Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Intensiveringen

-755

-2.200

-1.700

-1.700

-1.700

Ramingsbijstellingen

10.222

6.243

5.634

5.634

5.634

Technische Wijzigingen

-9

323

363

449

449

Totaal

9.458

4.366

4.297

4.383

4.383

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Oorspronkelijke begroting

16.169

16.871

17.016

17.015

17.015

Wijzigingen omissieregeling

-9

-14

-14

-14

-14

Bijstellingen voorjaarsnota

9.458

4.365

4.296

4.383

4.383

Totaal bijgestelde begroting

25.618

21.222

21.298

21.384

21.384

Intensiveringen

Intensiveringen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Afschaffen parkeerheffing P+R

-700

-1.700

-1.700

-1.700

-1.700

Plaswijckpark Parkeren

-55

-500

0

0

0

Totaal

-755

-2.200

-1.700

-1.700

-1.700

Afschaffen parkeerheffing P+R (van - € 700 tot - € 1,7 mln)

De beprijzing van de P+R-locaties met een regionale functie is enkele jaren geleden ingevoerd. De invoering van een tarief van twee euro heeft er voor gezorgd dat er structureel minder van de P+R-locaties gebruik wordt gemaakt, een ontwikkeling die we niet wenselijk vinden. Tegen de verwachting in treedt er geen herstel op van de opgetreden vraaguitval. Daarnaast starten binnenkort de werkzaamheden aan de Maastunnel. Vanaf 3 juli is de tunnel richting zuid gesloten. Dat vergroot de druk op het verkeer in de stad. Om die reden wordt de beprijzing van de P+R-locaties afgeschaft met ingang van 1 juli aanstaande, om bezoekers te verleiden niet met de auto de binnenstad in te rijden, en het laatste deel van hun reis met OV af te leggen.

Plaswijckpark (van - € 55 tot - € 500)

Voor aanpak van de parkeerproblemen rondom het Plaswijckpark wordt er in samenwerking met Plaswijckpark en andere belanghebbenden (waaronder bewonersgroepen) gezocht naar een locatie voor het toevoegen van 200 à 300 parkeerplaatsen. Het ziet er naar uit dat er voor de aanleg van deze parkeerplaatsen een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is, daarom is hier nu reeds een bedrag voor vrijgemaakt, zonder al zicht te hebben op de exacte invulling en kosten.
Omdat de overtuiging bestaat dat er meer kan en moet worden gedaan dan alleen het aanleggen van parkeerplaatsen, wordt er in opdracht van Plaswijckpark en de gemeente een mobiliteitsvisie gemaakt. Daarnaast wordt er een beheerplan gemaakt, waarin maatregelen worden afgesproken die de overlast in de directe woonomgeving moeten terugdringen.
Voor het maken van de mobiliteitsvisie en het uitvoeren van de maatregelen die voortvloeien uit deze visie en het beheerplan wordt al in 2017 budget beschikbaar gesteld.

Ramingsbijstellingen

Ramingsbijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Fietsparkeren

-375

-1.500

-2.100

-2.100

-2.100

Juridische capaciteitsuitbreiding

18

43

34

34

34

Toename baten parkeren (saldo garages en straatparkeren)

8.900

8.300

8.300

8.300

8.300

Vrachtwagenparkeren Hoek van Holland

-600

-600

-600

-600

-600

Vrijval parkeerfonds

1.579

0

0

0

0

Totaal

9.522

6.243

5.634

5.634

5.634

Fietsparkeren (van - € 375 tot - € 2,1 mln)

In fietsplan is aangegeven dat meer ruimte voor fietsers wordt gecreëerd door realisatie van meer fietsenstallingen. Er is daarom budget beschikbaar gesteld voor:

  • Bewaking van fietsenstallingen aan de rand van de stad waarvoor tot op heden geen structurele dekking was;
  • Optimalisatie van de fietsenstallingen Rotterdam CS zodat er voldoende capaciteit, goede bezettingsgraad en een goed toezichtssysteem komt;
  • Realisatie van fietsparkeervoorzieningen in stadswijken en de binnenstad;
  • Realisatie van een fietsenstalling op de Coolsingel in 2019.
Juridische capaciteitsuitbreiding (van € 18 tot € 34)

Om bezwaarschriften en procedures binnen de wettelijke termijnen te kunnen blijven afdoen en in antwoorden op vragen naar juridische adviezen te blijven voorzien, is extra juridische capaciteit benodigd. De dekking van de hieraan verbonden kosten is afkomstig van de organisatieonderdelen die een beroep doen op deze capaciteit, waaronder Parkeren. Vanuit Parkeren is hier meerjarig een bijdrage geleverd.

Toename baten parkeren (van € 8,9 mln tot € 8,3 mln)

Naar verwachting worden hogere parkeerbaten gerealiseerd door een toename van het aantal betalende kort parkeerders op straat en in de garages. Deze toename komt door een verdere verbetering van de betalingsgraad, meer betaalgemak en de promotie van parkeergarages.

Vrachtwagenparkeren Hoek van Holland (- € 600)

In 2016 is in Hoek van Holland een tijdelijke truckparking aangelegd. Totdat er een definitieve oplossing is, is deze in gebruik tot maximaal 2021. Deze truckparking is er om het fout en onveilig parkeren van vrachtwagens aan te pakken. De dekking van het jaarlijkse exploitatietekort van de truckparking is meerjarig verwerkt in de begroting.

Parkeerfonds (€ 1,6 mln)

De vrijval vanuit de bestemmingsreserve Parkeerfonds bedraagt € 1,6 mln.

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Parkeren

Indexering 2018

0

405

399

369

369

Toerekening overhead aan product

31

- 27

- 22

94

94

Overige technische wijzigingen

-40

- 55

- 14

- 14

- 14

Totaal

- 9

323

363

449

449

Indexering 2018 (van € 405 tot € 369)

Door het verwerken van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Toerekening overhead aan product (van € 31 tot € 94)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan een onderdeel, dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Er zijn diverse kleine wijzigingen doorgevoerd in de toerekening van overhead, waaronder indexering van de bedragen.

Overige technische wijzigingen (van - € 40 tot - € 14)

Enkele budgetten zijn binnen het concern budgetneutraal herverdeeld, maar hebben voor product Parkeren een beperkt financieel effect.