Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke bereikbaarheid

Technische Wijzigingen

-3

-111

-103

-113

-114

Totaal

-3

-111

-103

-113

-114

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke bereikbaarheid

Oorspronkelijke begroting

-15.420

-14.880

-13.919

-13.670

-13.670

Wijzigingen omissieregeling

145

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota

-3

-111

-104

-113

-113

Totaal bijgestelde begroting

-15.278

-14.991

-14.023

-13.783

-13.783

Reserves

Reserves

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Stedelijke bereikbaarheid

Actualisatie bestemmingsreserve ISV-3 Harwichknoop Buitenruimte

0

0

0

0

0

verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve ISV-3 Harwichknoop Buitenruimte (€ 0)

In 2016 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld welke voor € 379 in 2017 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing ter dekking van te maken kosten betreffende Harwichknoop.

Verdeling IFR-V Voorbereidingsbudget 2017 A13/A16, Stadionpark en investeringsstrategie
(€ 0)

Het voorbereidingsbudget Investeringsfonds Rotterdam 2017 wordt ingezet voor mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City, verbinding A13/A16 en de investeringsstrategie.

Technische wijzigingen

Technische Wijzigingen

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Stedelijke Bereikbaarheid

Indexering 2018

0

-69

-31

-71

-103

Toerekening overhead aan product

-30

-42

-72

-42

-11

Overige technische wijzigingen

27

0

0

0

0

Totaal

-3

-111

-103

-113

-114

Indexering 2018 (van - € 69 tot - € 103)

Door de verwerking van de indexering komen de bedragen vanaf 2018 op het juiste prijspeil in de meerjarenbegroting.

Toerekening overhead aan product (van - € 30 tot - € 11)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
Cluster specifieke overhead is daarvan een onderdeel. Dit gaat naar het product Clusterondersteuning, onderdeel van het programma Overhead. Voor een bedrag van - € 30 zijn er wijzigingen in de cluster specifieke overhead doorgevoerd. Dit komt door de indexering van het werkpakket.

Overige technische wijzigingen (€ 27)

Dit betreft een aantal kleine mutaties in 2017 tussen andere producten binnen verschillende programma’s.