-700

0

0

0

Nachtmetro (€ 700)

In 2018 wordt een pilot uitgevoerd om de metro in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag een uur langer te laten rijden. Hiervoor is een verhoging van de exploitatiekosten van de RET nodig van € 700.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Onderhoud milieuzones

-400

-400

-400

-400

-400

Vervoer over water

-250

0

-300

-300

-775

Totaal

-650

-400

-700

-700

-1.175

Onderhoud milieuzones (- € 400)

De invoering van de toegangsrestricties van de drie gebieden (Maasvlakte, ’s Gravendijkwal en Milieuzone) is gefinancierd uit Rijksmiddelen voor de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL). De middelen mochten echter niet worden aangewend voor beheer en onderhoud van bijvoorbeeld camera’s (kentekenherkening) of verkeersborden. Er is jaarlijks € 400 nodig voor zowel deze materiële kosten als de apparaatslasten.

Vervoer over water (van - € 250 tot - € 775)

In 2017 worden er diverse walvoorzieningen in het centrumgebied van Rotterdam gerealiseerd. Dit gaat niet alleen om pontons, maar vooral om parkeervoorzieningen voor fietsers, wachtruimtes, route-informatiesystemen naar diverse OV haltes e.d. Hiervoor is € 250 nodig. Daarnaast wordt Waterbus lijn 18 van 2019 tot en met 2021 voortgezet. De kosten hiervan zijn € 300 per jaar.

De verlenging van Waterbus lijn 19 (fietsvoetveer Feijenoord-Kralingen) is gedekt tot en met 2020. Vanwege de afspraak met de Toekomstpartners voor verlenging van bestaande contracten mist er één jaar exploitatiebijdrage ter grootte van € 475 voor het jaar 2021.

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Actualisatie bestemmingsreserve fietsplan IFR

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative - Citylab

0

0

0

0

0

Actualiseren bestemmingsreserve investeringsfonds fietsprojecten

0

0

0

0

0

Actulalisatie bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit E - Laadpalen

1

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Project Hoekselijn

0

0

0

0

0

Totaal

1

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve fietsplan Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Rotterdam Climate Initiative – Citylab (€ 0)

Binnen de bestemmingsreserve Duurzaam is een bedrag van € 48 gereserveerd voor Citylab. Deze reservering wordt in 2017 aan de bestemmingsreserve onttrokken om zo de Citylab projecten mogelijk te maken.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds fietsprojecten (€ 0)

Als gevolg van de actualisatie van investeringsprojecten Volgerweg en Grote Stern wordt de structurele onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) bijgesteld.

Actualisatie bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit E - Laadpalen (€ 1)

In 2016 is de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Lucht vanwege lagere bestedingen in niet volledig onttrokken. Het niet in 2016 onttrokken bedrag van € 589 wordt in 2017 aan de bestemmingsreserve onttrokken ten behoeve van projecten uit het actieplan Luchtkwaliteit.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Project Hoekse Lijn (€ 0)

Als gevolg van de actualisatie van het project Hoekse Lijn buitenruimte wordt de onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) in de jaren 2017 tot en met 2019 geactualiseerd.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzame mobiliteit

Indexering 2018

0

-207

-153

-146

-146

Budgetoverheveling product Milieu

-348

0

0

0

0

Budgetoverheveling product Vergunningen en toezicht

273

0

0

0

Actualisatie Hoekse Lijn

0

0

0

0

0

Totaal

-75

-207

-153

-146

-146

Indexering 2018 (van - € 207 tot - € 146)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Budgetoverheveling product Milieu (- € 348)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 van het product Ruimte en Wonen in het kader van Kansrijke Wijken (€ 300) voor buurtfietsenstallingen en van het product Milieu voor beheer en onderhoud van de Milieuzone (€ 48).

Budgetoverheveling product Vergunningen en toezicht (€ 273)

Dit betreft een overheveling van budget in 2017 naar het product Vergunningen en toezicht voor het uitvoeren van de beoordeling van aanvragen voor ontheffingen van de milieuzone in Rotterdam.

Actualisatie Hoekse Lijn (€ 0)

De prognose voor Hoekse Lijn is geactualiseerd. Op basis hiervan is de verwachting dat de spoorverlenging iets vertraagt ten opzichte van de huidige begroting. De raming uit de meerjarenbegroting in de jaarschijf 2021 wordt hierdoor teruggebracht naar de jaarschijven 2019 en 2020. Dit betreft een bijstelling van zowel de baten (MRDH) als de bijbehorende lasten.